Hamlet/Ötödik felvonás, 1. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Negyedik felvonás, 7. színHamlet
szerző: William Shakespeare
(Ötödik felvonás, 1. szín)
Ötödik felvonás, 2. szín →
Temető.
Scene 1. A churchyard.
Két Sírásó jön, ásóval, kapával.
Enter two Clowns, with spades, &c
ELSŐ SÍRÁSÓ
El szabad temetni keresztyén temetőben egy olyan leányt,
ki maga jószántából keresi az üdvösséget?
First Clown
Is she to be buried in Christian burial when
she wilfully seeks her own salvation?
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Hát el azt, én amondó vagyok; ássuk meg neki szaporán
a sírt; a halottvizsgálók törvényt tettek rá, s úgy
találták, hogy megilleti a keresztyén temetés.
Second Clown
I tell thee she is: and therefore make her grave
straight: the crowner hath sat on her, and finds it
Christian burial.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hogy lehet az, hacsak önvédelemből nem fúlt a vízbe?
First Clown
How can that be, unless she drowned herself in her
own defence?
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Márpedig azt úgy találták.
Second Clown
Why, 'tis found so.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Se offendendo kellett esni; nem lehet különben. Mert
hát ez a bibéje: ha én készakarva fúlok vízbe: jele,
hogy az tett; a tettnek pedig három ága van; úgymint
tenni, cselekedni és elkövetni; ergo, készakarva fúlt
belé.
First Clown
It must be 'se offendendo;' it cannot be else. For
here lies the point: if I drown myself wittingly,
it argues an act: and an act hath three branches: it
is, to act, to do,and to perform. Argal, she drowned
herself wittingly.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Úgy, de hallja csak, pajtás-uram –
Second Clown
Nay, but hear you, goodman delver,–
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hagyj békét nekem. Itt foly a víz, no jó; itt áll az
ember, no jó; ha már most az ember megyen a vízhez s
beléöli magát, az nollé-vellé annyit tesz, hogy ő
megy oda, érted? de ha a víz jön őhozzá, s úgy nyeli
el, akkor nem maga fojtotta belé magát; ergo, ki nem
vétkes önnön halálában, nem rövidíti meg az életét.
First Clown
Give me leave. Here lies the water; good: here
stands the man; good; if the man go to this water,
and drown himself, it is, will he, nill he, he
goes,–mark you that; but if the water come to him
and drown him, he drowns not himself. Argal, he
that is not guilty of his own death shortens not his own life.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
De hát ez a törvény?
Second Clown
But is this law?
ELSŐ SÍRÁSÓ
E bizony; halottvizsgáló törvény.
First Clown
Ay, marry, is't; crowner's quest law.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Megmondjam hát az igazat? Ha őkelme nagy kisasszony nem
lett volna, bizony kívül temetnék ám a keresztyén temetőn.
Second Clown
Will you ha' the truth on't? If this had not been
a gentlewoman, she should have been buried out o'
Christian burial.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hüm! mondasz valamit; sajnos bizony, hogy az úri népnek
több szabadsága van vízbe fojtani vagy felkötni magát,
mint a többi keresztyén felebarátjának. Ide veled, ásó.
Nincs olyan régi nemesember, mint a kertész, az árkoló,
meg a sírásó; ezek tartják fenn az Ádám mesterségét.
First Clown
Why, there thou say'st: and the more pity that
great folk should have countenance in this world to
drown or hang themselves, more than their even-
Christian. Come, my spade. There is no ancient
gentleman but gardeners, ditchers, and grave-makers
they hold up Adam's profession.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Hát Ádám nemesember volt?
Second Clown
Was he a gentleman?
ELSŐ SÍRÁSÓ
A bizony, vele kezdődik a nemesi kar.
First Clown
A' was the first that ever bore arms.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Volt is akkor még olyan kar.
Second Clown
Why, he had none.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Micsoda! pogány vagy? Hát nem érted az Írást? Hiszen az
Írás mondja: »Ádám pedig ásott« – hogy áshatott volna
kar nélkül? Várj, teszek még egy kérdést: ha arra meg nem
felelsz, ismerd el magadat...
First Clown
What, art a heathen? How dost thou understand the
Scripture? The Scripture says 'Adam digged:'
could he dig without arms? I'll put another
question to thee: if thou answerest me not to the
purpose, confess thyself–
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Halljuk.
Second Clown
Go to.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Ki az, aki tartósabb munkát csinál, mint akár a kőmíves,
akár az ács, vagy a hajóépítő?
First Clown
What is he that builds stronger than either the
mason, the shipwright, or the carpenter?
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Hát az akasztófa-csináló; annak a készítménye ezer lakót
is elnyű.
Second Clown
The gallows-maker; for that frame outlives a
thousand tenants.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Becsülöm az eszed, bizisten; az akasztófa éppen jó; de
kinek jó? annak jó, aki rosszat cselekszik; márpedig
te rosszat cselekszel, ha aszondod, hogy az akasztófa
tartósabb épület a templomnál: ergo, az akasztófa
éppen jó neked. No csak találd ki, gyere.
First Clown
I like thy wit well, in good faith: the gallows
does well; but how does it well? it does well to
those that do in: now thou dost ill to say the
gallows is built stronger than the church: argal,
the gallows may do well to thee. To't again, come.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Már hogy ki épít tartósabbat, mint a kőmíves az ács,
vagy a hajómester?
Second Clown
'Who builds stronger than a mason, a shipwright, or
a carpenter?'
ELSŐ SÍRÁSÓ
Igen; ezt fejtsd meg, aztán kifoghatsz, pihenni.
First Clown
Ay, tell me that, and unyoke.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Ahá! tudom már.
Second Clown
Marry, now I can tell.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Ki vele hát!
First Clown
To't.
MÁSODIK SÍRÁSÓ
Bizistók, már nem tudom.
Hamlet és Horatio távol megjelennek.
Second Clown
Mass, I cannot tell.
Enter HAMLET and HORATIO, at a distance
ELSŐ SÍRÁSÓ
Ne törd tovább a csürhejárást; nem üget a te szamarad
jobban, hiába püfölöd. Ha máskor ezt kérdik tőled, hát
mondjad: a sírásó; mert az olyan házat csinál, hogy
ítéletnapig eltart. Eredj csak, lódulj amoda Jáfethez,
hozz nekem egy itce valamit.
Második sírásó el.
First Clown
Cudgel thy brains no more about it, for your dull
ass will not mend his pace with beating; and, when
you are asked this question next, say 'a
grave-maker: 'the houses that he makes last till
doomsday. Go, get thee to Yaughan: fetch me a
stoup of liquor.
Exit Second Clown
He digs and sings
In youth, when I did love, did love,
Methought it was very sweet,
To contract, O, the time, for, ah, my behove,
O, methought, there was nothing meet.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Ásás közben dalol.
Hajdanda, míg ifjú valék,
Tartottam szeretőt;
Kényemre, hej! kedvemre, húj!
Tölthettem az időt.
HAMLET
Nem érzi e fickó, amit csinál, hogy dalol, midőn
sírt ás?
Hamlet
Has this fellow no feeling of his business, that he
sings at grave-making?
HORATIO
A megszokás közönyössé tette iránta.
Horatio
Custom hath made it in him a property of easiness.
HAMLET
Úgy van az: kevés dolgú kéznek annál finomabb az érzése.
Hamlet
'Tis e'en so: the hand of little employment hath
the daintier sense.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Dalol.
De meglopott öregkorom,
Öklébe markola;
S elhányt-vetett, hogy azt se t'om,
Ki voltam valaha.
Feldob egy koponyát.
First Clown
Sings
But age, with his stealing steps,
Hath claw'd me in his clutch,
And hath shipped me intil the land,
As if I had never been such.
Throws up a skull
HAMLET
E koponyának egykor nyelve volt, szépen tudott dalolni;
s hogy vágja földhöz e pimasz, mintha Kain állkapcája
volna, ki az első gyilkosságot elkövette. Egy államférfi
agya is lehetett, kinél most e szamár különb cselszövő;
egy olyané, ki az Úristent is rászedte volna; nem meglehet?
Hamlet
That skull had a tongue in it, and could sing once
how the knave jowls it to the ground, as if it were
Cain's jaw-bone, that did the first murder! It
might be the pate of a politician, which this ass
now o'er-reaches; one that would circumvent God,
might it not?
HORATIO
Lehet, fönséges úr.
Horatio
It might, my lord.
HAMLET
Vagy udvaroncé, ki oly szépen tudta mondani: »Jó reggelt,
édes úr! Hogy vagy, jó uram?« Ez-s-ez ő méltósága lehetett,
ki égig magasztalta ez-s-ez ő méltósága lovát, ha el akarta
csalni tőle; úgye lehetséges?
Hamlet
Or of a courtier; which could say 'Good morrow,
sweet lord! How dost thou, good lord?' This might
be my lord such-a-one, that praised my lord
such-a-one's horse, when he meant to beg it; might it not?
HORATIO
Igen, fönséges úr.
Horatio
Ay, my lord.
HAMLET
Hát biz' úgy van az; és most Féreg asszonyságé; beesett
pofával, melynek csontját leüté a sírásó szerszáma. Furcsa
átalakulás folyt itt; ha belé láthatnánk. Hát csak annyiba
került táplálni e csontokat, hogy most tekézzenek velök?
Az enyémbe nyilallás áll, ha erre gondolok.
Hamlet
Why, e'en so: and now my Lady Worm's; chapless, and
knocked about the mazzard with a sexton's spade
here's fine revolution, an we had the trick to
see't. Did these bones cost no more the breeding,
but to play at loggats with 'em? mine ache to think on't.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Dalol.
Ásó, kapa, veremvágó;
Egy szemfedő lepel;
Ó! az ily vendégnek egy gödör,
Egyéb semmi se kell.
Másik koponyát dob.
First Clown
Sings
A pick-axe, and a spade, a spade,
For and a shrouding sheet
O, a pit of clay for to be made
For such a guest is meet.
Throws up another skull
HAMLET
Itt egy másik: mért ne lehetne ügyvéd koponyája? Hol
vannak most szőrszálhasogatási, ármányai, tényálladéka,
birtokjoga és fogásai? Mért szenvedi most, hogy e goromba
ripők fültövön csapja egy piszkos ásóval, anélkül,
hogy perbe fogná »súlyos testi sérelem« miatt? Hm! –
Ez az atyafi meg, a maga idejében, nagy birtokszerző
lehetett; csupa telektörvény, nyugta, százalék, kettős
tanú, térítvény volt. De hát, annyi nyugta után itt leve
nyugta? annyi térítvény után ide tért meg? s agya százalék
helyett ázalékkal van tele? Tanúi az egész véteményből nem
megyéről, csak egy szűk mesgyéről tanúskodnak? Átruházó
oklevelei alig férnének e ruhaszekrényben, és most a
birtokosnak sincs tágabb tere? Mi?
Hamlet
There's another: why may not that be the skull of a
lawyer? Where be his quiddities now, his quillets,
his cases, his tenures, and his tricks? why does he
suffer this rude knave now to knock him about the
sconce with a dirty shovel, and will not tell him of
his action of battery? Hum! This fellow might be
in's time a great buyer of land, with his statutes,
his recognizances, his fines, his double vouchers,
his recoveries: is this the fine of his fines, and
the recovery of his recoveries, to have his fine
pate full of fine dirt? will his vouchers vouch him
no more of his purchases, and double ones too, than
the length and breadth of a pair of indentures? The
very conveyances of his lands will hardly lie in
this box; and must the inheritor himself have no more, ha?
HORATIO
Hajszállal sincs, uram.
Horatio
Not a jot more, my lord.
HAMLET
Nemde juhbőrből készítik a pergament?
Hamlet
Is not parchment made of sheepskins?
HORATIO
Abból, uram; meg borjúbőrből is.
Horatio
Ay, my lord, and of calf-skins too.
HAMLET
Az is mind juh meg borjú, ki ebben biztosságot keres.
– Ki sírja ez, hé!
Hamlet
They are sheep and calves which seek out assurance
in that. I will speak to this fellow. Whose
grave's this, sirrah?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Az enyém, uram. –
Dalol.
Ó, az ily vendégnek egy gödör,
Egyéb semmi se kell.
First Clown
Mine, sir.
Sings
O, a pit of clay for to be made
For such a guest is meet.
HAMLET
Gondoltam, hogy tiéd ez a zug, mert benne vagy, ha zúg.
Hamlet
I think it be thine, indeed; for thou liest in't.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Az úr meg kívül zúg, ha zúg; és így nem az úré; én, ha
zug sem vagyok benne, mégis enyém.
First Clown
You lie out on't, sir, and therefore it is not
yours: for my part, I do not lie in't, and yet it is mine.
HAMLET
Abban vagy hazug, hogy benne lévén, magadénak mondod;
mert halottnak való az, nem elevennek.
Hamlet
'Thou dost lie in't, to be in't and say it is thine
'tis for the dead, not for the quick; therefore thou liest.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Eleven hazugság ez, uram; visszapattan mindjárt, tőlem az úrra.
First Clown
'Tis a quick lie, sir; 'twill away gain, from me to
you.
HAMLET
Miféle embernek ásod ezt?
Hamlet
What man dost thou dig it for?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Nem-embernek, uram.
First Clown
For no man, sir.
HAMLET
Némbernek hát?
Hamlet
What woman, then?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Annak se.
First Clown
For none, neither.
HAMLET
Kit temetnek belé?
Hamlet
Who is to be buried in't?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Aki valaha nő volt, de már, Isten nyugassza lelkét, csak halott.
First Clown
One that was a woman, sir; but, rest her soul, she's dead.
HAMLET
Mily átalkodott ez a semmirekellő! Az ember kótábul
beszéljen hozzá, különben megöli a szójátékával.
Uttartson, Horatio! három év óta, úgy veszem észre;
oly elménc lett a világ; hogy a paraszt lábujjhegye
az udvaronc sarkára tapos. – Mióta vagy sírásó?
Hamlet
How absolute the knave is! we must speak by the
card, or equivocation will undo us. By the Lord,
Horatio, these three years I have taken a note of
it; the age is grown so picked that the toe of the
peasant comes so near the heel of the courtier, he
gaffs his kibe. How long hast thou been a
grave-maker?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Az esztendő minden napjai közül az napon adtam rá
magamat, mikor néhai Hamlet királyunk legyőzte
Fortinbrast.
First Clown
Of all the days i' the year, I came to't that day
that our last king Hamlet overcame Fortinbras.
HAMLET
Mennyi ideje annak?
Hamlet
How long is that since?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hát nem tudja? Hisz minden bolond tudja azt. Éppen
aznap volt, mikor az ifjú Hamlet világra lett, tudja,
az, aki megbolondult, aztán Angliába küldték.
First Clown
Cannot you tell that? every fool can tell that: it
was the very day that young Hamlet was born; he that
is mad, and sent into England.
HAMLET
Vagy úgy! igen. Aztán mért küldték Angliába?
Hamlet
Ay, marry, why was he sent into England?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hát, mert bolond volt; ott majd eszire tér, vagy ha nem, ott úgyse baj.
First Clown
Why, because he was mad: he shall recover his wits
there; or, if he do not, it's no great matter there.
HAMLET
Miért?
Hamlet
Why?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Mert ott szembe se tűnik; ott minden ember olyan bolond, mint ő.
First Clown
'Twill, a not be seen in him there; there the men
are as mad as he.
HAMLET
Aztán, hogy bolondult meg?
Hamlet
How came he mad?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Nagyon furcsán, aszondják.
First Clown
Very strangely, they say.
HAMLET
Furcsán? hogy-hogy?
Hamlet
How strangely?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hát csak úgy biz' a', hogy elment neki az esze.
First Clown
Faith, e'en with losing his wits.
HAMLET
A gutába!
Hamlet
Upon what ground?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Nem a gutába, hanem itt Dániába, hol én harminc esztendő
óta ásom a sírt, összevéve mint gyerek és ember.
First Clown
Why, here in Denmark: I have been sexton here, man
and boy, thirty years.
HAMLET
Meddig áll el az ember, rothadás nélkül, a földben?
Hamlet
How long will a man lie i' the earth ere he rot?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hát bizony, ha már halála előtt meg nincs rothadva
(mert mai napság annyi francu-ette test kerül ide,
aki a temetést is alig bírja), eláll az nyolc vagy
kilenc esztendeig; cserzővarga eláll kilencig.
First Clown
I' faith, if he be not rotten before he die–as we
have many pocky corses now-a-days, that will scarce
hold the laying in–he will last you some eight year
or nine year: a tanner will last you nine year.
HAMLET
Miért tovább az, mint más?
Hamlet
Why he more than another?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Mert hát, uram, annak a bőre úgy kicserződik a
mesterségivel, hogy soká nem ereszti által a vizet;
márpedig a víz leggonoszabb pusztítója ennek a mi
kurafi testünknek, ha meghalt. Látja ezt a kaponyát
huszonhárom esztendeje fekszik a földben.
First Clown
Why, sir, his hide is so tanned with his trade, that
he will keep out water a great while; and your water
is a sore decayer of your whoreson dead body.
Here's a skull now; this skull has lain in the earth
three and twenty years.
HAMLET
Kié volt az?
Hamlet
Whose was it?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Hej, kurafi bolond fickóé volt ez: mit gondol, kié?
First Clown
A whoreson mad fellow's it was: whose do you think it was?
HAMLET
Nem tudom.
Hamlet
Nay, I know not.
ELSŐ SÍRÁSÓ
Nyavalya essék a gaz bolondjába! egyszer egész palack
rajnait a nyakam közé öntött. Ez a tulajdon kaponya,
uram, ez a tulajdon kaponya Yorick kaponyája volt,
a király udvari bolondjáé.
First Clown
A pestilence on him for a mad rogue! a' poured a
flagon of Rhenish on my head once. This same skull,
sir, was Yorick's skull, the king's jester.
HAMLET
Ez?
Elveszi a koponyát.
Hamlet
This?
ELSŐ SÍRÁSÓ
Éppen ez.
First Clown
E'en that.
HAMLET
Hadd lám. Haj, szegény Yorick! – Ismertem, Horatio;
végtelen tréfás, szikrázó elmésségű fiú volt; engem
a hátán hurcolt ezerszer: és most hogy irtózik tőle a
képzeletem! a gyomrom is émelyedik rá. Itt függött az
ajk, melyet én összecsókoltam, azt se tudom, hányszor.
Hová lettek gúnyjaid, bakugrásaid, dalaid? villámló
élceid, melyek az egész asztalt hahotára fakaszták?
Egy sincs már belőlük, hogy kimajmolnád saját
torzképedet? Bezzeg, most esett le az állad! No,
eredj ő asszonysága öltözőjébe, s mondjad neki
fesse bár magát ujjnyi vastagon, erre jut az arca;
eredj, kacagtasd meg vele. – Valamit kérdek tőled,
Horatio.
Hamlet
Let me see.
Takes the skull
Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio: a fellow
of infinite jest, of most excellent fancy: he hath
borne me on his back a thousand times; and now, how
abhorred in my imagination it is! my gorge rims at
it. Here hung those lips that I have kissed I know
not how oft. Where be your gibes now? your
gambols? your songs? your flashes of merriment,
that were wont to set the table on a roar? Not one
now, to mock your own grinning? quite chap-fallen?
Now get you to my lady's chamber, and tell her, let
her paint an inch thick, to this favour she must
come; make her laugh at that. Prithee, Horatio, tell
me one thing.
HORATIO
Mi lesz az, fönség?
Horatio
What's that, my lord?
HAMLET
Mit gondolsz, Nagy Sándor is ilyenné lett a földben?
Hamlet
Dost thou think Alexander looked o' this fashion i'
the earth?
HORATIO
Éppen.
Horatio
E'en so.
HAMLET
S ilyen szaga voIt? phű!
Leteszi a koponyát.
Hamlet
And smelt so? pah!
Puts down the skull
HORATIO
Éppen, fönség.
Horatio
E'en so, my lord.
HAMLET
Minő aljas célokra hasznáIhatnak még bennünket, Horatio!
Nem nyomozhatja-e képzeletünk a Sándor nemes porát,
míg végre mint hordóakna tapaszát leli meg?
Hamlet
To what base uses we may return, Horatio! Why may
not imagination trace the noble dust of Alexander,
till he find it stopping a bung-hole?
HORATIO
Nagyon tűhegyre vennők, ha igy vennők.
Horatio
'Twere to consider too curiously, to consider so.
HAMLET
Bizony nem; egy szikrát sem; csak szerényen elkísérnők
őt oda, s valószínűség vezérlene; ilyenformán: Sándor
meghalt; Sándort eltemették; porrá vált; a por föld;
földből sárt csinálnak: és így azzal a sárral, mely
őbelőle lett, miért ne dughatnák be a sörös hordót?
Fejdelmi Caesar, ha föld röge lett,
Lyukat töm, hogy kizárja a szelet;
Ó, hogy ki a világ félelme volt,
E sár, most egy repedt falon a folt!
De lassan! félre! – Itt jő a király,
Király, Királyné, Laertes, Urak és egy Pap,
Ophelia koporsóját kisérve jőnek.
Királyné s udvaroncok. Kit temetnek
Ily csonka szertartással? Ez jele,
Hogy akit hoznak, öngyilkos kezekkel
Végezte éltét; bárha rangbeli.
Vonuljunk hátra, lessük el, mi ez.
Hátravonul Horatióval.
Hamlet
No, faith, not a jot; but to follow him thither with
modesty enough, and likelihood to lead it: as
thus: Alexander died, Alexander was buried,
Alexander returneth into dust; the dust is earth; of
earth we make loam; and why of that loam, whereto he
was converted, might they not stop a beer-barrel?
Imperious Caesar, dead and turn'd to clay,
Might stop a hole to keep the wind away
O, that that earth, which kept the world in awe,
Should patch a wall to expel the winter flaw!
But soft! but soft! aside: here comes the king.
Enter Priest, &c. in procession; the Corpse of

OPHELIA, LAERTES and Mourners following; KING CLAUDIUS, QUEEN GERTRUDE, their trains, &c

The queen, the courtiers: who is this they follow?
And with such maimed rites? This doth betoken
The corse they follow did with desperate hand
Fordo its own life: 'twas of some estate.
Couch we awhile, and mark.
Retiring with HORATIO
LAERTES
S mi szertartás még?
Laertes
What ceremony else?
HAMLET
Ez Laertes,
Igen derék ifjú; figyelj csak.
Hamlet
That is Laertes,
A very noble youth: mark.
LAERTES
Mi szertartás még?
Laertes
What ceremony else?
PAP
A temetésben annyit kedvezénk,
Amennyi csak szabad: halála kétes,
S ha egy parancsszó rendet nem zavar,
Beszenteletlen várná e gödörben
Ama vég-harsonát: imák helyett
Cserép, kavics, kő hullna rá; de így,
Szűz dísze a virághintés, harangszó,
S köz temető-hely megengedtetett.
First Priest
Her obsequies have been as far enlarged
As we have warrantise: her death was doubtful;
And, but that great command o'ersways the order,
She should in ground unsanctified have lodged
Till the last trumpet: for charitable prayers,
Shards, flints and pebbles should be thrown on her;
Yet here she is allow'd her virgin crants,
Her maiden strewments and the bringing home
Of bell and burial.
LAERTES
Ennél több nem szabad?
Laertes
Must there no more be done?
PAP
Több nem szabad.
Fertőzve lenne gyászszolgálatunk
A requiemmel, mely békében elszállt
Lelkekre mondatik.
First Priest
No more be done
We should profane the service of the dead
To sing a requiem and such rest to her
As to peace-parted souls.
LAERTES
Tegyék a földbe;
Szeplőtlen szűz testéből violák
Fakadjanak! – De tudd meg, durva pap,
Szolgáló angyal lesz húgom, midőn te
Ott lenn üvöltesz.
Laertes
Lay her i' the earth
And from her fair and unpolluted flesh
May violets spring! I tell thee, churlish priest,
A ministering angel shall my sister be,
When thou liest howling.
HAMLET
Mi! Ophelia!
Hamlet
What, the fair Ophelia!
KIRÁLYNÉ
Virágot hintve.
Kedvest a kedvesnek: Isten veled.
Reméltem, Hamletemnek nője léssz;
Azt gondolám, nászágyadat vetem meg,
Nem sírodat hintem, kedves leány.
Queen Gertrude
Sweets to the sweet: farewell!
Scattering flowers
I hoped thou shouldst have been my Hamlet's wife;
I thought thy bride-bed to have deck'd, sweet maid,
And not have strew'd thy grave.
LAERTES
Háromszoros jaj, ó! harmincszoros,
Fejére az átkozottnak, ki gonosz
Tettével megrabolta dús eszed! –
Ne még a földet! hadd szorítom újra
Karomba egyszer. Most halmozzatok
A sírba ugrik.
Port elevenre, holtra, míg hegyet
Emeltek e lapályon, mely tetőzze
Vén Peliont s Olympus kék fejét.
Laertes
O, treble woe
Fall ten times treble on that cursed head,
Whose wicked deed thy most ingenious sense
Deprived thee of! Hold off the earth awhile,
Till I have caught her once more in mine arms:
Leaps into the grave
Now pile your dust upon the quick and dead,
Till of this flat a mountain you have made,
To o'ertop old Pelion, or the skyish head
Of blue Olympus.
HAMLET
Előlép.
Ki az, kinek fájdalma elbir ily
Tulzó beszédet? kinek jaj-szavára
Bűvölten áll a vándor csillag is,
S döbbenve hallgatózik? – Én vagyok,
Hamlet, a dán.
A sírba ugrik.
Birkoznak.
Hamlet
Advancing
What is he whose grief
Bears such an emphasis? whose phrase of sorrow
Conjures the wandering stars, and makes them stand
Like wonder-wounded hearers? This is I,
Hamlet the Dane.
Leaps into the grave
LAERTES
Ördög lelked vigye
Pokolba hát.
Laertes
The devil take thy soul!
Grappling with him
HAMLET
Nem jól imádkozol.
Vedd, kérlek, a torkomról ujjaid;
Mert bárha nem vagyok tüzes, szilaj,
Veszélyes is van bennem valami
Kerüld, tanácslom. Vedd innen kezed.
Hamlet
Thou pray'st not well.
I prithee, take thy fingers from my throat;
For, though I am not splenitive and rash,
Yet have I something in me dangerous,
Which let thy wiseness fear: hold off thy hand.
KIRÁLY
Szét kell cibálni őket.
King Claudius
Pluck them asunder.
KIRÁLYNÉ
Hamlet! Hamlet!
Queen Gertrude
Hamlet, Hamlet!
MIND
Urak –
All
Gentlemen,–
HORATIO
Türelmet, édes jó uram!
A kísérők elválasztván őket, feljőnek a sírból.
Horatio
Good my lord, be quiet.
The Attendants part them, and they come out of the grave
HAMLET
Hagyján! e pontért harcolok vele,
Míg a szemem héját mozdíthatom.
Hamlet
Why I will fight with him upon this theme
Until my eyelids will no longer wag.
KIRÁLYNÉ
Fiam, fiam! miféle pontért?
Queen Gertrude
O my son, what theme?
HAMLET
Szerettem Opheliát; negyvenezer
Testvér szerelme, összefogva, nem
Ér az enyimmel. – Mit tennél te érte?
Hamlet
I loved Ophelia: forty thousand brothers
Could not, with all their quantity of love,
Make up my sum. What wilt thou do for her?
KIRÁLY
Ó, hisz bolond, Laertes.
King Claudius
O, he is mad, Laertes.
KIRÁLYNÉ
Tűrd néki, az Isten szerelmiért!
Queen Gertrude
For love of God, forbear him.
HAMLET
Krisztusra! mit tennél meg érte; hadd Iám
Sírnál? viaskodnál? tépnéd magad?
Innál-e mérget? ennél krokodilt?
Én megteszem. Hát ríni jössz ide?
S hogy sírba ugrálj, engem azzal ölj?
Jer hát, temetkezz mellé eleven,
Én kész vagyok; s ha bércekről fecsegsz;
Hadd hányjanak ránk annyi milljom holdat,
Míg a tetőhöz, melynek homlokát
A lángoló napkör megperzseli,
Az Ossa egy bibircsó lesz. Na ládd,
Ha szájaskodni tudsz, én is tudok.
Hamlet
'Swounds, show me what thou'lt do
Woo't weep? woo't fight? woo't fast? woo't tear thyself?
Woo't drink up eisel? eat a crocodile?
I'll do't. Dost thou come here to whine?
To outface me with leaping in her grave?
Be buried quick with her, and so will I
And, if thou prate of mountains, let them throw
Millions of acres on us, till our ground,
Singeing his pate against the burning zone,
Make Ossa like a wart! Nay, an thou'lt mouth,
I'll rant as well as thou.
KIRÁLYNÉ
Őrült beszéd ez: így tart egykorig;
Ha rájön a láz; majd türelmesen,
Mint nőgalamb aranyszín pelyhesi
Fölött, alélva gubbaszt hallgatása.
Queen Gertrude
This is mere madness
And thus awhile the fit will work on him;
Anon, as patient as the female dove,
When that her golden couplets are disclosed,
His silence will sit drooping.
HAMLET
Hallod-e, hé! mért bánsz te így velem?
Mindig szerettelek; de semmi, no;
Bár Hercules, amit bír, tegye meg
A macska nyávog, és megvész az eb.
El.
Hamlet
Hear you, sir;
What is the reason that you use me thus?
I loved you ever: but it is no matter;
Let Hercules himself do what he may,
The cat will mew and dog will have his day.
Exit
KIRÁLY
Kérlek, vigyázz rá, jó Horatio.
Horatio el.
Laerteshez.
Türelmed edzze múlt éji beszédünk;
Most e lökéshez szabjuk az ügyet.
Édes Gertrud, vigyáztass a fiadra.
E sírra élő emléket teszünk
Lesz egy nyugalmas óránk nemsokára
Addig türelmet a nehéz munkára.
Elmennek.
King Claudius
I pray you, good Horatio, wait upon him.
Exit HORATIO
To LAERTES
Strengthen your patience in our last night's speech;
We'll put the matter to the present push.
Good Gertrude, set some watch over your son.
This grave shall have a living monument
An hour of quiet shortly shall we see;
Till then, in patience our proceeding be.
Exeunt


Negyedik felvonás, 7. szín Hamlet (Ötödik felvonás, 1. szín) Ötödik felvonás, 2. szín