Ugrás a tartalomhoz

Hamlet/Ötödik felvonás, 2. szín

A Wikiforrásból
Hamlet
szerző: William Shakespeare
(Ötödik felvonás, 2. szín)
Terem a kastélyban.
Scene 2. A hall in the castle.
Hamlet és Horatio jőnek.
Enter Hamlet and Horatio
HAMLET
Elég is erről: halld a másikat. –
Jut még eszedbe az egész dolog?
Hamlet
So much for this, sir: now shall you see the other;
You do remember all the circumstance?
HORATIO
Jut-é eszembe, fönség?
Horatio
Remember it, my lord?
HAMLET
Harc volt, barátom, a szivembe, mely
Alunni sem hagyott; és helyzetem
Irtóztatóbb volt egy rablázadásnál.
Gyorsan – becsülni méltó gyorsaság
(Mert tudni kell, hogy egy meggondolatlan
Tett néha jól segít, midőn derék
Tervünk hanyatlik; s ez tanítson arra
Van egy istenség, aki céljaink
Formálja végre, bármiképp nagyoltuk) –
Hamlet
Sir, in my heart there was a kind of fighting,
That would not let me sleep: methought I lay
Worse than the mutines in the bilboes. Rashly,
And praised be rashness for it, let us know,
Our indiscretion sometimes serves us well,
When our deep plots do pall: and that should teach us
There's a divinity that shapes our ends,
Rough-hew them how we will,–
HORATIO
Kétségkivül:
Horatio
That is most certain.
HAMLET
– Fel, a hajó-szobámból,
Nyakamba vetve tengerészruhám,
Mentem sötétben tapogatva, hogy
Kimotozzam őket; célom sikerült;
Vevém csomagjok; egyszóval, siettem
Szobámba vissza; hol bátor valék
– Felejtve a félsz minden illemet –
Feltörni a titkos csomag pecsétjét.
Mit leltem abban! Ó, királyi gazság!
Szoros parancsot – megtüzdelve okkal,
Dán- s Angolország jóllétök felől,
S mily rém, lidérc, huh! az én életem –
Hogy megtekintve, haladéktalan,
Még bárdfenésre sem hagyván időt,
Vegyék fejem.
Hamlet
Up from my cabin,
My sea-gown scarf'd about me, in the dark
Groped I to find out them; had my desire.
Finger'd their packet, and in fine withdrew
To mine own room again; making so bold,
My fears forgetting manners, to unseal
Their grand commission; where I found, Horatio,–
O royal knavery!–an exact command,
Larded with many several sorts of reasons
Importing Denmark's health and England's too,
With, ho! such bugs and goblins in my life,
That, on the supervise, no leisure bated,
No, not to stay the grinding of the axe,
My head should be struck off.
HORATIO
Hah? lehetséges az?
Horatio
Is't possible?
HAMLET
Itt a parancs: olvasd, ha érkezel.
De most szeretnéd tudni, mit tevék?
Hamlet
Here's the commission: read it at more leisure.
But wilt thou hear me how I did proceed?
HORATIO
Kérem fönségedet.
Horatio
I beseech you.
HAMLET
Igy bé levén hálózva e gazoktul
– Mert még előszót sem csinált agyam,
Midőn ők már elkezdtek játszani –
Leültem, új parancsot koholék;
Szépen leírtam. Egykor póriasnak
Tartám, mint sok nagy államférfiú,
A szép írást, s nagyon törtem magam,
Hogy elfeledjem e tudásomat;
De most deáki haszna lőn. Szeretnéd
Tudni, mit írtam?
Hamlet
Being thus be-netted round with villanies,–
Ere I could make a prologue to my brains,
They had begun the play–I sat me down,
Devised a new commission, wrote it fair
I once did hold it, as our statists do,
A baseness to write fair and labour'd much
How to forget that learning, but, sir, now
It did me yeoman's service: wilt thou know
The effect of what I wrote?
HORATIO
Igen, jó uram.
Horatio
Ay, good my lord.
HAMLET
Király nevében szörnyü kénytetést
Úgy hív adózó néki Anglia,
Úgy, pálmaként, barátságuk viruljon,
Úgy hordja béke a kalász-füzért,
Úgy álljon a frigyök közt csak ,vonás'
S több ily nehéz »úgy-úgyot«: amiképp
Meglátva, értve a bennírtakat,
Minden halasztás nélkül, rögtöni
Halálnak adja e parancs vivőit,
Még gyónniok sem engedvén időt.
Hamlet
An earnest conjuration from the king,
As England was his faithful tributary,
As love between them like the palm might flourish,
As peace should stiff her wheaten garland wear
And stand a comma 'tween their amities,
And many such-like 'As'es of great charge,
That, on the view and knowing of these contents,
Without debatement further, more or less,
He should the bearers put to sudden death,
Not shriving-time allow'd.
HORATIO
S hogyan pecsétlé újra be?
Horatio
How was this seal'd?
HAMLET
Hát ebben is segélt az ég. Atyám
Gyűrűje, melyről azt a dán pecsétet
Levették, éppen tarsolyomba' volt.
Alájegyzém az írást; összehajtám,
Úgy, mint a másik: bepecsételém,
S helyére dugtam: rá nem ismer a
Váltott-gyerekre senki. Másnap aztán
Hajó-tusánk lett; ami azt követte.
Immár tudod.
Hamlet
Why, even in that was heaven ordinant.
I had my father's signet in my purse,
Which was the model of that Danish seal;
Folded the writ up in form of the other,
Subscribed it, gave't the impression, placed it safely,
The changeling never known. Now, the next day
Was our sea-fight; and what to this was sequent
Thou know'st already.
HORATIO
Megy hát Guildenstern s Rosencrantz neki?
Horatio
So Guildenstern and Rosencrantz go to't.
HAMLET
No, hát: úgy kaptak e szolgálaton;
Egyik se nyomja lelkem; buktijok
Önnön csuszás-mászásból ered.
Veszélyes ám, ha két hatalmas ellen
Bőszült rohamja s vívó-tőre közzé
Hitvány elem kerűl.
Hamlet
Why, man, they did make love to this employment;
They are not near my conscience; their defeat
Does by their own insinuation grow
'Tis dangerous when the baser nature comes
Between the pass and fell incensed points
Of mighty opposites.
HORATIO
Minő király ez!
Horatio
Why, what a king is this!
HAMLET
Nem néz-e most rám, gondold meg – királyom
Megölte; megszeplősíté anyámat;
Ide csöppent, trónraléptem és reményim
Közé; kihányta horgát életemre,
S minő fogással! – nem lélekbe jár,
Hogy megfizessek e karral neki?
S nem kárhozat, hogy az emberiség
E rákfenéje pusztítson tovább?
Hamlet
Does it not, think'st thee, stand me now upon–
He that hath kill'd my king and whored my mother,
Popp'd in between the election and my hopes,
Thrown out his angle for my proper life,
And with such cozenage–is't not perfect conscience,
To quit him with this arm? and is't not to be damn'd,
To let this canker of our nature come
In further evil?
HORATIO
Rövid időn megtudja Angliából,
Mi lett ez ügynek kimenetele.
Horatio
It must be shortly known to him from England
What is the issue of the business there.
HAMLET
Rövid időn meg: de a köz enyim;
S az ember élte annyi, mint ez: »egy!«
Azt bánom, hogy felejtém magamat,
Horatio, Laertes ellenében
Ügyem szakasztott mása az övé
Kedvébe járok; de bizony, dagályos
Fájdalma szörnyü szenvedélyemet
Feltornyosítá.
Hamlet
It will be short: the interim is mine;
And a man's life's no more than to say 'One.'
But I am very sorry, good Horatio,
That to Laertes I forgot myself;
For, by the image of my cause, I see
The portraiture of his: I'll court his favours.
But, sure, the bravery of his grief did put me
Into a towering passion.
HORATIO
Csendesen! Ki jő itt?
Osrick jő.
Horatio
Peace! who comes here?
Enter OSRIC
OSRICK
Üdvözlöm, fenség, Dániábai vissza alkalmából.
Osric
Your lordship is right welcome back to Denmark.
HAMLET
Köszönöm alásan, uram. – Ismered ezt a pőcsiket?
Hamlet
I humbly thank you, sir. Dost know this water-fly?
HORATIO
Nem, jó uram.
Horatio
No, my good lord.
HAMLET
Annál inkább üdvösségedre válik, mert vétek ezt
ismerni. Sok földje van, termékeny is; így hát
akármilyen barom legyen a barmok ura, annak jászla
a király asztala mellett áll. Szajkó ugyan, de
mondom, terjedelmes birtoka van, sárból.
Hamlet
Thy state is the more gracious; for 'tis a vice to
know him. He hath much land, and fertile: let a
beast be lord of beasts, and his crib shall stand at
the king's mess: 'tis a chough; but, as I say,
spacious in the possession of dirt.
OSRICK
Kedves fenséges úr, ha szívélyes volna ráérni,
egy dolgot közlendenék, őfelségétől.
Osric
Sweet lord, if your lordship were at leisure, I
should impart a thing to you from his majesty.
HAMLET
Elfogadom, uram, szellemem összes éberségével.
Használja fövegét; fejrevaló az.
Hamlet
I will receive it, sir, with all diligence of
spirit. Put your bonnet to his right use; 'tis for the head.
OSRICK
Köszönöm, fenség: ma nagyon meleg.
Osric
I thank your lordship, it is very hot.
HAMLET
Sőt nagyon hideg van, tessék elhinni: felyülről fú a szél.
Hamlet
No, believe me, 'tis very cold; the wind is
northerly.
OSRICK
Valóban, uram, meglehetőleges hideg van.
Osric
It is indifferent cold, my lord, indeed.
HAMLET
De mégis, úgy tetszik, rekkenő a hőség – az én
mérsékletemhez.
Hamlet
But yet methinks it is very sultry and hot for my
complexion.
OSRICK
Roppantul, uram; igen rekkenő – mintha – nem is
tudok mit mondani, hogyan. – De, uram, őfelsége
jelentenem hagyta önnek, miszerint ő nagy fogadást
tett önnek fejére. Az ügy, fenség, ez –
Osric
Exceedingly, my lord; it is very sultry,–as
'twere,–I cannot tell how. But, my lord, his
majesty bade me signify to you that he has laid a
great wager on your head: sir, this is the matter,–
HAMLET
Kérem, ne feledje –
Int, hogy tegye fel kalapját.
Hamlet
I beseech you, remember–
HAMLET moves him to put on his hat
OSRICK
Lelkemre! nem; saját kényelmemért, lelkemre!
– Uram, itt van, imént jőve udvarhoz, Laertes;
higgyen nekem, ő egy bevégzett világfi, a
legjelesb különféleségek-, igen finom modor-,
és nagy külfénnyel. Valóban, képlegesen beszélve
róla, ő az udvariasság térképe vagy naptára, mert
benne mindazon tényezők beltartalma található fel,
miket egy udvaronc örömest lát.
Osric
Nay, good my lord; for mine ease, in good faith.
Sir, here is newly come to court Laertes; believe
me, an absolute gentleman, full of most excellent
differences, of very soft society and great showing
indeed, to speak feelingly of him, he is the card or
calendar of gentry, for you shall find in him the
continent of what part a gentleman would see.
HAMLET
Uram, leírása nem szenved veszteséget ön ajkán;
bár tudom, hogy őt leltárilag elemezni, zavarba
ejtené az emlékezet számtanát, mely még csak
evickélni sem bírna az ő gyors vitorlája után.
De, a magasztalás őszinteségével mondva, én őt
egy nagymérvű szellemnek tartom, s oly drága
és ritka öntvényűnek, hogy igaz szólamot használva
felőle, hozzá hasonló csupán a tükre; bárki más
akarná utánozni, árnyéka, semmi egyéb.
Hamlet
Sir, his definement suffers no perdition in you;
though, I know, to divide him inventorially would
dizzy the arithmetic of memory, and yet but yaw
neither, in respect of his quick sail. But, in the
verity of extolment, I take him to be a soul of
great article; and his infusion of such dearth and
rareness, as, to make true diction of him, his
semblable is his mirror; and who else would trace
him, his umbrage, nothing more.
OSRICK
Fönséged a legkifogástalánabbul beszél róla.
Osric
Your lordship speaks most infallibly of him.
HAMLET
S az ügy érdeme, uram? mért burkoljuk e lovagot a
mi durvább lehelletünkbe?
Hamlet
The concernancy, sir? why do we wrap the gentleman
in our more rawer breath?
OSRICK
Parancsol?
Osric
Sir?
HORATIO
Uram, nem volna lehetséges más nyelven megértetni
magát? Szíveskedik, úgye bizony?
Horatio
Is't not possible to understand in another tongue?
You will do't, sir, really.
HAMLET
Mit jelentsen e lovag neve említése?
Hamlet
What imports the nomination of this gentleman?
OSRICK
Laertesé?
Osric
Of Laertes?
HORATIO
Üres már a zsebe; arany szavait mind elköltötte.
Horatio
His purse is empty already; all's golden words are spent.
HAMLET
Az övé, uram.
Hamlet
Of him, sir.
OSRICK
Tudom, miszerint fönséged elég bölcs –
Osric
I know you are not ignorant–
HAMLET
Vajha tudná, barátom; ámbár, bizony, az ön tudása
még nem nagy becsületemre válna. Tovább, uram.
Hamlet
I would you did, sir; yet, in faith, if you did,
it would not much approve me. Well, sir?
OSRICK
Fönséged elég bölcs átlátni, hogy mily kitűnő Laertes –
Osric
You are not ignorant of what excellence Laertes is–
HAMLET
Azt nem merem bevallani, nehogy vele mérkőznöm
kelljen a kitűnőségben; pedig ismerni jól az
embert, ez volna a valódi önismeret.
Hamlet
I dare not confess that, lest I should compare with
him in excellence; but, to know a man well, were to
know himself.
OSRICK
Fegyverforgatásban értem, fenség; már e szakmában,
miképp mindenki által lett beismerve, nincs
hasonlója.
Osric
I mean, sir, for his weapon; but in the imputation
laid on him by them, in his meed he's unfellowed.
HAMLET
Mi a fegyvere?
Hamlet
What's his weapon?
OSRICK
Ví-kard és rapier.
Osric
Rapier and dagger.
HAMLET
Ez hát két fegyvere neki. Nos aztán?
Hamlet
That's two of his weapons: but, well.
OSRICK
A király, fönség, fogadott vele hat berber paripában;
mik ellenében ő föltételezett, úgy hallom, hat francia
ví-kard- és tőröket, járulványaikkal együtt, mint öv,
kardkötő és a többi. Az emeltyűk hárma valóban igen
gyönyörű a szemnek, igen jól áll a markolathoz, nagyon
finom emeltyűk, igen nemes fogalmazással.
Osric
The king, sir, hath wagered with him six Barbary
horses: against the which he has imponed, as I take
it, six French rapiers and poniards, with their
assigns, as girdle, hangers, and so: three of the
carriages, in faith, are very dear to fancy, very
responsive to the hilts, most delicate carriages,
and of very liberal conceit.
HAMLET
Mit nevez ön emeltyűnek?
Hamlet
What call you the carriages?
HORATIO
Tudtam, fenség, hogy nem éri be a szöveggel, hanem
elébb az oldaljegyzeteken is akar épülni.
Horatio
I knew you must be edified by the margent ere you had done.
OSRICK
Emeltyűk, uram, a kardkötők.
Osric
The carriages, sir, are the hangers.
HAMLET
A kitétel rokonabb lenne tárgyával, ha ágyút szoktunk
volna hordani oldalunkon; addig a kardkötő, úgy hiszem,
legyen kardkötő. De tovább: hat berber ló, hat francia
tőr, ezek járulványi s három nemes fogalmazású emeltyűi
ellen; igazi francia-dán fogadás. És miért lett mind
föltételezve, amint mondá?
Hamlet
The phrase would be more german to the matter, if we
could carry cannon by our sides: I would it might
be hangers till then. But, on: six Barbary horses
against six French swords, their assigns, and three
liberal-conceited carriages; that's the French bet
against the Danish. Why is this 'imponed,' as you call it?
OSRICK
A király, fenség, arra fogadott, fenség, hogy ő és
fenséged közötti tizenkét vímenetből ő háromnál
többször nem talál, mint fenséged; ő pedig tizenkettő
ellen kilencre fogadott; és ez rögtöni kísérlet tárgya
lenne, ha fenséged méltóztatnék megfelelni –
Osric
The king, sir, hath laid, that in a dozen passes
between yourself and him, he shall not exceed you
three hits: he hath laid on twelve for nine; and it
would come to immediate trial, if your lordship
would vouchsafe the answer.
HAMLET
Hátha nem felelek semmit?
Hamlet
How if I answer 'no'?
OSRICK
Úgy értem, uram, hogy megfelelni a kihívásnak, személye
kitétele által e kísérleten.
Osric
I mean, my lord, the opposition of your person in trial.
HAMLET
Itt járkálok, uram, e csarnokban; ez a naponkinti
sétaidőm: ha őfelségének úgy tetszik, ám hozzák ide
a szablyákat; s ha Laertesnek kedve tartja, és a
király is marad szándéka mellett, nyerek neki, ha
bírok; ha nem, úgy nem nyertem egyebet, csak a
szégyent s a számfeletti ütlegeket magamnak.
Hamlet
Sir, I will walk here in the hall: if it please his
majesty, 'tis the breathing time of day with me; let
the foils be brought, the gentleman willing, and the
king hold his purpose, I will win for him an I can;
if not, I will gain nothing but my shame and the odd hits.
OSRICK
Izenetét ily módon kézbesítsem?
Osric
Shall I re-deliver you e'en so?
HAMLET
Az értelmét, uram: különben amennyi szóvirággal
kivánja a természete.
Hamlet
To this effect, sir; after what flourish your nature will.
OSRICK
Ajánlom hódolatomat fenségednek.
El.
Osric
I commend my duty to your lordship.
HAMLET
Viszont, viszont. – Jó, hogy ajánlja magát;
különben nincs nyelv a világon, mely azt tenné.
Hamlet
Yours, yours.
Exit OSRIC
He does well to commend it himself; there are no
tongues else for's turn.
HORATIO
Elszaladt. a libuc, pedig még a tojáshéj is a
fején van.
Horatio
This lapwing runs away with the shell on his head.
HAMLET
Tán még anyja emlőjével is udvariaskodott ez,
mielőtt megszopta volna. Igy ő (és sok más
falkájabeli, kiket tudom, mint becéz e seprőjére
szállt világ) a kornak puszta hangját, a társalgás
külmodorát és mintegy tajtékját szedték fel, mely
őket átsegíti a legdőrébb és legalaposb vélemények
közt is: de kísértsd. meg csak, fújj rá, s a buborék
oda.
Jő egy Úr.
Hamlet
He did comply with his dug, before he sucked it.
Thus has he–and many more of the same bevy that I
know the dressy age dotes on–only got the tune of
the time and outward habit of encounter; a kind of
yesty collection, which carries them through and
through the most fond and winnowed opinions; and do
but blow them to their trial, the bubbles are out.
Enter a Lord
ÚR
Fenséges uram, őfelsége tiszteletét küldte vala az
ifjú Osrick által, ki azt a választ hozá, hogy
fenséged itt a csarnokban vár; most általam azt
kérdezteti, van-e még kedve megvíni Laertesszel,
vagy hosszabb időre halasztja?
Lord
My lord, his majesty commended him to you by young
Osric, who brings back to him that you attend him in
the hall: he sends to know if your pleasure hold to
play with Laertes, or that you will take longer time.
HAMLET
Én állani szoktam feltételeimnek; azok a király
tetszését követik. Ha kedve parancsolja, az enyim
kész; most vagy akármikor, föltéve, hogy oly képes
leszek, mint most.
Hamlet
I am constant to my purpose; they follow the king's
pleasure: if his fitness speaks, mine is ready; now
or whensoever, provided I be so able as now.
ÚR
A király, királyné, s mind jőnek már lefelé.
Lord
The king and queen and all are coming down.
HAMLET
Isten neki!
Hamlet
In happy time.
ÚR
A királyné kéreti fönségedet, lássa szívesen Laertest,
mielőtt víváshoz fognának.
Lord
The queen desires you to use some gentle
entertainment to Laertes before you fall to play.
HAMLET
Jóra oktat.
Úr el.
Hamlet
She well instructs me.
Exit Lord
HORATIO
Elveszti a fogadást, fenség.
Horatio
You will lose this wager, my lord.
HAMLET
Nem gondolnám: mióta külföldön jár, mindig gyakorlom
magamat; ily egérúttal nyerni fogok. De sose láttál
olyat, mily nehéz itt a szívem tája; hanem sebaj.
Hamlet
I do not think so: since he went into France, I
have been in continual practise: I shall win at the
odds. But thou wouldst not think how ill all's here
about my heart: but it is no matter.
HORATIO
Úgy hát ne, jó uram –
Horatio
Nay, good my lord,–
HAMLET
Merő bolondság; de afféle sejtelen mégis, mely talán
megzavarna egy asszonyt.
Hamlet
It is but foolery; but it is such a kind of
gain-giving, as would perhaps trouble a woman.
HORATIO
Ha elméje nyugtalan valamiért; fogadjon szót neki;
én majd eléjök megyek, s megmondom, hogy nincs most
kedve hozzá.
Horatio
If your mind dislike any thing, obey it: I will
forestall their repair hither, and say you are not
fit.
HAMLET
Tapot se; dacolunk e baljóslattal: hisz egy verébfi
sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül. Ha most
történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy most történik;
s ha most meg nem történik, eljő máskor: készen kell rá
lenni; addig van. Miután senkinek sincs olyanja, mit
itt ne hagyjon: mit árt elébb hagyni el? – Ám legyen!
Király, Királyné, Laertes, Urak, Osrick
és kíséret, vívó tőrökkel stb. jőnek.
Hamlet
Not a whit, we defy augury: there's a special
providence in the fall of a sparrow. If it be now,
'tis not to come; if it be not to come, it will be
now; if it be not now, yet it will come: the
readiness is all: since no man has aught of what he
leaves, what is't to leave betimes?
Enter KING CLAUDIUS, QUEEN GERTRUDE, LAERTES,

Lords, OSRIC, and Attendants with foils, &c

KIRÁLY
Jer, Hamlet, jer: vedd tőlem e kezet.
Laertes kezét a Hamletébe teszi.
King Claudius
Come, Hamlet, come, and take this hand from me.
KING CLAUDIUS puts LAERTES' hand into HAMLET's
HAMLET
Uram, bocsánat: megsértettelek;
De, mint lovag, bocsásd meg azt nekem.
Ím, tudják a jelenvalók,
S kellett bizonnyal hallanod, minő
Bús elmebaj gyötör. Amit tevék,
Mi durván verte föl természeted,
Becsűleted s botránkozásodat
Kimondom itten: őrültség vala.
Vagy Hamlet az, ki megbántá Laertest?
Hamlet soha! mert Hamlet, ha magán-
Kivűl ragadva, mikor ő nem ő,
Bántá Laertest: nem Hamlet tevé azt,
Hamlet tagadja. Hát ki tette más?
Az őrültsége. Így levén ezek,
Hamlet a bántott félhez tartozik
A kór szegény Hamletnek ellene.
E fültanúk előtt, uram,
Tagadva minden ártó szándokom,
Mentsen ki annyiban nemes szived,
Hogy háztetőn nyilat lövék keresztül,
S öcsémet érte.
Hamlet
Give me your pardon, sir: I've done you wrong;
But pardon't, as you are a gentleman.
This presence knows,
And you must needs have heard, how I am punish'd
With sore distraction. What I have done,
That might your nature, honour and exception
Roughly awake, I here proclaim was madness.
Was't Hamlet wrong'd Laertes? Never Hamlet
If Hamlet from himself be ta'en away,
And when he's not himself does wrong Laertes,
Then Hamlet does it not, Hamlet denies it.
Who does it, then? His madness: if't be so,
Hamlet is of the faction that is wrong'd;
His madness is poor Hamlet's enemy.
Sir, in this audience,
Let my disclaiming from a purposed evil
Free me so far in your most generous thoughts,
That I have shot mine arrow o'er the house,
And hurt my brother.
LAERTES
A vér megbocsát,
Melynek leginkább szítna gerjedelme
Bosszúra mostan: ámde a becsűlet
Még visszatartja béke-jobbomat,
Míglen korosb és közbecsűletű
Bajmesterek szavát, itéletét
Birandom, hogy nincs vérfolt nevemen.
Addig legyen barátság e barátság,
Mit felajánlasz; én elfogadom,
Nem is töröm meg.
Laertes
I am satisfied in nature,
Whose motive, in this case, should stir me most
To my revenge: but in my terms of honour
I stand aloof; and will no reconcilement,
Till by some elder masters, of known honour,
I have a voice and precedent of peace,
To keep my name ungored. But till that time,
I do receive your offer'd love like love,
And will not wrong it.
HAMLET
Őszintén veszem;
S bízvást megvívom e testvéri párbajt. –
Acélt nekünk! Jer.
Hamlet
I embrace it freely;
And will this brother's wager frankly play.
Give us the foils. Come on.
LAERTES
Jer, egyet nekem!
Laertes
Come, one for me.
HAMLET
A célod én lesznek, bizony, Laertes;
Mint legsötétebb éjen csillagok,
Lövellnek át tudatlanságomon
Mesterfogásid.
Hamlet
I'll be your foil, Laertes: in mine ignorance
Your skill shall, like a star i' the darkest night,
Stick fiery off indeed.
LAERTES
Ej, ne csúfolódj!
Laertes
You mock me, sir.
HAMLET
Nem, Istenemre!
Hamlet
No, by this hand.
KIRÁLY
Adj kardokat, kis Osrick. – Hamlet öcs,
Tudod, miben fogadtunk?
King Claudius
Give them the foils, young Osric. Cousin Hamlet,
You know the wager?
HAMLET
Jól, királyom
Felséged a gyöngébb oldalra tett.
Hamlet
Very well, my lord
Your grace hath laid the odds o' the weaker side.
KIRÁLY
Nem félek attól: víni láttalak;
S ha ő haladt: egérutunk van érte.
King Claudius
I do not fear it; I have seen you both
But since he is better'd, we have therefore odds.
LAERTES
Nagyon nehéz; hadd lám a másikat.
Laertes
This is too heavy, let me see another.
HAMLET
Ez jó nekem. Egyforma hosszú mind?
Készülnek a viadalhoz.
Hamlet
This likes me well. These foils have all a length?
They prepare to play
OSRICK
Egyforma, fenség.
Osric
Ay, my good lord.
KIRÁLY
Bort billikomba! ez asztalra itt. –
S ha majd talál elsőre, másodikra,
Vagy harmadízben Hamlet jól felel
Ágyú dörögjön minden várfokon
Hamlet javáért iszik a király.
Egy gyöngyszemet dob a kehelybe akkor.
Drágábbat annál, melyet koronán
Felváltva már négy dán király viselt.
Kelyhet nekem! s az üstdob mondja meg
A harsonának, és a harsona
Künn a tüzérnek, pattantyú az égnek,
Az ég a földnek: »Most ürít kehelyt
Hamletre a király.« – Hajrá, fiúk! –
Ti meg, birák, jól nyissatok szemet.
King Claudius
Set me the stoops of wine upon that table.
If Hamlet give the first or second hit,
Or quit in answer of the third exchange,
Let all the battlements their ordnance fire
The king shall drink to Hamlet's better breath;
And in the cup an union shall he throw,
Richer than that which four successive kings
In Denmark's crown have worn. Give me the cups;
And let the kettle to the trumpet speak,
The trumpet to the cannoneer without,
The cannons to the heavens, the heavens to earth,
'Now the king dunks to Hamlet.' Come, begin
And you, the judges, bear a wary eye.
HAMLET
No rajta!
Hamlet
Come on, sir.
LAERTES
Rajta hát!
Laertes
Come, my lord.
They play
HAMLET
Egy.
Hamlet
One.
LAERTES
Nem.
Laertes
No.
HAMLET
Bíró!
Hamlet
Judgment.
OSRICK
Találta, szembetűnően találta.
Osric
A hit, a very palpable hit.
LAERTES
Jó; újra hát!
Laertes
Well; again.
KIRÁLY
Megállj! bort adjatok.
Hamlet, ez a gyöngy a tiéd; fogadd;
Egészségedre. – Nyújtsátok oda.
Harsonák; künn ágyúdörej.
King Claudius
Stay; give me drink. Hamlet, this pearl is thine;
Here's to thy health.
Trumpets sound, and cannon shot off within
Give him the cup.
HAMLET
Hadd végzem e döfést, tedd félre addig.
Jerünk.
Vínak.
Találtam ismét; igaz-e?
Hamlet
I'll play this bout first; set it by awhile. Come.
They play
Another hit; what say you?
LAERTES
Ért, ért, bevallom.
Laertes
A touch, a touch, I do confess.
KIRÁLY
A mi fiunk győz.
King Claudius
Our son shall win.
KIRÁLYNÉ
Tikkad, mert kövér. –
Ne, Hamlet, a kendőm; töröld meg arcod;
Ez a királyné áldomása, Hamlet
Szerencsédért iszik!
Queen Gertrude
He's fat, and scant of breath.
Here, Hamlet, take my napkin, rub thy brows;
The queen carouses to thy fortune, Hamlet.
HAMLET
Kegyelmes asszony!
Hamlet
Good madam!
KIRÁLY
Gertrud, ne igyál.
King Claudius
Gertrude, do not drink.
KIRÁLYNÉ
Iszom, bocsásson meg, uram király.
Queen Gertrude
I will, my lord; I pray you, pardon me.
KIRÁLY
Félre.
Késő! a mérgezett pohár.
King Claudius
Aside It is the poison'd cup: it is too late.
HAMLET
Mindjárt, anyám: még inni nem merek.
Hamlet
I dare not drink yet, madam; by and by.
KIRÁLYNÉ
Jer, hadd töröljem meg hát arcodat.
Queen Gertrude
Come, let me wipe thy face.
LAERTES
Most én találok, felség.
Laertes
My lord, I'll hit him now.
KIRÁLY
Nem hiszem.
King Claudius
I do not think't.
LAERTES
Félre.
Mintegy a lelkem is furdal pedig.
Laertes
Aside And yet 'tis almost 'gainst my conscience.
HAMLET
Jer harmadikra. De játszol, Laertes
Víjj, kérlek, amint Isten tudnod adta
Félek, bolondot űzsz velem csupán.
Hamlet
Come, for the third, Laertes: you but dally;
I pray you, pass with your best violence;
I am afeard you make a wanton of me.
LAERTES
Igen? No, jer hát.
Laertes
Say you so? come on.
They play
OSRICK
Egyik sem talált.
Osric
Nothing, neither way.
LAERTES
Ne most!
Laertes megsebzi Hamletet; erre, a birkózás közben,
felcserélik szablyáikat, és Hamlet megsebzi Laertest.
Laertes
Have at you now!
LAERTES wounds HAMLET; then in scuffling, they

change rapiers, and HAMLET wounds LAERTES

KIRÁLY
Vonják el egymástól! Dühösek.
King Claudius
Part them; they are incensed.
HAMLET
Nem; rajta ismét!
A Királyné összeroskad.
Hamlet
Nay, come, again.
QUEEN GERTRUDE falls
OSRICK
Ha! ni, a királyné!
Osric
Look to the queen there, ho!
HORATIO
Mindkettő vérzik. – Hogy van, jó uram?
Horatio
They bleed on both sides. How is it, my lord?
OSRICK
Hogy vagy, Laertes?
Osric
How is't, Laertes?
LAERTES
Hát, mint egy szalonka,
Saját tőrömben, Osrick.
En-árulásomért, méltán halok.
Laertes
Why, as a woodcock to mine own springe, Osric;
I am justly kill'd with mine own treachery.
HAMLET
Mi lelte a királynét?
Hamlet
How does the queen?
KIRÁLY
Csak elájult,
Hogy a vért látta.
King Claudius
She swounds to see them bleed.
KIRÁLYNÉ
Nem, nem: az ital,
Az ital – ó, édes Hamlet! – az ital,
Az ital: megmérgeztek.
Meghal.
Queen Gertrude
No, no, the drink, the drink,–O my dear Hamlet,–
The drink, the drink! I am poison'd.
Dies
HAMLET
Ó, szörnyű gazság!
Be kell az ajtót zárni. Árulás!
Ki kell nyomozni.
Laertes elesik.
Hamlet
O villany! Ho! let the door be lock'd
Treachery! Seek it out.
LAERTES
Itt fekszik, Hamlet. – Hamlet, oda vagy
Nincs a világon szer, mitől kigyógyulj;
Nincs benned élet egy félórai.
Az áruló, kifent, megmérgezett
Eszköz kezedbe' van. Torkomra forrt
Az undok ármány: itt fekszem, soha
Föl nem kelendő. Mérget itt anyád is;
De hangom elhágy. A király az ok,
Mindenben a király.
Laertes
It is here, Hamlet: Hamlet, thou art slain;
No medicine in the world can do thee good;
In thee there is not half an hour of life;
The treacherous instrument is in thy hand,
Unbated and envenom'd: the foul practise
Hath turn'd itself on me lo, here I lie,
Never to rise again: thy mother's poison'd
I can no more: the king, the king's to blame.
HAMLET
A kardhegy is mérgezve van?
No, méreg, hass tehát.
A Királyt ledöfi.
Hamlet
The point!–envenom'd too!
Then, venom, to thy work.
Stabs KING CLAUDIUS
MIND
Árulás! árulás!
All
Treason! treason!
KIRÁLY
Ó, védjetek barátim; csak seb ez.
King Claudius
O, yet defend me, friends; I am but hurt.
HAMLET
Ne hát, te gyilkos, vérparázna dán!
Ne, idd ki ezt is: – benne gyöngyszemed? –
Kövesd anyámat.
A Király meghal.
Hamlet
Here, thou incestuous, murderous, damned Dane,
Drink off this potion. Is thy union here?
Follow my mother.
KING CLAUDIUS dies
LAERTES
Méltán bűnhödik;
Oly méreg ez, mit ő kevert maga. –
Váltsunk, nemes Hamlet, bocsánatot
Atyám halála s az enyém ne szálljon
Fejedre, se az enyimre a tied!
Meghal.
Laertes
He is justly served;
It is a poison temper'd by himself.
Exchange forgiveness with me, noble Hamlet
Mine and my father's death come not upon thee,
Nor thine on me.
Dies
HAMLET
Az ég ne tudja bűnödül! Követlek.
Halott vagyok, Horatio. –
Isten veled, boldogtalan királyné! –
Ti, kik halványan és remegve álltok,
Néma személyek s nézők e darabnál,
Ha volna még időm (de a halál
Kemény poroszló, nem ereszti fogIyát),
Ó, majd beszélnék – de maradjon az.
Horatio, halott vagyok; te élsz
Győzd meg felőlem és igaz ügyemről
A kétkedőket.
Hamlet
Heaven make thee free of it! I follow thee.
I am dead, Horatio. Wretched queen, adieu!
You that look pale and tremble at this chance,
That are but mutes or audience to this act,
Had I but time–as this fell sergeant, death,
Is strict in his arrest–O, I could tell you–
But let it be. Horatio, I am dead;
Thou livest; report me and my cause aright
To the unsatisfied.
HORATIO
Azt ne várd soha
Bennem a dánnál több a római;
Maradt még e pohárban egy kevés.
Horatio
Never believe it
I am more an antique Roman than a Dane
Here's yet some liquor left.
HAMLET
Addsza, ha lelked van! bocsásd a kelyhet.
Az égre! nem hagyom. – Ó, Istenem!
Horatio, mily sérelem marad,
Ha ez homályba vész, a nevemen!
Ha ápolál szivedben valaha
Foszd meg az üdvtől egy kissé magad,
Szídd még e rossz világ kínos lehét,
Hogy elmondd esetem. –
Künn induló és lövés.
Mi hadzaj ez?
Hamlet
As thou'rt a man,
Give me the cup: let go; by heaven, I'll have't.
O good Horatio, what a wounded name,
Things standing thus unknown, shall live behind me!
If thou didst ever hold me in thy heart
Absent thee from felicity awhile,
And in this harsh world draw thy breath in pain,
To tell my story.
March afar off, and shot within
What warlike noise is this?
OSRICK
A győzedelmes ifjú Fortinbras
Üdvözli, Lengyelországból jövet,
Ily harcilag Angolhon követit.
Osric
Young Fortinbras, with conquest come from Poland,
To the ambassadors of England gives
This warlike volley.
HAMLET
Ó! meghalok, Horatio.
Túlzajg az ádáz méreg lelkemen!
Nem élhetem meg az új híreket;
De íme, jóslok: Fortinbrasra szálI
Az ország; övé haldokló szavam.
Beszéld el ezt neki, s minden körülményt,
Mi okozá – A többi, néma csend.
Meghal.
Hamlet
O, I die, Horatio;
The potent poison quite o'er-crows my spirit
I cannot live to hear the news from England
But I do prophesy the election lights
On Fortinbras: he has my dying voice;
So tell him, with the occurrents, more and less,
Which have solicited. The rest is silence.
Dies
HORATIO
Nemes szív tört meg itt. – Jó éjt, királyfi;
Nyugosszon angyal éneklő sereg!
Miért jön a dob?
Künn induló.
Fortinbras, az angol követek és mások jőnek.
Horatio
Now cracks a noble heart. Good night sweet prince
And flights of angels sing thee to thy rest!
Why does the drum come hither?
March within
Enter FORTINBRAS, the English Ambassadors,

and others

FORTINBRAS
Hol az a látvány?
Prince Fortinbras
Where is this sight?
HORATIO
Mit akarsz te látni?
Ha jajt, ha szörnyüt, ne keresd tovább.
Horatio
What is it ye would see?
If aught of woe or wonder, cease your search.
FORTINBRAS
Itt koncolás volt. – Ah, kevély halál!
Mi dáridó készűl örök honodban,
Hogy egy lövéssel ennyi fejedelmet
Ily véresen levertél?
Prince Fortinbras
This quarry cries on havoc. O proud death,
What feast is toward in thine eternal cell,
That thou so many princes at a shot
So bloodily hast struck?
ELSŐ KÖVET
Szörnyű látvány,
S mi Angliából hírt későn hozunk
Nem érez a fül, mely meghallaná
Beszédünk, hogy parancsa teljesült,
Hogy Rosencrantz és Guildenstern halott.
Ki fogja megköszönni már?
First Ambassador
The sight is dismal;
And our affairs from England come too late
The ears are senseless that should give us hearing,
To tell him his commandment is fulfill'd,
That Rosencrantz and Guildenstern are dead
Where should we have our thanks?
HORATIO
Ez ajk nem,
Ha élne és köszönni bírna is.
De, minthogy éppen toppra jöttetek,
Ti lengyelekről, és ti Angliából,
E vér-tusához: rendeljétek el
Közszemle végett e holttetemek
Kitételét magas ravatalon;
S hadd hírlem a még nem-tudó világnak
Az itt történteket. Majd hallotok
Vérbűn, erőszak, természettelen
Dolgok, nem is vélt gyilkolás, kivégzés,
Ravasz, de kényszerült ölés felől;
És végre füstbement bal terveket,
A főre hullva, mely koholta; mindezt
Híven elmondhatom.
Horatio
Not from his mouth,
Had it the ability of life to thank you
He never gave commandment for their death.
But since, so jump upon this bloody question,
You from the Polack wars, and you from England,
Are here arrived give order that these bodies
High on a stage be placed to the view;
And let me speak to the yet unknowing world
How these things came about: so shall you hear
Of carnal, bloody, and unnatural acts,
Of accidental judgments, casual slaughters,
Of deaths put on by cunning and forced cause,
And, in this upshot, purposes mistook
Fall'n on the inventors' reads: all this can I
Truly deliver.
FORTINBRAS
Jerünk sietve meghallgatni azt,
S hívjuk be rá az ország nagyjait.
Én e szerencsét búsan ölelem;
E tartományhoz, úgy rémlik, jogom van
Most alkalom hí föllépnem vele.
Prince Fortinbras
Let us haste to hear it,
And call the noblest to the audience.
For me, with sorrow I embrace my fortune
I have some rights of memory in this kingdom,
Which now to claim my vantage doth invite me.
HORATIO
Erről magamnak is lesz egy szavam,
S egy olyan ajké, hogy többet csinál.
Most ehhez lássunk, míg az emberek
Elméje bódult; míg több baj nem ér
Ármány s vétség miatt.
Horatio
Of that I shall have also cause to speak,
And from his mouth whose voice will draw on more;
But let this same be presently perform'd,
Even while men's minds are wild; lest more mischance
On plots and errors, happen.
FORTINBRAS
Négy százados
Emelje Hamletet, mint katonát,
A ravatalra: mert belőle, ha
Megéri, nagy király vált volna még.
Útján kövesse harci tisztelet.
Harsogjon a zene. –
Vegyék föl tetemét. – Ily látomás
Szép a mezőn, de itt szemlélve más.
Menj, lőjenek sort!
Induló mellett mind el; azután sorlövés hallik.
Prince Fortinbras
Let four captains
Bear Hamlet, like a soldier, to the stage;
For he was likely, had he been put on,
To have proved most royally: and, for his passage,
The soldiers' music and the rites of war
Speak loudly for him.
Take up the bodies: such a sight as this
Becomes the field, but here shows much amiss.
Go, bid the soldiers shoot.
A dead march. Exeunt, bearing off the dead bodies; after which a peal of ordnance is shot off
Ötödik felvonás, 1. szín Hamlet (Ötödik felvonás, 2. szín)