Szentivánéji álom/Második felvonás, 2. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Második felvonás, 1. színSzentivánéji álom
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
(Második felvonás, 2. szín)
Harmadik felvonás, 1. szín →
2. SZÍN
A liget más része
Titánia jő, kísérettel
SCENE II.
Another part of the wood.
Enter TITANIA, with her Train.
TITÁNIA
No még egy körtánc, egy tündéri dal,
És akkor, egy perc harmadára, el
Ki férget ölni pézsmák bimbain
Ki bőregérrel víni szárnyakért,
Hogy kis manóim öltönyt kapjanak;
Ki meg elűzni a lármás bagolyt,
Mely itt huhogva nagy szemet mereszt
Vigalmainkra. Most egy altató dalt;
És dolgotokra mind, hadd nyúgoszom.
Tündérek dala
TITANIA
Come, now a roundel and a fairy song;
Then, for the third part of a minute, hence;
Some to kill cankers in the musk-rose buds;
Some war with rere-mice for their leathern wings,
To make my small elves coats; and some keep back
The clamorous owl, that nightly hoots and wonders
At our quaint spirits. Sing me now asleep;
Then to your offices, and let me rest.
SONG. I.
ELSŐ TÜNDÉR
Kettősnyelvü pettyes kígyók,
Tüskedisznók, innen el;
Félre undok poc, vakondok,
Asszonyunkhoz ne közel!
FIRST FAIRY
You spotted snakes, with double tongue,
Thorny hedgehogs, be not seen;
Newts and blind-worms do no wrong;
Come not near our fairy queen:
KAR
Philoméla dalabáj
Zengje lágyan: lullabáj
Lulla, lulla, lullabáj,
Semmi bű
Semmi báj
Asszonyunkra itt ne szállj;
Jó’tszakát, lullabáj.
CHORUS.
Philomel, with melody,
Sing in our sweet lullaby
Lulla, lulla, lullaby; lulla, lulla, lullaby
Never harm, nor spell, nor charm,
Come our lovely lady nigh;
So good-night, with lullaby.
MÁSODIK TÜNDÉR
El, szövő pók, itt ne járj,
Hosszulábu nagy kaszás;
Félre, dúgó éjbogár,
Csiga, féreg, minden más.
SECOND FAIRY
Weaving spiders, come not here;
Hence, you long-legg'd spinners, hence;
Beetles black, approach not near;
Worm nor snail do no offence.
KAR
Philoméla dalabáj,
Zengje lágyan: lullabáj,
Lulla, lulla, lullabáj,
Semmi bű
Semmi báj
Asszonyunkra itt ne szállj;
Jó’tszakát, lullabáj.
CHORUS
Philomel with melody, &c.
ELSŐ TÜNDÉR
Minden úgy van, amint kell.
Álljon őrt egy, és mi el!
Tündérek el. Titánia alszik
Oberon jő
FIRST FAIRY
Hence away; now all is well.
One, aloof, stand sentinel.
Exeunt Fairies. TITANIA sleeps.
Enter OBERON.
OBERON
(a virágot Titánia szemébe facsarván)
Amit e szem ébren lát,
Annak hasson bűve rád,
Azt szeresd meg, azt imádd;
Tigris, medve, macska bár
S lenne vadkan, leopárd
Véld, hogy az szerelmi pár.
Kelj, ha ilyes erre jár.
(El)
Lysander és Hermia jőnek
OBERON
What thou seest when thou dost wake,
Squeezes the flower on TITANIA'S eyelids.
Do it for thy true-love take;
Love and languish for his sake;
Be it ounce, or cat, or bear,
Pard, or boar with bristled hair,
In thy eye that shall appear
When thou wak'st, it is thy dear;
Wake when some vile thing is near.
Exit.
Enter LYSANDER and HERMIA.
LYSANDER
Fáradt vagy e bolygásban, angyalom,
El is tévedtem, azt se titkolom.
Várjunk, pihenjünk, Hermiám, ha tetszik.
Míg a nap enyhadó sugára tetszik.
LYSANDER
Fair love, you faint with wandering in the wood;
And, to speak troth, I have forgot our way;
We'll rest us, Hermia, if you think it good,
And tarry for the comfort of the day.
HERMIA
Legyen, Lysander: nézz más fekhelyet,
Én e halomra hajtom fejemet.
HERMIA
Be it so, Lysander: find you out a bed,
For I upon this bank will rest my head.
LYSANDER
Egy hant legyen kettőnk párnája itt
Egy szív, egy ágy, két kebel és egy hit.
LYSANDER
One turf shall serve as pillow for us both;
One heart, one bed, two bosoms, and one troth.
HERMIA
Nem úgy, Lysander: ha szeretsz, galambom,
Feküdj odább, ne ily közel, ha mondom.
HERMIA
Nay, good Lysander; for my sake, my dear,
Lie farther off yet, do not lie so near.
LYSANDER
Ó, kedvesem, hiszen ne értsd balul,
Amit szerelmem esd ártatlanul.
Szivem sziveddel, mondom, olyan egy,
Hogy már a kettő nem két-számba megy
Egy eskü lánca fűzi kebelünk
Két kebel egy hit: összes lételünk.
Hagyj hát fekünnöm e közelb helyen,
S bár helyet adsz, nem lészek helytelen.
LYSANDER
O, take the sense, sweet, of my innocence;
Love takes the meaning in love's conference.
I mean that my heart unto yours is knit;
So that but one heart we can make of it
Two bosoms interchained with an oath;
So then two bosoms and a single troth.
Then by your side no bed-room me deny;
For lying so, Hermia, I do not lie.
HERMIA
Lysander szójátékot űz velem.
De, jó barátom, hogyha engemet
Szeretsz, odább feküdj, s tarts illemet,
Amennyi távolt ifju és leány
Közt a világi tisztesség kiván,
Azt tartsd meg, édes; most jó éjszakát.
Tartson szerelmed az életen át.
HERMIA
Lysander riddles very prettily:—
Now much beshrew my manners and my pride
If Hermia meant to say Lysander lied!
But, gentle friend, for love and courtesy
Lie further off; in human modesty,
Such separation as may well be said
Becomes a virtuous bachelor and a maid
So far be distant; and good night, sweet friend
Thy love ne'er alter till thy sweet life end!
LYSANDER
Ámen imádra; áment rebegek
Éltem szakadjon, ha törvényt szegek. -
Most minden enyhét öntse rád az álom.
LYSANDER
Amen, amen, to that fair prayer say I;
And then end life when I end loyalty!
Here is my bed: Sleep give thee all his rest!
HERMIA
Felét a jókivánónak kivánom.
Elalusznak. Puck jő
HERMIA
With half that wish the wisher's eyes be pressed!
They sleep.
Enter PUCK.
PUCK
Összejártam a cserét,
S athenéit nem lelék,
Hogy szemén a fűlevet
Megpróbáljam, mit tehet.
De ni, Éj és Csend! ki ez?
Rajta athenéi mez
Uram ifja lesz, ki bánt
S gúnyol egy athéni lányt;
S íme, a szüz is ledőlt,
Ágya nyirkos, durva föld.
Szende lélek! hogy fekszel
E pimaszhoz oly közel?
Hé! kölök! tartsd a szemed
Hintem rá e báj-levet;
Majd ha ébred ez a szem,
Űzze álmát szerelem.
Ébredj föl, ha távozom,
Mert reám vár Oberon.
(El)
Demetrius jő és Heléna futva
PUCK
Through the forest have I gone,
But Athenian found I none,
On whose eyes I might approve
This flower's force in stirring love.
Night and silence! Who is here?
Weeds of Athens he doth wear
This is he, my master said,
Despised the Athenian maid;
And here the maiden, sleeping sound,
On the dank and dirty ground.
Pretty soul! she durst not lie
Near this lack-love, this kill-courtesy.
Churl, upon thy eyes I throw
All the power this charm doth owe;
When thou wak'st let love forbid
Sleep his seat on thy eyelid
So awake when I am gone;
For I must now to Oberon.
Exit.
Enter DEMETRIUS and HELENA, running.
HELÉNA
Ölj meg, csak állj meg, jó Demetrius.
HELENA
Stay, though thou kill me, sweet Demetrius.
DEMETRIUS
Lódulj, ha mondom, mert vesztedre futsz.
DEMETRIUS
I charge thee, hence, and do not haunt me thus.
HELÉNA
Ó, a sötétben hagynál? azt ne tedd.
HELENA
O, wilt thou darkling leave me? do not so.
DEMETRIUS
Maradj; ne merj követni engemet.
Demetrius el
DEMETRIUS.
Stay on thy peril; I alone will go.
Exit DEMETRIUS.
HELÉNA
Ó! e futásban már alig lehellek.
Minél tovább esdem, még úgy se kellek.
Boldog Hermia, bárhol pihen ő,
Mert van szemében áldott vonzerő.
Hol vette tényét? haj! nem sós könyektől.
Gyakrabban ázott az enyém ezektől.
Nem, nem, én rút vagyok, mint medve rút,
Hisz tőlem a vad is rettegve fut;
Nem csuda hát, ha engem látva szörnyed
S kerül Demetrius, mint csodaszörnyet.
Mely gaz tükör vett rá csalóka fénnyel,
Mérkőznöm Hermia csillagszemével!
De ki ez itt? Lysander, fekve! holt?
Vagy alszik?—Sebje nincsen; vér se folyt. -
Ébredj, Lysander, jó uram, ha élsz.
HELENA
O, I am out of breath in this fond chase!
The more my prayer, the lesser is my grace.
Happy is Hermia, wheresoe'er she lies,
For she hath blessed and attractive eyes.
How came her eyes so bright? Not with salt tears
If so, my eyes are oftener wash'd than hers.
No, no, I am as ugly as a bear;
For beasts that meet me run away for fear
Therefore no marvel though Demetrius
Do, as a monster, fly my presence thus.
What wicked and dissembling glass of mine
Made me compare with Hermia's sphery eyne?—
But who is here?—Lysander! on the ground!
Dead? or asleep? I see no blood, no wound.
Lysander, if you live, good sir, awake.
LYSANDER
(fölserken)
A tűzbe érted, angyalom, ha kérsz.
Heléna! átvilágló tünemény!
Természet túltesz a mű remekén
Kebledben ím a szívet látom én.
Hol van Demetrius? Hah, mint ohajtom,
Hogy e hitvány nevet kioltsa kardom!
LYSANDER
Waking.
And run through fire I will for thy sweet sake.
Transparent Helena! Nature shows art,
That through thy bosom makes me see thy heart.
Where is Demetrius? O, how fit a word
Is that vile name to perish on my sword!
HELÉNA
Ne mondj, Lysander, ó, ne mondj ilyet.
Szeresse Hermiát: ó, Istenem!
Mit bánod azt te? Hermia tied,
Te érd meg azzal.
HELENA
Do not say so, Lysander; say not so
What though he love your Hermia? Lord, what though?
Yet Hermia still loves you: then be content.
LYSANDER
Én? ővéle? Nem!
Sőt bánom útált perceim körében.
Nem Hermiát, Helénát szeretem.
Hollót galambért ki nem ad cserében?
A férfi vágya értelmét uralja,
S te vagy különb leány, eszem bevallja.
Idővel érik a gyümölcs, növény
Éretlen ifju voltam eddig én;
De most a férfikor teljéhez érve,
Az értelem lőn vágyaim vezére,
S hí szép szemedhez, hol a szerelem
Édes kalandját írva föllelem.
LYSANDER.
Content with Hermia? No: I do repent
The tedious minutes I with her have spent.
Not Hermia but Helena I love
Who will not change a raven for a dove?
The will of man is by his reason sway'd;
And reason says you are the worthier maid.
Things growing are not ripe until their season;
So I, being young, till now ripe not to reason;
And touching now the point of human skill,
Reason becomes the marshal to my will,
And leads me to your eyes, where I o'erlook
Love's stories, written in love's richest book.
HELÉNA
Ó, mért születtem én ily hetyke gúnyra!
Tőled kivált, velem így bánni csúnya!
Nem elég hát, ifjú ember, nem elég,
Hogy egy édes pillantást sem nyerék,
Nem is fogok, Demetrius szeméből -
Hanem te is gúnyt űzsz e gyöngeségből?
Fáj tőled ezt, nagyon fáj hallani,
Csúf módra így szerelmet vallani.
Élj boldogul: ámbár—zokon ne essék -
Több nálad, úgy hivém, a szívnemesség.
Ó, hogy a nő, kit ifja megvetett,
Más férfinál sem nyer kiméletet!
(El)
HELENA
Wherefore was I to this keen mockery born?
When at your hands did I deserve this scorn?
Is't not enough, is't not enough, young man,
That I did never, no, nor never can
Deserve a sweet look from Demetrius' eye,
But you must flout my insufficiency?
Good troth, you do me wrong,—good sooth, you do—
In such disdainful manner me to woo.
But fare you well: perforce I must confess,
I thought you lord of more true gentleness.
O, that a lady of one man refus'd
Should of another therefore be abus'd!
Exit.
LYSANDER
Nem látta ezt.—Aludj csak, Hermia,
Többé Lysander rád se néz soha;
Mert mint ha édest élvezénk sokat,
Annál erősebb undor látogat;
Vagy mint tévelygés, melyet az eretnek
Elhágy, legundokabb a rászedettnek
Úgy te is, én csömöröm, tévhitem,
Légy meggyülölve—de kivált nekem.
És te, szerelmem összes indulatja,
Tiszteld Helénát, légy az ő lovagja.
(El)
LYSANDER
She sees not Hermia:—Hermia, sleep thou there;
And never mayst thou come Lysander near!
For, as a surfeit of the sweetest things
The deepest loathing to the stomach brings;
Or, as the heresies that men do leave
Are hated most of those they did deceive;
So thou, my surfeit and my heresy,
Of all be hated, but the most of me!
And, all my powers, address your love and might
To honour Helen, and to be her knight!
Exit.
HERMIA
(felsikolt)
Ne hagyj, Lysander! kígyó—istenem;
Hamar, hamar! ni hol csúsz, keblemen.
Ó, boldog isten, milyet álmodám!
Hogy reszketek belé most is; no lám.
Úgy tetszett, kígyó rágja szívemet,
És te mosolygva nézted vesztemet.
Lysander! nincs sehol? Mindenható!
Nem hallja? itt hagyott? se hang, se szó.
Lysander, szólj! édes Lysanderem,
Az égre, szólj! megöl a félelem.
Nincs válasz?—értem; hűtlen itt hagyál
De fölkereslek: vagy te, vagy—halál!
(El)
HERMIA
Starting.
Help me, Lysander, help me! do thy best
To pluck this crawling serpent from my breast!
Ay me, for pity!—What a dream was here!
Lysander, look how I do quake with fear!
Methought a serpent eat my heart away,
And you sat smiling at his cruel prey.—
Lysander! what, removed? Lysander! lord!
What, out of hearing? gone? no sound, no word?
Alack, where are you? speak, an if you hear;
Speak, of all loves! I swoon almost with fear.
No?—then I well perceive you are not nigh
Either death or you I'll find immediately.
Exit.


Második felvonás, 1. szín Szentivánéji álom (Második felvonás, 2. szín) Harmadik felvonás, 1. szín