A lap feldolgozottságának foka

29722/1884. B. M. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
29722/1884. B. M. számú rendelet


A m. kir. belügyministernek 29.722. számú körrendelete,
a magyar czímerek használatának szabályozása tárgyában.


 Az 1883 : XVIII. t.-cz. végrehajtása tárgyában a mult évi szeptember 10-én 50.422. sz. a. kibocsátott körrendeletem kiegészitéseül, az ez ügyben eddig szerzett tapasztalatok alapján, még a következőket tartottam szükségesnek (a czím) tudomására hozni.

 1. A nyomdászok és könyvárusok, a mennyiben a szóban levő czímerek használatára engedélyt nyernek, azokat csakis czím- és czég-tábláikon, továbbá üzleti nyomtatványaikon használhatják. — Egyes könyvkiadványokon, kivéve ha azok hivatalos kiadványt képeznek, ezen czímerek csak az ezen egyes kiadványokra szoritkozó külön engedély alapján használhatók.
 Minthogy pedig a hivatalos könyvkiadványok az országos címerrel ellátandók, ebből kifolyólag ifj. Nágel Ottó, mint az országos törvény- és rendelet-kiadványok elárusitásával megbizott főbizományos, mindaddig, mig ezen megbizatása tart, üzleti nyomtatványain, czím- és czégtábláin, a mennyiben azokon főbizományosi jellege ki van tüntetve, a magyar korona országai egyesitett czímerét használhatja.

 2. Az előbbi pontban emlitetthez hasonló megszoritás áll fenn a szeszgyár-czégekre is, melyek a szóban levő czímereket, a mennyiben erre jogosaltak, csakis gyáraik és nagyraktáraik czím- és czégtábláin és nyomtatványain használhatják, de semmi esetre sem kimérési üzleteik czímtábláin, vagy az ezen utóbbi üzleteikből származó nyomtatványaikon.

 3. Azon czégek, melyek valamely találmányra szabadalmat nyertek, pusztán ezen szabadalom alapján az országos czímerek használatára jogositva nincsenek.

 4. Végül a magyar czímerek oly nemű használata, hogy a magyar czímer a kétfejű sasnak szív-pajzsát, vagy általában, hogy a kétfejű sas a magyar czímernek hátterét képezze, nemkülönben, hogy a magyar czímer fölé más, mint a magyar szt. korona alkalmaztassék, nem lévén megengedve, felhivom (a czímedet), hogy azon czégeket, melyek a többször emlitett czímerek valamelyikét ily alakban használják, ettől haladéktalanul eltiltván, figyelmeztetni sziveskedjék, hogy ha a kétfejű sas használatához ragaszkodnak, a mennyiben erre jogosultak, ezt a magyar czímtől teljesen elkülöniteni tartoznak.

 Midőn ezeket (a czím) tudomására juttatom, egyidejüleg és ismételve is felhivom (a czímet), hogy az idézett törvényczikk és körrendeleteimben foglalt rendelkezések és utasitások szigorúan megtartassanak.

 Kelt Budapesten, 1884. évi május hó 26-án.Tisza, s. k.