A lap feldolgozottságának foka

1848. évi XXI. törvénycikk

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1848. évi XXI. törvénycikk


XXI. törvény-czikk.
A nemzeti szinről és ország czimeréről[1]


1. §. A nemzeti szin, és ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik.

2. §. Ennélfogva a háromszínű rózsa polgári jelképen ujra felvétetvén, egyszersmind megállapittatik, hogy minden középületeknél s közintézeteknél minden nyilvános ünnepek alkalmával, és minden magyar hajókon a nemzeti lobogó és ország czimere használtassék. — Egyébiránt a kapcsolt Részeknek szabadságukban hagyatván, hogy az ország szinei és czimere mellett, saját szineiket és czimerüket is használhassák.[2]

Lábjegyzetek[szerkesztés]

  1. V. ö. : Hk. I. R. 11. cz. : Ő Felségének 1874 febr. 9-én kelt legf. elhatározása a magyar korona országait érdeklő államiratokon használandó magyar állampecsétről; 1879: XL. t. cz. 36., 37. §§.; 1883: XVIII. t. cz. V. ö. továbbá a tengeri kereskedelmi hajók lobogóiról az 1867: XVI. t. cz. VI. czikkét és az ennek alapján 1869 márcz. 10-én Ő Felsége jóváhagyásával közzétett hirdetményt (1869. R. T. 191), továbbá az 1878: XX. t. cz. VI. czikkét; a kereskedelemügyi m. kir. miniszternek 1886 máj. 12-én 19270. sz. a. rendeletét, a tengeri kereskedelmi lobogónak mikénti viseléséről (1886. R. T. 415), végül a közmunka- és közlekedésügyi m. kir. miniszternek az osztrák-magyar monarchia határán túl űzött folyamhajózás alkalmával kitűzendő lobogó tárgyában 1882 nov. 21-én 37796. sz. a. kibocsátott rendeletét. (1882. R. T. 1332.) — L. még az 1883: XVIII. t. cz. végrehajtása tárgyában 1883 szept. 10-én 50422. sz. a., 29722/1884. sz., 13803/1888. sz., 1890 máj. 1-én 8497. sz. a. és 68374/1892. sz. a. kibocsátott belügymin. és a 627/1888. sz. a. kibocsátott miniszterelnöki rendeleteket.
  2. V. ö. 1868: XXX t. cz. 61–63. §§.