Szentivánéji álom/Első felvonás, 2. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Első felvonás, 1. színSzentivánéji álom
szerző: William Shakespeare, fordító: Arany János
(Első felvonás, 2. szín)
Második felvonás, 1. szín →
Szegényes lak Athénben
Vackor, Gyalu, Zuboly, Dudás, Orrondi és Ösztövér jőnek
The Same. A Room in a Cottage.
Enter SNUG, BOTTOM, FLUTE, SNOUT, QUINCE, and STARVELING.
VACKOR
Itt az egész társaság?
QUINCE
Is all our company here?
ZUBOLY
Legjobb lesz, olvasd fel őket névről névre, lista szerint.
BOTTOM
You were best to call them generally, man by man,
according to the scrip.
VACKOR
Itt vagyon a lista mindazon férfiak nevéről, kik egész Athénben képesnek találtattak, hogy e mi komédiánkban, a fejedelem és fejedelemné előtt, menyegzőjük estvéjén föllépjenek.
QUINCE
Here is the scroll of every man's name, which is thought
fit, through all Athens, to play in our interlude before the
duke and duchess on his wedding-day at night.
ZUBOLY
Először is, Vackor barátom, halljuk, miről traktál a darab; aztán olvasd a játszók neveit, s a többi.
BOTTOM
First, good Peter Quince, say what the play treats on;
then read the names of the actors; and so grow to a point.
VACKOR
No hát, a darab.—Egy igen siralmas komédia, Pyramus és Thisbe borzasztó kegyetlen haláláról.
QUINCE
Marry, our play is—The most lamentable comedy and most
cruel death of Pyramus and Thisby.
ZUBOLY
Mondhatom, igen jó darab és furcsa. No mármost, Vackor barátom, szólítsd a játszókat lista szerént.—Sorba, urak!
BOTTOM
A very good piece of work, I assure you, and a merry.—
Now, good Peter Quince, call forth your actors by the scroll.—
Masters, spread yourselves.
VACKOR
Feleljen hát ki-ki, amint szólítom. Zuboly Miklós, takács.
QUINCE
Answer, as I call you.—Nick Bottom, the weaver.
ZUBOLY
Jelen. Mi a szerepem? s tovább.
BOTTOM
Ready. Name what part I am for, and proceed.
VACKOR
Te, Zuboly, Pyramusnak vagy beírva.
QUINCE
You, Nick Bottom, are set down for Pyramus.
ZUBOLY
Mi az a Pyramus? szerelmes vagy zsarnok?
BOTTOM
What is Pyramus? a lover, or a tyrant?
VACKOR
Szerelmes bizony, ki csupa szerelemből gavallérosan megöli magát.
QUINCE
A lover, that kills himself most gallantly for love.
ZUBOLY
No lesz sírás, ha azt amúgy istenigazában eljátssza az ember; ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének; vihart indítok, szánakozást gerjesztek, néminemű részben. Halljuk a többit:—azonban legfőbb gusztusom van zsarnokot játszani: Herkulest pompásan játszanám, vagy egy oly szerepet, melyben törni-zúzni kell mindent.
“A bérc dühöng,
S a sziklatönk
Rombolva döng
A börtön zárán
És Fébusch gyors
Kereke forg, s
Jó vagy bal sors
Támad sugárán.”
Ez egyszer a fellengős!—No, olvasd a többi játszót.—Ez már Herkuleshez illő düh, zsarnoki düh; a szerelmes inkább csak pityereg.
BOTTOM
That will ask some tears in the true performing of it.
If I do it, let the audience look to their eyes; I will move
storms; I will condole in some measure. To the rest:—yet my
chief humour is for a tyrant: I could play Ercles rarely, or a
part to tear a cat in, to make all split.
 
The raging rocks
And shivering shocks
Shall break the locks
Of prison gates
 
And Phibbus' car
Shall shine from far,
And make and mar
The foolish Fates.
 
This was lofty.—Now name the rest of the players.—This is
Ercles' vein, a tyrant's vein;—a lover is more condoling.
VACKOR
Dudás Ferenc, fúvó-foldozó.
QUINCE
Francis Flute, the bellows-mender.
DUDÁS
Itt vagyok, barátom, Vackor.
FLUTE
Here, Peter Quince.
VACKOR
Te Thisbével birkózol meg.
QUINCE
Flute, you must take Thisby on you.
DUDÁS
Mi az a Thisbe? Kóbor lovag?
FLUTE
What is Thisby? a wandering knight?
VACKOR
Dehogy! Kisasszony, akibe Pyramus belészeret.
QUINCE
It is the lady that Pyramus must love.
DUDÁS
Menkőbe! ne adj nekem leányszerepet, hisz már ütöget a bajuszom.
FLUTE
Nay, faith, let not me play a woman; I have a beard coming.
VACKOR
Az mindegy, játszhatod álarcban, hisz te oly véknyan tudsz beszélni, ahogy akarsz.
QUINCE
That's all one; you shall play it in a mask, and you may speak as
small as you will.
ZUBOLY
Ha el lehet takarni a képem: ide nekem Thisbét is! Rettentő vékony hangon tudok beszélni: “Tisbí! Tisbí!—Ah, Pyramis, ídes kincsem! Tisbéd hív; híved szíve hív!”
BOTTOM
An I may hide my face, let me play Thisby too
I'll speak in a monstrous little voice;—'Thisne, Thisne!'—
'Ah, Pyramus, my lover dear; thy Thisby dear! and lady dear!'
VACKOR
Nem, nem. Te Pyramust játszod, te pedig, Dudás, Thisbét.
QUINCE
No, no, you must play Pyramus; and, Flute, you Thisby.
ZUBOLY
No jó. Tovább.
BOTTOM
Well, proceed.
VACKOR
Ösztövér Róbert, szabó.
QUINCE
Robin Starveling, the tailor.
ÖSZTÖVÉR
Itt vagyok, barátom, Vackor.
STARVELING
Here, Peter Quince.
VACKOR
Ösztövér Róbert, te a Thisbe anyját fogod játszani.—Orrondi Tamás, üstfoltozó.
QUINCE
Robin Starveling, you must play Thisby's mother.—
Tom Snout, the tinker.
ORRONDI
Itt vagyok, barátom, Vackor.
SNOUT
Here, Peter Quince.
VACKOR
Te meg a Pyramus apját; én magam a Thisbe apját.—Gyalu asztalos, te az oroszlán szerepét. Most már, úgy hiszem, rendben van az egész komédia.
QUINCE
You, Pyramus' father; myself, Thisby's father;—Snug,
the joiner, you, the lion's part:—and, I hope, here is a play
fitted.
GYALU
De le van írva az oroszlán szerepe? Ha le van, kérlek, add ide, mert kissé nehéz fejem van.
SNUG
Have you the lion's part written? pray you, if it be, give it
me, for I am slow of study.
VACKOR
Játszhat’d azt extempore, hiszen csak ordítni kell.
QUINCE
You may do it extempore, for it is nothing but roaring.
ZUBOLY
Ide nekem az oroszlánt is. Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá: “Ordítson még egyszer! Ordítson még egyszer!”
BOTTOM
Let me play the lion too: I will roar that I will do
any man's heart good to hear me; I will roar that I will make the
duke say 'Let him roar again, let him roar again.'
VACKOR
De már minek ordítnál oly rettenetest; még holtra ijesztenéd a fejedelemnőt s az asszonyságokat, hogy elkezdenének sikoltozni: s akkor nem kéne több, hogy mind felaggassanak bennünket.
QUINCE
An you should do it too terribly, you would fright the
duchess and the ladies, that they would shriek; and that were
enough to hang us all.
MIND
Bizony, fel is aggatnának, egy lábig.
ALL
That would hang us every mother's son.
ZUBOLY
Elhiszem azt, barátim; mert ha az ember a nőket eszökből kiriasztja, csupán annyi eszök marad, hogy bennünket felkössenek; de forcírozom a hangomat, oly szendén fogok ordítni, mint a szopós galamb; úgy fogok ordítni, mintha csalogány volnék.
BOTTOM
I grant you, friends, if you should fright the ladies
out of their wits, they would have no more discretion but to hang
us: but I will aggravate my voice so, that I will roar you as
gently as any sucking dove; I will roar you an 'twere any
nightingale.
VACKOR
Te nem játszhatol egyebet Pyramusnál; mert Pyramus kedves arcú legény; nyalka legény, minőt csak nyári napon láthatni; igen szeretetreméltó úrfi; tehát mindenesetre Pyramust kell játszanod.
QUINCE
You can play no part but Pyramus; for Pyramus is a
sweet-faced man; a proper man, as one shall see in a summer's
day; a most lovely gentleman-like man; therefore you must
needs play Pyramus.
ZUBOLY
Jó, elvállalom. De milyen szakállal lesz legjobb játszani?
BOTTOM
Well, I will undertake it. What beard were I best to play it in?
VACKOR
Hát amilyennel tetszik.
QUINCE
Why, what you will.
ZUBOLY
Eszerint, vagy szalmaszín szakállal adom, vagy narancsszín szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franckoronaszín szakállal, vagy csupa sárgával.
BOTTOM
I will discharge it in either your straw-colour beard,
your orange-tawny beard, your purple-in-grain beard, or your
French-crown-colour beard, your perfect yellow.
VACKOR
A francok közül némelyiknek már egy szál szőre sincs: akár sima állal játszanád.—De urak! itt a szerep; kérlek, követlek, kényszerítlek, holnap estig jól bemagoljátok, s akkorra gyűljünk össze a várligetben, a várostól egy mérföldnyire; ott, a szép holdvilágon, megtarthatjuk a próbát; mert ha a városban gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki s az egész dolog kipattanna. Addig én összeírom a darabhoz kellő requisitumokat. Kérlek, el ne maradjatok aztán.
QUINCE
Some of your French crowns have no hair at all, and
then you will play bare-faced.— But, masters, here are your
parts: and I am to entreat you, request you, and desire you, to
con them by to-morrow night; and meet me in the palace wood, a
mile without the town, by moonlight; there will we rehearse: for
if we meet in the city, we shall be dogg'd with company, and our
devices known. In the meantime I will draw a bill of properties,
such as our play wants. I pray you, fail me not.
ZUBOLY
Ott leszünk; mert ott a próbát nagyobb obscoenitással és kurázsival lehet tartani. Minden ember hozzálásson; tanulja be, mint a karikacsapás; adieu.
BOTTOM
We will meet; and there we may rehearse most obscenely
and courageously. Take pains; be perfect; adieu.
VACKOR
A fejedelem cserfájához gyűlünk.
QUINCE
At the duke's oak we meet.
ZUBOLY
Jól van, jól! törik-szakad.
Mind el
BOTTOM
Enough; hold, or cut bow-strings.
Exeunt.


Első felvonás, 1. szín Szentivánéji álom (Első felvonás, 2. szín) Második felvonás, 1. szín