Hamlet/Harmadik felvonás, 2. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Harmadik felvonás, 1. színHamlet
szerző: William Shakespeare
(Harmadik felvonás, 2. szín)
Harmadik felvonás, 3. szín →
Terem ugyanott.
Scene 2. A hall in the castle.
Hamlet és néhány színész jő.
Enter HAMLET and Players
HAMLET
Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém előtted
lebegve a nyelven; mert ha oly teli szájjal mondod,
mint sok szinész, akár a város dobosa kiáltná ki
verseimet. Ne is fürészeld nagyon a levegőt kezeddel,
így; hanem jártasd egészen finomul: mert a szenvedély
valódi zuhataga, szélvésze, s mondhatnám forgószele
közepett is bizonyos mérsékletre kell törekedned és
szert tenned, mi annak simaságot adjon. Ó, a lelkem
facsarodik belé, ha egy tagbaszakadt, parókás fejű
fickót hallok, hogyan tépi foszlánnyá, csupa rongyokká,
a szenvedélyt, csakhogy a földszint állók füleit
megrepessze, kiknek legnagyobb részét semmi egyéb
nem érdekli, mint kimagyarázhatatlan némajáték és
zaj. Én az ilyen fickót megcsapatnám, amiért a
dühöncöt is túlozza és heródesebb Heródesnél.
Kerüld azt, kérlek.
Hamlet
Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to
you, trippingly on the tongue: but if you mouth it,
as many of your players do, I had as lief the
town-crier spoke my lines. Nor do not saw the air
too much with your hand, thus, but use all gently;
for in the very torrent, tempest, and, as I may say,
the whirlwind of passion, you must acquire and beget
a temperance that may give it smoothness. O, it
offends me to the soul to hear a robustious
periwig-pated fellow tear a passion to tatters, to
very rags, to split the ears of the groundlings, who
for the most part are capable of nothing but
inexplicable dumbshows and noise: I would have such
a fellow whipped for o'erdoing Termagant; it
out-herods Herod: pray you, avoid it.
ELSŐ SZÍNÉSZ
Bízza rám, fönséges úr.
First Player
I warrant your honour.
HAMLET
Csakhogy aztán fölötte jámbor se légy, hanem menj
saját ép érzésed vezérlete után. Illeszd a cselekvényt
a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen figyelve
arra, hogy a természet szerénységét által ne hágd
mert minden olyas túlzott dolog távol esik a színjáték
céljától, melynek föladata most és eleitől fogva
az volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a
természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát,
a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század
testének tulajdon alakját és lenyomatát. No már, ha
ezt túlozza valaki, vagy innen marad, bár az avatlant
megnevetteti, a hozzáértőt csak bosszanthatja; pedig
ez egynek ítélete, azt meg kell adnod, többet nyom
egy egész színház másokénál. Ó, vannak színészek, én
is láttam játszani – s hallottam dicsérve másoktól,
nagyon pedig – kik, Isten bűnül ne vegye, se
keresztény, se pogány, se általában ember hangejtését,
taghordozását nem bírva követni; úgy megdölyfösködtek,
úgy megordítoztak, hogy azt gondolám, a természet
valamely napszámosa csinált embereket, de nem csinálta
jól, oly veszettül utánozták az emberi nemet.
Hamlet
Be not too tame neither, but let your own discretion
be your tutor: suit the action to the word, the
word to the action; with this special o'erstep not
the modesty of nature: for any thing so overdone is
from the purpose of playing, whose end, both at the
first and now, was and is, to hold, as 'twere, the
mirror up to nature; to show virtue her own feature,
scorn her own image, and the very age and body of
the time his form and pressure. Now this overdone,
or come tardy off, though it make the unskilful
laugh, cannot but make the judicious grieve; the
censure of the which one must in your allowance
o'erweigh a whole theatre of others. O, there be
players that I have seen play, and heard others
praise, and that highly, not to speak it profanely,
that, neither having the accent of Christians nor
the gait of Christian, pagan, nor man, have so
strutted and bellowed that I have thought some of
nature's journeymen had made men and not made them
well, they imitated humanity so abominably.
ELSŐ SZÍNÉSZ
Remélem, hogy mi azt a modort már meglehetősen
levetkeztük.
First Player
I hope we have reformed that indifferently with us,
sir.
HAMLET
Vessétek le egészen! No meg, aki köztetek a bohócot
játssza, ne mondjon többet, mint írva van neki;
mert vannak azok közt is, kik magok nevetnek,
hogy egy csapat bárgyú néző utánok nevessen; ha
szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata
forog is fent. Ez gyalázatosság, és igen nyomorú
becsvágyra mutat a bohóc részéről, ki e fogással él.
Menjetek, készüljetek.
Színészek el.
Polonius, Rosencrantz és Guildenstern jőnek.
Nos, uraim? eljön a király megnézni a darabot?
Hamlet
O, reform it altogether. And let those that play
your clowns speak no more than is set down for them;
for there be of them that will themselves laugh, to
set on some quantity of barren spectators to laugh
too; though, in the mean time, some necessary
question of the play be then to be considered
that's villanous, and shows a most pitiful ambition
in the fool that uses it. Go, make you ready.
Exeunt Players
Enter POLONIUS, ROSENCRANTZ, and GUILDENSTERN
How now, my lord! I will the king hear this piece of work?
POLONIUS
El, a királyné is, mindjárt pedig.
Lord Polonius
And the queen too, and that presently.
HAMLET
Mondd a színészeknek, siessenek.
Polonius el.
S önök, mindketten, úgye szívesek
Lesznek segítni a siettetésben?
Hamlet
Bid the players make haste.
Exit POLONIUS
Will you two help to hasten them?
KETTEN
Megyünk, fönséges úr.
Rosencrantz és Guildenstern el.
Rosencrantz and Guildenstern
We will, my lord.
Exeunt ROSENCRANTZ and GUILDENSTERN
HAMLET
Hol vagy, Horatio?
Horatio jő.
Hamlet
What ho! Horatio!
Enter HORATIO
HORATIO
Itt, kedves úr,
Szolgálatára.
Horatio
Here, sweet lord, at your service.
HAMLET
Halld, Horatio
Te éppen olyan férfi vagy, minővel
Szerettem, hogy közöm volt valaha.
Hamlet
Horatio, thou art e'en as just a man
As e'er my conversation coped withal.
HORATIO
Ó, kedves úr –
Horatio
O, my dear lord,–
HAMLET
Nem hízelgek, ne hidd;
Mi boldogúlást várhatnék tetőled,
Kinek mid sincs, jó kedveden kivűl,
Mely táplál és ruház? Mért hízelegni
Egy ily szegénynek? – Nem; a cukrozott nyelv
Ám nyalja a sületlen fényüzést,
Görbessze hajlós térde kapcsait,
Hol a farkcsóválás hasznot terem.
Hallgass ide.
Mióta választásim asszonya
Én drága lelkem, s emberek között
Különbséget bir tenni: tégedet
Pecsételt el magának; mert te, bár
Szenvedve mindent, úgy től, mint aki
Semmit se szenved; férfi vagy, ki a
Sors öklözését vagy jutalmait,
Egyképp fogadtad; s áldott az, kinek
Vérével úgy vegyült itélete,
Hogy nem merő síp a sors ujja közt,
Oly hangot adni, milyent billeget.
Férfit nekem, ki szenvedélye rabja
Nem lett soha! s én szívem közepén,
Szivem szivében hordom azt, miképp
Most tégedet. De már kissé sok is. –
Ma színjáték lesz a király előtt,
S egy jelenet közel jár ahhoz, amint
Atyám halálát elmondtam neked;
Kérlek, ha majd ez a rész fölkerül,
Csak mintha enlelkem tolmácsa volnál,
Lesd a királyt jól: ha rejtett büne
Ott egy beszédre lyukból ki nem ugrik
A kárhozatnak lelke volt, amit
Láttunk együtt, s képzelmem oly sötét,
Mint Vulcán pőrölye. Jól megfigyeld;
Mert én arcába kapcsolom szemem;
S majd összevessük a látszat felől
Kettőnk itéletét.
Hamlet
Nay, do not think I flatter;
For what advancement may I hope from thee
That no revenue hast but thy good spirits,
To feed and clothe thee? Why should the poor be flatter'd?
No, let the candied tongue lick absurd pomp,
And crook the pregnant hinges of the knee
Where thrift may follow fawning. Dost thou hear?
Since my dear soul was mistress of her choice
And could of men distinguish, her election
Hath seal'd thee for herself; for thou hast been
As one, in suffering all, that suffers nothing,
A man that fortune's buffets and rewards
Hast ta'en with equal thanks: and blest are those
Whose blood and judgment are so well commingled,
That they are not a pipe for fortune's finger
To sound what stop she please. Give me that man
That is not passion's slave, and I will wear him
In my heart's core, ay, in my heart of heart,
As I do thee.–Something too much of this.–
There is a play to-night before the king;
One scene of it comes near the circumstance
Which I have told thee of my father's death
I prithee, when thou seest that act afoot,
Even with the very comment of thy soul
Observe mine uncle: if his occulted guilt
Do not itself unkennel in one speech,
It is a damned ghost that we have seen,
And my imaginations are as foul
As Vulcan's stithy. Give him heedful note;
For I mine eyes will rivet to his face,
And after we will both our judgments join
In censure of his seeming.
HORATIO
Jó lesz, uram;
Ha meglop engem a játék alatt,
S rá nem sütöm: fizetem a lopást.
Horatio
Well, my lord
If he steal aught the whilst this play is playing,
And 'scape detecting, I will pay the theft.
HAMLET
Már jőnek: bárgyunak kell látszanom.
Foglalj helyet.
Dán induló. Harsonák.
Király, Királyné, Polonius, Ophelia,
Rosencrantz, Guildenstern és mások jőnek.
Hamlet
They are coming to the play; I must be idle
Get you a place.
Danish march. A flourish. Enter KING CLAUDIUS,

QUEEN GERTRUDE, POLONIUS, OPHELIA, ROSENCRANTZ, GUILDENSTERN, and others

KIRÁLY
Hogy van Hamlet öcsénk?
King Claudius
How fares our cousin Hamlet?
HAMLET
Felségesen, mákugyse! a kaméleon kosztján
levegőt eszem, ígéret töltelékkel. Kappant
se hizlalnak így.
Hamlet
Excellent, i' faith; of the chameleon's dish: I eat
the air, promise-crammed: you cannot feed capons so.
KIRÁLY
Semmi közöm e felelettel, Hamlet; ez nem az
én mondásom.
King Claudius
I have nothing with this answer, Hamlet; these words
are not mine.
HAMLET
Nem ám, de az enyém se már. – Uram, ön játszott
egyszer az egyetemen, mondja?
Hamlet
No, nor mine now.
To POLONIUS
My lord, you played once i' the university, you say?
POLONIUS
Igen, bizony, fönség; s jó színésznek tartottak.
Lord Polonius
That did I, my lord; and was accounted a good actor.
HAMLET
S mi volt a szerepe?
Hamlet
What did you enact?
POLONIUS
Julius Caesar; megöltek a Capitoliumon; Brutus ölt meg.
Lord Polonius
I did enact Julius Caesar: I was killed i' the
Capitol; Brutus killed me.
HAMLET
Na ugyan brutális szerep volt tőle: megölni egy
ily capitális borjút. – Készen a játszók?
Hamlet
It was a brute part of him to kill so capital a calf
there. Be the players ready?
ROSENCRANTZ
Igenis, fönséges úr; engedelmét várják.
Rosencrantz
Ay, my lord; they stay upon your patience.
KIRÁLYNÉ
Jer ide, édes Hamlet; ülj mellém.
Queen Gertrude
Come hither, my dear Hamlet, sit by me.
HAMLET
Nem, kedves anyám, itt vonzóbb érc van.
Hamlet
No, good mother, here's metal more attractive.
POLONIUS
Ahá! tetszik látni?
Lord Polonius
To KING CLAUDIUS O, ho! do you mark that?
HAMLET
Kisasszony, ölébe fekhetem?
Ophelia lábaihoz dőlve.
Hamlet
Lady, shall I lie in your lap?
Lying down at OPHELIA's feet
OPHELIA
Nem, uram.
Ophelia
No, my lord.
HAMLET
Azaz, ölébe hajthatom a fejem?
Hamlet
I mean, my head upon your lap?
OPHELIA
Igen, uram.
Ophelia
Ay, my lord.
HAMLET
Azt gondolja, pórias értelemben vettem?
Hamlet
Do you think I meant country matters?
OPHELIA
Semmit se gondolok, uram.
Ophelia
I think nothing, my lord.
HAMLET
Mily szép gondolat, egy szép leány lába közt fekünni!
Hamlet
That's a fair thought to lie between maids' legs.
OPHELIA
Tessék?
Ophelia
What is, my lord?
HAMLET
Semmit se mondtam.
Hamlet
Nothing.
OPHELIA
Jókedve van, fönséges úr.
Ophelia
You are merry, my lord.
HAMLET
Kinek? Nekem?
Hamlet
Who, I?
OPHELIA
Igenis.
Ophelia
Ay, my lord.
HAMLET
Ó, boldog Isten! hisz én vagyok a világ első bohóca.
Ki tehet arról, ha jó kedve van; hisz látja, mily
vidor az anyám is, pedig az apám most halt meg,
csak két órája.
Hamlet
O God, your only jig-maker. What should a man do
but be merry? for, look you, how cheerfully my
mother looks, and my father died within these two hours.
OPHELIA
Dehogy: kétszer két hónapja is van már, fönség.
Ophelia
Nay, 'tis twice two months, my lord.
HAMLET
Oly régen? Gyászolja hát az ördög! Én coboly köntöst
csináltatok. Uramfia, két hónapja s még el sincs
felejtve! Úgy hát megérjük, hogy valamely nagy
embert fél évvel is túlél az emlékezete; csakhogy,
Mária ugyse! templomot építsen ám, különben eszébe
sem jut senkinek; úgy jár, mint a fa ló, melynek
sírverse így hangzik: »Mer' ó! mer' ó! már a fa
ló el van feledve.«
Hoboják. A némajáték föllép.
Jő egy Király és egy Királyné, igen nyájaskodva.
A Királyné megöleli férjét, letérdel és fogadkozik.
A Király fölemeli, vállára hajtja fejét; aztán egy
virágpamlagra fekszik. A Királyné látva, hogy
elszunnyadt, távozik. Most jő egy cinkos, koronáját
leveszi, megcsókolja, s mérget töltve a király fülébe,
elmegy. A Királyné visszatér, s halva látván férjét,
szenvedélyes mozdulatokba tör ki. A mérgező, két vagy
három néma személlyel, ismét megjelenik, s bánkódni
látszik a Királynéval. A holttestet elviszik. A
mérgező ajándékkal udvarol a Királynénak; az eleinte
útálatot, nem-akarást fejez ki; de végre elfogadja
szerelmét.
Hamlet
So long? Nay then, let the devil wear black, for
I'll have a suit of sables. O heavens! die two
months ago, and not forgotten yet? Then there's
hope a great man's memory may outlive his life half
a year: but, by'r lady, he must build churches,
then; or else shall he suffer not thinking on, with
the hobby-horse, whose epitaph is 'For, O, for, O,
the hobby-horse is forgot.'
Hautboys play. The dumb-show enters
Enter a King and a Queen very lovingly; the Queen

embracing him, and he her. She kneels, and makes show of protestation unto him. He takes her up, and declines his head upon her neck: lays him down upon a bank of flowers: she, seeing him asleep, leaves him. Anon comes in a fellow, takes off his crown, kisses it, and pours poison in the King's ears, and exit. The Queen returns; finds the King dead, and makes passionate action. The Poisoner, with some two or three Mutes, comes in again, seeming to lament with her. The dead body is carried away. The Poisoner wooes the Queen with gifts: she seems loath and unwilling awhile, but in the end accepts his love

Exeunt
OPHELIA
Mit jelent ez, fönséges úr?
Ophelia
What means this, my lord?
HAMLET
E biz alattomos hókuszpókusz: gonoszt jelent.
Hamlet
Marry, this is miching mallecho; it means mischief.
OPHELIA
Talán a darab velejét mutatja a némajáték?
Ophelia
Belike this show imports the argument of the play.
Enter Prologue
HAMLET
Mindjárt megtudjuk eme fickóktól: mert a
színészben nem áll a szó; kibeszél az mindent.
Hamlet
We shall know by this fellow: the players cannot
keep counsel; they'll tell all.
OPHELIA
Elmondják, mit jelent e némajáték?
Ophelia
Will he tell us what this show meant?
HAMLET
El ám, s minden néma játékot, amit velök játszanék;
csak ne szégyelljen velök játszani, ők bizony nem
szégyellik elmondani, mit jelent.
Hamlet
Ay, or any show that you'll show him: be not you
ashamed to show, he'll not shame to tell you what it means.
OPHELIA
Be hamis, be hamis. Én a darabra figyelek.
Ophelia
You are naught, you are naught: I'll mark the play.
PROLÓGUS
»Magunk imé, s tragédiánk
Fölségtek elé borulánk
Kérjük, figyeljen tűrve ránk.«
Prologue
For us, and for our tragedy,
Here stooping to your clemency,
We beg your hearing patiently.
Exit
HAMLET
Prológus ez, vagy gyűrűbe vésett jelige?
Hamlet
Is this a prologue, or the posy of a ring?
OPHELIA
Rövid biz az, fönség.
Ophelia
'Tis brief, my lord.
HAMLET
Mint a nő szerelme.
Jön a színpadi Király és Királyné.
Hamlet
As woman's love.
Enter two Players, King and Queen
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Már Phoebus ím harmincadszor kerűl
Neptun sós árja s a földgömb körűl;
S harminc-tizenkét hold kölcsön világa
Tizenkét harmincszor tűnt a világra;
Hogy viszonos szent frigy kapcsol velem
Kezünket Hymen, szívünk szerelem.
Player King
Full thirty times hath Phoebus' cart gone round
Neptune's salt wash and Tellus' orbed ground,
And thirty dozen moons with borrow'd sheen
About the world have times twelve thirties been,
Since love our hearts and Hymen did our hands
Unite commutual in most sacred bands.
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Még egyszer annyi holdat és napot
Érjünk, mielőtt szerelmünk elapad.
De jaj! felséged máris oly beteg
– Ép volta eltűnt, kedve csüggeteg –
Hogy félve-féltem. De bár féltsem én,
Uram, ne hagyjon téged a remény;
Arányt tart nőben féltés, szerelem
Vagy semmi, vagy mindkettő szertelen.
No már, szerelmem jól tudod, minő
Félelmem azzal egy arányba' nő,
Nagy szeretet fél, apró kételyen
S hol a félsz nagy, nagy ott a szerelem.
Player Queen
So many journeys may the sun and moon
Make us again count o'er ere love be done!
But, woe is me, you are so sick of late,
So far from cheer and from your former state,
That I distrust you. Yet, though I distrust,
Discomfort you, my lord, it nothing must
For women's fear and love holds quantity;
In neither aught, or in extremity.
Now, what my love is, proof hath made you know;
And as my love is sized, my fear is so
Where love is great, the littlest doubts are fear;
Where little fears grow great, great love grows there.
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Itt hagylak, édes, nem soká pedig
Szerves erőm már lanyhán működik;
Te élj, szeretve és tisztelve, még
E szép világban; s tán egy oly derék
Férj oldalán –
Player King
'Faith, I must leave thee, love, and shortly too;
My operant powers their functions leave to do
And thou shalt live in this fair world behind,
Honour'd, beloved; and haply one as kind
For husband shalt thou–
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Ne a többit! ne, ó;
Ily szerelem szivemnek áruló!
Másod férjemmel átkozott legyek;
Máshoz csak az mén, ki megölt egyet.
Player Queen
O, confound the rest!
Such love must needs be treason in my breast
In second husband let me be accurst!
None wed the second but who kill'd the first.
HAMLET
Félre.
Üröm, üröm.
Hamlet
Aside Wormwood, wormwood.
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
A második nász indító oka
Szennyes haszonvágy, szerelem soha;
Másodszor öltem meg holt férjemet,
Ha második férj csókol engemet.
Player Queen
The instances that second marriage move
Are base respects of thrift, but none of love
A second time I kill my husband dead,
When second husband kisses me in bed.
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Most, elhiszem, úgy érzesz, mint beszélsz;
De fogadásunk gyakran füstbe vész.
Föltételünk emlékezésnek rabja
Vérmes szülött, de már számlálva napja;
Míg éretlen gyümölcs, fáján tapad;
Ha megpuhúl: rázatlan leszakad.
De kell; szükség felednünk e rovást,
Az ily magunkra felrótt tartozást
Mert amit így fogad a szenvedély,
A szenvedéllyel oda lesz a cél.
Erős bú, vagy öröm, feltétele
Foganatát magával rontja le
Mert hol öröm s bú van legfőbb fokon,
Az sír, ez örvend minden kis okon.
Nem örök e világ; az sem csoda,
Ha sorsunkkal a szeretet oda
Mert hogy melyik vezérli, vitapont
Szerelem-é a sorsot, vagy viszont?
Nagy férfi buktán, lásd, kegyence fut;
Szegény kapós lesz, amint polcra jut
Igy, a szeretet sorsunk' követi;
Ki nem szorul barátra, lesz neki;
S ki álbarátot szükségben kisért,
Ellent csinálni biztos útra tért. –
De, visszatérve honnan indulék
Sors, akarat oly ellensarki vég,
Hogy terveink legtöbbször füstbe mennek;
Miénk a szándok, nem sükere ennek.
Te sem mégy máshoz, most úgy gondolod
De elhal eszméd, ha férjed halott.
Player King
I do believe you think what now you speak;
But what we do determine oft we break.
Purpose is but the slave to memory,
Of violent birth, but poor validity;
Which now, like fruit unripe, sticks on the tree;
But fall, unshaken, when they mellow be.
Most necessary 'tis that we forget
To pay ourselves what to ourselves is debt
What to ourselves in passion we propose,
The passion ending, doth the purpose lose.
The violence of either grief or joy
Their own enactures with themselves destroy
Where joy most revels, grief doth most lament;
Grief joys, joy grieves, on slender accident.
This world is not for aye, nor 'tis not strange
That even our loves should with our fortunes change;
For 'tis a question left us yet to prove,
Whether love lead fortune, or else fortune love.
The great man down, you mark his favourite flies;
The poor advanced makes friends of enemies.
And hitherto doth love on fortune tend;
For who not needs shall never lack a friend,
And who in want a hollow friend doth try,
Directly seasons him his enemy.
But, orderly to end where I begun,
Our wills and fates do so contrary run
That our devices still are overthrown;
Our thoughts are ours, their ends none of our own
So think thou wilt no second husband wed;
But die thy thoughts when thy first lord is dead.
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Ne adjon tápot a föld, fényt az ég!
Élvét, nyugalmát éj s nap vonja még!
Kétségre váljon remény, bízalom!
Börtön magánya légyen vígaszom!
Dúljon gyönyör-sápasztó baleset,
Ha mire vágytam, minden kedveset!
Szenvedjek itt s ott öröklétü kínt
Ha, egyszer özvegy, nő leszek megint!
Player Queen
Nor earth to me give food, nor heaven light!
Sport and repose lock from me day and night!
To desperation turn my trust and hope!
An anchor's cheer in prison be my scope!
Each opposite that blanks the face of joy
Meet what I would have well and it destroy!
Both here and hence pursue me lasting strife,
If, once a widow, ever I be wife!
HAMLET
Ha most ezt megszegné!
Hamlet
If she should break it now!
SZÍNÉSZ KIRÁLY
Nagy eskü ez. De lelkem oly alélt
Menj, hadd csalom meg ezt a hosszu délt
Álommal, édes.
Elalszik.
Player King
'Tis deeply sworn. Sweet, leave me here awhile;
My spirits grow dull, and fain I would beguile
The tedious day with sleep.
Sleeps
SZÍNÉSZ KIRÁLYNÉ
Ringasson az álom;
Ármány soha kettőnk közé ne szálljon.
El.
Player Queen
Sleep rock thy brain,
And never come mischance between us twain!
Exit
HAMLET
Asszonyom, hogy tetszik a darab?
Hamlet
Madam, how like you this play?
KIRÁLYNÉ
A hölgy mintha nagyon is fogadkoznék.
Queen Gertrude
The lady protests too much, methinks.
HAMLET
Ó, de szavát tartja ám!
Hamlet
O, but she'll keep her word.
KIRÁLY
Hallottad a meséjét? Nincs benne valami bántó?
King Claudius
Have you heard the argument? Is there no offence in 't?
HAMLET
Nincs, nincs; hiszen csak tréfálnak, tréfából
mérgeződnek; semmi bántó a világon.
Hamlet
No, no, they do but jest, poison in jest; no offence
i' the world.
KIRÁLY
Hogy is hívják a darabot?
King Claudius
What do you call the play?
HAMLET
Az egérfogó. Hogy miért úgy? Képletesen. A darab
egy Viennában történt gyilkosságot ábrázol; Gonzago
neve a fejedelemnek; nője Baptista. Mindjárt meglátják.
Gonosz egy darab, az igaz; de hát aztán? Felséged
lelkiösmerete tiszta, a miénk is; minket hát nem
érdekel: kinek nem inge, ne vegye magára.
Lucianus jő.
Ez valami Lucianus, a király öccse.
Hamlet
The Mouse-trap. Marry, how? Tropically. This play
is the image of a murder done in Vienna: Gonzago is
the duke's name; his wife, Baptista: you shall see
anon; 'tis a knavish piece of work: but what o'
that? your majesty and we that have free souls, it
touches us not: let the galled jade wince, our
withers are unwrung.
Enter LUCIANUS
This is one Lucianus, nephew to the king.
OPHELIA
Fenséged nagyon jó kórus.
Ophelia
You are as good as a chorus, my lord.
HAMLET
Igen jó tolmács tudnék lenni ön és szerelme közt,
csak már látnám a szökdelő bábokat.
Hamlet
I could interpret between you and your love, if I
could see the puppets dallying.
OPHELIA
Csapkod, uram, csapkod.
Ophelia
You are keen, my lord, you are keen.
HAMLET
Bezzeg jajgatna ám belé, míg el tudná venni az
ostorom csapóját.
Hamlet
It would cost you a groaning to take off my edge.
OPHELIA
Mindegyre jobb – s rosszabb.
Ophelia
Still better, and worse.
HAMLET
Arra esküsznek férjeikkel is – Kezdj belé már, gyilkos;
ne vágj oly veszett pofákat, hanem kezdd el. Hadd lám
»A károgó holló bosszút üvölt« –
Hamlet
So you must take your husbands. Begin, murderer;
pox, leave thy damnable faces, and begin. Come
'the croaking raven doth bellow for revenge.'
LUCIANUS
Szándok sötét, kéz kész, biztos szerem,
Idő szolgál, s egy lélek sincs jelen.
Te, szörny-itallá főtt éjféli gyom,
Melyet Hekate hármas átka nyom,
Varázserőd, ádáz tulajdonod
Ez ép élten most kell bitorlanod.
Mérgét az alvó fülébe önti.
Lucianus
Thoughts black, hands apt, drugs fit, and time agreeing;
Confederate season, else no creature seeing;
Thou mixture rank, of midnight weeds collected,
With Hecate's ban thrice blasted, thrice infected,
Thy natural magic and dire property,
On wholesome life usurp immediately.
Pours the poison into the sleeper's ears
HAMLET
Kertjében mérgezi meg, a birtokáért. Neve, mondom,
Gonzago; igaz, meglett történet, meg is van irva
választékos olasz nyelven. Mindjárt meglátják, hogyan
nyeri el a gyilkos Gonzago nője szerelmét.
Hamlet
He poisons him i' the garden for's estate. His
name's Gonzago: the story is extant, and writ in
choice Italian: you shall see anon how the murderer
gets the love of Gonzago's wife.
OPHELIA
A király föláll.
Ophelia
The king rises.
HAMLET
Mit! megijedt, vak tűztől?
Hamlet
What, frighted with false fire!
KIRÁLYNÉ
Hogy van, felséges férjem?
Queen Gertrude
How fares my lord?
POLONIUS
Félbe kell hagyni a darabot.
Lord Polonius
Give o'er the play.
KIRÁLY
Világot ide! Menjünk.
King Claudius
Give me some light: away!
MIND
Világot! Világot!
Mind el, Hamleten és Horation kivül.
All
Lights, lights, lights!
Exeunt all but HAMLET and HORATIO
HAMLET
Ám sírjon a nyíl verte vad
Ép gimnek tréfaság;
Mert ki vigyáz, ki meg szunyad
Igy foly le a világ.
Nos, barátom (ha másképp szerencsém hátat forditana),
ez meg egy toll-erdő, meg egy pár vidékies szalagcsokor
kivágott cipőimen, nem bejuttatna engem akármely
színészcsapatba, vagy hogy?
Hamlet
Why, let the stricken deer go weep,
The hart ungalled play;
For some must watch, while some must sleep
So runs the world away.
Would not this, sir, and a forest of feathers– if
the rest of my fortunes turn Turk with me–with two
Provincial roses on my razed shoes, get me a
fellowship in a cry of players, sir?
HORATIO
Fél jutalom-játékra.
Horatio
Half a share.
HAMLET
Egészre, ha mondom.
Mert hát, tudod, hű Dámonom,
Ez ország, bírta bár
Hajdan Jupiter: bírja most
Egy, egy füles – pityke.
Hamlet
A whole one, I.
For thou dost know, O Damon dear,
This realm dismantled was
Of Jove himself; and now reigns here
A very, very–pajock.
HORATIO
Rímelhetett volna, fönség.
Horatio
You might have rhymed.
HAMLET
Ó, édes Horatióm! Most már tízezer forintot mernék
tenni a szellem szavára. Vetted észre?
Hamlet
O good Horatio, I'll take the ghost's word for a
thousand pound. Didst perceive?
HORATIO
Nagyon jól, fenséges úr.
Horatio
Very well, my lord.
HAMLET
Mikor a mérgezés következett –
Hamlet
Upon the talk of the poisoning?
HORATIO
Nagyon jól megjegyeztem.
Horatio
I did very well note him.
HAMLET
Ha, ha! – Te, valami zenét! Fuvolákat ide, hé!
Mert hát, ha a király nem szereti
Komédiánkat – hát nem kell neki.
Rosencrantz és Guildenstern jőnek.
Zenét, hé!
Hamlet
Ah, ha! Come, some music! come, the recorders!
For if the king like not the comedy,
Why then, belike, he likes it not, perdy.
Come, some music!
Re-enter ROSENCRANTZ and GUILDENSTERN
GUILDENSTERN
Fönséges úr, engedjen egy szót.
Guildenstern
Good my lord, vouchsafe me a word with you.
HAMLET
Akár egész históriát, uram.
Hamlet
Sir, a whole history.
GUILDENSTERN
Fönséges úr, a király –
Guildenstern
The king, sir,–
HAMLET
Nos, mi lelte?
Hamlet
Ay, sir, what of him?
GUILDENSTERN
Egész magánkívül lett szobájában.
Guildenstern
Is in his retirement marvellous distempered.
HAMLET
Italtól, uram?
Hamlet
With drink, sir?
GUILDENSTERN
Nem, fönség, inkább az epétől.
Guildenstern
No, my lord, rather with choler.
HAMLET
Ön bölcsessége dúsabbnak mutatkoznék, ha ezt az
orvosának jelentené: mert ha én adnék tisztítót
neki, az még inkább epesárba ejtené.
Hamlet
Your wisdom should show itself more richer to
signify this to his doctor; for, for me to put him
to his purgation would perhaps plunge him into far
more choler.
GUILDENSTERN
Édes jó uram, ejtse valahogy rendesebben szavait,
ne tegyen oly vad szökelléseket tárgyamtól.
Guildenstern
Good my lord, put your discourse into some frame and
start not so wildly from my affair.
HAMLET
Szelíd vagyok, uram; – beszéljen.
Hamlet
I am tame, sir: pronounce.
GUILDENSTERN
Anyja, a királyné, a legnagyobb lelki aggodalomban
küldött fenségedhez.
Guildenstern
The queen, your mother, in most great affliction of
spirit, hath sent me to you.
HAMLET
Örvendek, hogy szerencsém van.
Hamlet
You are welcome.
GUILDENSTERN
Nem úgy, fenséges úr; ez az udvariasság nincs helyén.
Ha fönséged méltóztatik ép feleletet adni, úgy végzem
anyja parancsát; ha nem, úgy fönséged bocsánata s az
én visszatértem leend vége küldetésemnek.
Guildenstern
Nay, good my lord, this courtesy is not of the right
breed. If it shall please you to make me a
wholesome answer, I will do your mother's
commandment: if not, your pardon and my return
shall be the end of my business.
HAMLET
Uram, azt nem tehetem.
Hamlet
Sir, I cannot.
GUILDENSTERN
Mit, fönség?
Guildenstern
What, my lord?
HAMLET
Hogy önnek ép feleletet adjak. Elmém beteg; de oly
válasszal, aminő telik tőlem, parancsoljon ön vagy
inkább, mint mondá, az anyám. Erről hát ne többet,
hanem a tárgyra. Az anyám, mondá ön –
Hamlet
Make you a wholesome answer; my wit's diseased: but,
sir, such answer as I can make, you shall command
or, rather, as you say, my mother: therefore no
more, but to the matter: my mother, you say,–
ROSENCRANTZ
Igen, ezt izeni. Fönséged magaviselete őfelségét
megdöbbenté s bámulatba ejté.
Rosencrantz
Then thus she says; your behavior hath struck her
into amazement and admiration.
HAMLET
Ó, csodálatos fiú, ki egy anyát így megdöbbenthet!
De semmi következmény sincs anyám bámulatának
sarkában, ugye? Tudassa.
Hamlet
O wonderful son, that can so astonish a mother! But
is there no sequel at the heels of this mother's
admiration? Impart.
ROSENCRANTZ
Mielőtt fenséged lefekünnék; beszélni kíván vele
magánszobájában.
Rosencrantz
She desires to speak with you in her closet, ere you
go to bed.
HAMLET
Engedelmeskedni fogunk, még ha tízszer anyánk volna is.
Van még valami ügyök velem?
Hamlet
We shall obey, were she ten times our mother. Have
you any further trade with us?
ROSENCRANTZ
Fönséges úr, engem egykor szeretett.
Rosencrantz
My lord, you once did love me.
HAMLET
Most is; esküszöm e csenőkre és lopókra!
Hamlet
So I do still, by these pickers and stealers.
ROSENCRANTZ
Édes jó uram, mi hát oka e levertségnek? Önkényt zárja
be saját szabadsága kapuját, ha búja közlését megtagadja
barátjától.
Rosencrantz
Good my lord, what is your cause of distemper? you
do, surely, bar the door upon your own liberty, if
you deny your griefs to your friend.
HAMLET
Előmozdítás kellene, uram.
Hamlet
Sir, I lack advancement.
ROSENCRANTZ
Hogy lehet az, mikor maga a király szavát adta, hogy
örökössé teszi Dániában?
Rosencrantz
How can that be, when you have the voice of the king
himself for your succession in Denmark?
HAMLET
Jaj uram, de »míg a fű megnő« – a közmondás egy kissé
kopott.
Fuvolát hoznak.
Ó, a fuvola! Hadd lám – csak hogy szabaduljak tőletek.
– Mért akartok ti kerűlgetve szelet fogni tőlem,
mintha hálóba akarnátok terelni?
Hamlet
Ay, but sir, 'While the grass grows,'–the proverb
is something musty.
Re-enter Players with recorders
O, the recorders! let me see one. To withdraw with
you:–why do you go about to recover the wind of me,
as if you would drive me into a toil?
GUILDENSTERN
Ó, kegyelmes úr; ha kötelességem túlbuzgó, szeretetem
is udvariatlan.
Guildenstern
O, my lord, if my duty be too bold, my love is too
unmannerly.
HAMLET
Ezt nem értem világosan. Nem játszanál egyet e sípon?
Hamlet
I do not well understand that. Will you play upon
this pipe?
GUILDENSTERN
Nem tudok, fenség.
Guildenstern
My lord, I cannot.
HAMLET
De ha kérlek.
Hamlet
I pray you.
GUILDENSTERN
Higgye el, nem tudok.
Guildenstern
Believe me, I cannot.
HAMLET
Esedezem.
Hamlet
I do beseech you.
GUILDENSTERN
Egy billentést sem tudok, fenséges úr.
Guildenstern
I know no touch of it, my lord.
HAMLET
Hisz az oly könnyű, mint hazudni: kormányozd e
szellentyűket ujjaiddal s hüvelykeddel; száddal
lehelj belé; s a legremekebb zenét fogja beszélni.
Látod, ezek a billentyűi.
Hamlet
'Tis as easy as lying: govern these ventages with
your lingers and thumb, give it breath with your
mouth, and it will discourse most eloquent music.
Look you, these are the stops.
GUILDENSTERN
De én éppen azokat nem bírom harmónia zengedezésre
vezényelni; nincs hozzá ügyességem.
Guildenstern
But these cannot I command to any utterance of
harmony; I have not the skill.
HAMLET
No lám, mily becstelen eszközzé akartok ti tenni engem.
Játszani akarnátok rajtam; ismerni billentyűimet;
kitépni rejtelmem szívét, hanglétrám minden hangját
kitapogatni a legalsótól a legfelsőig; pedig e kis
eszközben zene rejlik, felséges szózat, mégsem bírjátok
szavát venni. A keservét! azt hiszitek, könnyebb
énrajtam játszani, mint egy rossz sípon? Gondoljatok
bármi hangszernek: rám tehetitek a nyerget, de nem
bírtok játszani rajtam.
Polonius jő.
Isten áldja, uraim.
Hamlet
Why, look you now, how unworthy a thing you make of
me! You would play upon me; you would seem to know
my stops; you would pluck out the heart of my
mystery; you would sound me from my lowest note to
the top of my compass: and there is much music,
excellent voice, in this little organ; yet cannot
you make it speak. 'Sblood, do you think I am
easier to be played on than a pipe? Call me what
instrument you will, though you can fret me, yet you
cannot play upon me.
Enter POLONIUS
God bless you, sir!
POLONIUS
Uram, a királyné beszélni akar fönségeddel, mindjárt
pedig.
Lord Polonius
My lord, the queen would speak with you, and
presently.
HAMLET
Látja-e azt a felhőt? Majdnem olyan, mint egy teve.
Hamlet
Do you see yonder cloud that's almost in shape of a camel?
POLONIUS
Isten engem, valóságos teve alakú.
Lord Polonius
By the mass, and 'tis like a camel, indeed.
HAMLET
Nekem úgy tetszik, menyéthez hasonlít.
Hamlet
Methinks it is like a weasel.
POLONIUS
A háta olyan, mint a menyétnek.
Lord Polonius
It is backed like a weasel.
HAMLET
Vagy inkább cethalforma?
Hamlet
Or like a whale?
POLONIUS
Nagyon hasonló a cethalhoz.
Lord Polonius
Very like a whale.
HAMLET
No hát, mondja anyámnak, megyek tüstint. – Csak addig
tesztek engem bolonddá, ameddig kedvem tartja. –
Megyek tüstint.
Hamlet
Then I will come to my mother by and by. They fool
me to the top of my bent. I will come by and by.
POLONIUS
Mondom.
El.
Lord Polonius
I will say so.
HAMLET
»Tüstint« szót könnyű mondani. – Hagyjatok egyedül,
barátim.
Rosencrantz, Guildenstern és Horatio el.
Most van az éjnek rémjáró szaka,
Minden sír ásít, s maga a pokol
Dögvészt lehell ki. Most hő vért meginnám,
S oly szörnyű tettet bírnék elkövetni,
Hogy a napfény reszketve nézne rá.
De csitt! anyámhoz. – Ó, szív! el ne nyomd
Természeted, s ne hadd, hogy e kebelbe
A Néro lelke szálljon valaha
Legyek kegyetlen, ne vértagadó.
Dobjon szavam tőrt, ne rántson kezem.
Nyelv s szándok ebben kétszinű legyen
Hogy, bármi zokon ejtsem a beszédet,
Tettel ne nyomjon lelkem rá pecsétet.
El.
Hamlet
By and by is easily said.
Exit POLONIUS
Leave me, friends.
Exeunt all but HAMLET
Tis now the very witching time of night,
When churchyards yawn and hell itself breathes out
Contagion to this world: now could I drink hot blood,
And do such bitter business as the day
Would quake to look on. Soft! now to my mother.
O heart, lose not thy nature; let not ever
The soul of Nero enter this firm bosom
Let me be cruel, not unnatural
I will speak daggers to her, but use none;
My tongue and soul in this be hypocrites;
How in my words soever she be shent,
To give them seals never, my soul, consent!
Exit
Harmadik felvonás, 1. szín Hamlet (Harmadik felvonás, 2. szín) Harmadik felvonás, 3. szín