A lap feldolgozottságának foka

4642/1898. B. M. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
4642/1898. B. M. számú rendelet


A m. kir. belügyminister 1898. évi 4.642. számú körrendelete,
a czímeres nemzeti lobogónak nyilvános ünnepek alkalmával való kitűzése tárgyában.


 Az 1848. évi XXI. törvényczikk 2. §-ában foglalt, s a középületek- és közintézeleknek nyilvános ünnepek alkalmával a czímeres nemzeti lobogóval leendő feldíszitéséről szóló rendelkezés akadálytalan végrehajtása, illetőleg az idézett törvényi rendelkezés végrehajtása tárgyában 1895. évi október hó 11-én 88.155. szám alatt kiadott itteni körrendelet.[1] foganatositása közben fölmerülhető nehézségek és tévedések elhárítása érdekében szükségesnek mutatkozik mindazon középületeknek tüzetes megjelölése, melyek a szóban forgó alkalmakkor a jelzett módon díszitendők.

 Ennélfogva annak előrebocsátása mellett, hogy »középületek«-nek tekintendők az állam, törvényhatóság vagy község tulajdonát képező, és közigazgatási, illetve birósági, közoktatási, közművelődési, illetve közjótékonysági vagy közgazdasági czélokra szolgáló épületek, valamint a más közjogi és magánjogi alanyok tulajdonát képező azon épületek is, melyeket a fentebb felsorolt közczélok szolgálatában álló intézetek a maguk egészében elfoglalnak, feltéve, hogy ezen intézetek közhatósági, jogilag körvonalozott felügyelet alatt állanak;
 hogy továbbá »nyilvános ünnepek« alatt ez esetben: Szent István napja (augusztus 20-ika római naptár szerint), nemkülönben az 1848-iki törvények szentesitési napjának évfordulója (április 11-ike római naptár szerint), továbbá a mindenkori uralkodó születésnapja, s végül a törvényhozás által a jövőben netán kijelölendő nemzeti ünnepek értendők;
 egyetértőleg a m. kir. ministerelnök, pénzügyi, kereskedelemügyi, földmívelésügyi, vallás- és közoktatásügyi és igazságügyi minister urakkal, a nyilvános ünnepek alkalmával czímeres nemzeti lobogóval díszitendő középületek névsorát megállapitottam úgy, miként az a jelen rendelet »Melléklet«-ében előadva van.
 Közelebbi tájékozás kedvéért kiemelendőnek mutatkozik még, hogy a magyar korona országainak egyesitett czímerét a lobogón csupán azon főkormányhatóságok (ministeriumok) alkalmazzák, melyeknek hatásköre az 1868. évi XXX. t.-cz. értelmében Horvát-Szlavonországokra is kiterjed, továbbá szintén az egyesitett czímerrel ellátott lobogót alkalmazzák azon közép és alsó hatóságok, melyek a jelzett főhatóságok alá rendelve, tehát az idézett törvény által közösöknek kijelentett közigazgatási ágakban Horvát-Szlavonországok területén működnek; mig ellenben minden többi, bár közös közigazgatási ágban, de kizárólag csak a szorosan vett Magyarország területére szorítkozó működést kifejtő hatóságok valamennyien az u. n. külön czímerrel ellátott nemzeti lobogót használják, illetve kötelesek a fentérintett nyilvános ünnepek alkalmával épületeikre kitűzni.
 Megjegyzem, hogy Fiuméban a fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kormányzó palotája, a kormányzósági hivatal és a tengerészeti hatóság épülete az egyesitett, a többi középületek ellenben a külön czímert feltüntető lobogóval díszitendők.
 Megjegyzem továbbá bogy a mennyiben a fennebbi fogalommeghatározás második részében érintett épületek a szóban forgó intézetek által nem a maguk egészében foglaltatnának le, az egész épület középületnek nem minösithető ugyan, az illető intézet által elfoglalt lakosztályban azonban a czímeres lobogó kitűzhető.
 Miről a Czímet tudomás és a saját hatáskörébe eső intézkedések megtétele végett azzal a hozzáadással értesítem, hogy az általam e részben felkért szakminister urak a vezetésök alatt álló közigazgatási ágban szükséges megfelelő intézkedéseket legközelebb szintén meg fogják tenni.

Budapesten, 1898. évi május hó 15-én.Perczel, s. k.


————————————————————

Melléklet
a czimeres nemzeti lobogónak nyilvános ünnepek alkalmával való kitűzése tárgyában kibocsátott körrendelethez.


A törvényhozás czéljaira szolgáló épületek, továbbá

I. Ministerelnökség.
Központi épület.
A fő- és székvárosi közmunkák tanácsa által használt épület.
A fiumei és magyar-horvát tengerparti kir. kor­mányzó palotája és a kormányzósági hivatal épülete.

II. Belügyministerium.
Központi épület.
 Országos Levéltár.
 Budapesti és kolozsvári nemzeti szinház, m. kir. operaház.

A.)
Vármegyékben:
Az összes vármegyei székházak és egyéb törvényhatósági, közigazgatási hivatalok és a vármegye felügyelete és kezelése alatt álló alapitványi, emberbaráti és jótékony czélra szolgáló intézetek, nemkülönben a vármegye összes közművelődési, közjótékonysági, közgazdasági és közegészségügyi czélokra szolgáló épületei.

Budapest fő- és székvárosban:
A közigazgatási hivatalok.
A fő- és székváros felügyelete és kezelése alatt álló alapitványi, emberbaráti és jótékonysági czélokra szolgáló épületek, nemkülönben a fő- és székváros összes közművelődési (népszinház), közjótékonysági, közegészségügyi vagy közgazdasági czélokra szolgáló épületei.

Törvényhatósági joggal felruházott, valamint a rendezett tanácsú városokban:
Közigazgatási hivatalok, a városoknak valamennyi közművelődési (városi tulajdont képező szinházak), közjótékonysági, közegészségügyi és közgazdasági czélokra szolgáló épületei, nemkülönben a városok közvetlen felügyelete és kezelése alatt álló alapítványi, emberbaráti és jótékonysági intézetek.

Községekben:
Községháza.
Anyakönyvi hivatal.
Jegyzői lak.
Községi tanitói lak.
A község által fentartott vagy állandóan segélyezett közművelődési, közjótékonysági, közegészségügyi s közgazdasági intézetek elhelyezésére szolgáló épületek.

B.)
Rendőri épületek, különösen:
Budapesti m. kir. államrendőrség főkapitányi hivatala, kerületi kapitányságok, toloncz- és rabkórházak, rendőr-laktanyák.

C.)
Gyógyintézetek:
Ezek közöl mindazok, melyekre a fentadott fogalom­meghatározás illik. Különösen: az állami elmebeteg-gyógyintézetek és kórházak; az összes közkórházak és bármely törvényhatóság vagy község tulajdonát képező magánkórház is. Gyógyfürdők főépülete, feltéve, hogy az illető gyógyfürdő a nyilvánossági jelleget, illetőleg az 1876. évi XIV. t.-cz. 100. §-a alapján a gyógyfürdői czímet el­nyerte.

III. Pénzügyministerium.
A ministerium budapesti épületei.
Pénzügyigazgatóságok.
Fő- és székvárosi kir. adófelügyelőség.
Központi díj- és illetékkiszabási hivatal.
Kir. adóhivatalok.
Államépületi felügyelőség.
Állami hidak felügyelősége.
Állami nyomda.
Jogügyi igazgatóságok.
Kincstári ügyészségek.
Kolozsvári kataszteri igazgatóság,
Kataszteri felmérési felügyelőségek.
Helyszinelési kataszteri felügyelőségek.
Háromszögméreti számitóhivatal
Fő- és mellékvámhivatalok.
Dohányjövedéki központi igazgatóság.
Dohánygyári igazgatóságok.
Dohánybeváltó felügyelőségek.
Dohánybeváltóhivatalok.
Lottóigazgatóság.
Sóbányahivatalok és sóhivatalok.
Főfémjelzőhivatal.
Pénzverőhivatal.
Jószágigazgatóság.
Bányaigázgatóságok.
Főbányahivatalok és bányahivatalok.
Kohóhivatalok.
Bányakapitányságok.
Bányászati és erdészeti akadémia.
Vasgyári hivatalok.
Pénzügyőri biztosságok.
Központi bélyegraktár és bélyegjelzési hivatalok.
A pénzügyi kincstár két épülete Fiuméban a Piazza Scarpán és a Corsón.

IV. Kereskedelemügyi ministerium.
Központi épületek.
Posta- és távirda-vezérigazgatóság.
Országos posta- és távirda-számvevőség.
Országos posta- és távirda-gazdászati hivatal.
M. kir. postatakarékpénztár.
M. kir. központi statisztikai hivatal.
Államépitészeti hivatalok.
Aldunai vaskapu-szabályozási művezetőség Orsován.
Vasuti, posta- és távirda- s hajós tisztképző-tanfolyam épülete.
Központi mértékhitelesitő bizottság hivatala.
A »Magyar kereskedelmi muzeum« állandó kiállítása, tudakozódó irodája és háziipari bazára.
Budapesti árú- és értéktőzsde.
Kereskedelmi és iparkamarák.
Budapesti zálogházak igazgatósága.
Fővárosi állami, keztyűvarrótelep.
Az összes állami és államilag segélyezett iparoktatási intézetek.
Székelyföldi iparmuzeum Marosvásárhelytt.
Posta- és távirdaigazgatóságok és hivatalok.
Az összes vasutak igazgatási és állomási épületei, a m. kir. államvasutak közraktárai Fiuméban.
Az államvasutak gépgyára és a diósgyőri vas- és aczélgyár.
Az összes tenger- és folyamhajózási vállalatok igaz­gatási és állomási épületei.
M. kir. tengerészeti hatóság.
Kikötői tárházak.
Martinschizzai vesztegintézet.
Révhivatalok.
Révkirendeltségek.
Fénytornyok.
M. kir. tengerészeti akadémia.

IV. Földmivelésügyi ministerium.
A földmívelésügyi m. kir. ministerium palotája, Budapest.
A m. kir. mezőgazdasági muzeum, Budapest.

I. A beszterczebányai erdőigazgatóság kerületében:
1. A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság, erdő­rendezőség, erdőszámvevőség és faraktár-gondnokság épü­letei Beszterczebányán.
2. Zólyomi m. kir. erdőgondnokság épülete Zólyomban.
3. Badini m. kir. erdőgondnokság épülete Badinban.
4. Óhegyi m. kir. erdőgondnokság épülete Ó-Hegyen.
5. Z.-lipcsei m. kir. erdőgondnokság épülete Z.­ Lipcsén.
6. Szt.-andrási m. kir. erdőgondnokság épülete Szt.-Andráson.
7. Jeczenyei és péteri m. kir. erdőgondnokságok épü­lete Péteriben.
8. Rezsőparti m. kir. erdőgondnokság épülete Rezső­parton.
9. Kisgarami m. kir. erdőgondnokság épülete Kis-Garamon.
10. Sziklai m. kir. erdőgondnokság épülete Sziklán.
11. Karámi m. kir. erdőgondnokság épülete Karámon.
12. Dobricsi m. kir. erdőgondnokság épülete Dobricson.
13. Mihálytelki m. kir. erdőgondnokság épülete Mihálytelken.
14. Benesházai és vaczoki m. kir. erdőgondnokságok épülete Benesházán.

II. A máramarosszigeti erdőigazgatóság kerü­letében:
1. A m.-szigeti m. kir. erdőigazgatóság, erdőrende­zőség és erdőszámvevőség épületei Máramaros-Szigeten.
2. N.-bocskói m. kir. erdő- és faraktár-gondnokság Nagy-Bocskón.
3. A rónaszéki m. kir. erdőgondnokság épületei Rónaszéken.
4. Gyertyánligeti m. kir. erdőgondnokság épületei Kabolapolyánán.
5. Fehérpataki m. kir. erdőgondnokság épületei Trebusán.
6. Rahói és bogdáni m. kir. erdőgondnokság épületei Rahón.
7. Bogdáni m. kir. erdőgondnokság épületei Bog­dánban.
8. Kevelei, feketetiszai és mezőházi m. kir. erdő­gondnokságok épületei Kőrösmezőn.
9. Visoi és fanai m. kir. erdőgondnokságok épületei Visón.

III. A kolozsvári erdőigazgatóság kerületében:
1. A kolozsvári m. kir. erdőigazgazgatóság, erdőren­dezőség és erdőszámvevőség épületei Kolozsvárott.
2. Abrudfalvi m. kir. erdőgondnokság épülete Abrudfalván.
3. Topánfalvai, albáki és vidrai m. kir. erdőgondnok­ság épületei Topánfalván.
4. Alsóveniczei m. kir. erdőgondnokság épületei Sárkányon.
5. Dobresti m. kir. erdőgondnokság épületei Dob­resten.
6. Fogarasi m. kir. erdőgondnokság épületei Fogarason.
7. Hidegszamosi m. kir. erdőgondnokság épületei Gyalun.
8. Iszticsei, laposnyai és mocsári m. kir. erdőgond­nokságok épületei Görg.-Szt.-Imre.
9. Reketói m. kir. erdőgondnokság épülete Bélésen.
10. Otrezsa-kercsisorai erdőgondnokság épülete Str.-Kercsisorán.
11. Herbusi m. kir. faraktárgondnokság épülete Herbuson.
12. Tordai m. kir. faraktárgondnokság épülete Tordán.

IV. A lugosi erdőigazgatóság kerületében:
1. A lugosi m. kir. erdőigazgatóság, erdőrendezőség, erdőszámvevőség és erdőgondnokság épületei Lugoson.
2. Kossovai m. kir. erdőgondnokság épületei Kossován.
3. Német-facseti, poverzsinai és padurányi m. kir. erdőgondnokság épületei Facseten.
4. Furdiai m. kir. erdőgondnokság épületei N.-Glodnán.
5. Szudriási m. kir. erdőgondnokság épületei Szudriáson.
6. Balinczi m. kir. erdőgondnokság épületei Balinczon.
7. Kiszetói m. kir. erdőgondnokság épületei Kiszetón.
8. Temesrékási m. kir. erdőgondnokság épületei T.-Rékáson.
9. Mosniczai m. kir. erdőgondnokság épületei Mosniczán.
10. Dentai m. kir. erdőgondnokság épületei Dentán.
11. Pancsovai m. kir. erdőgondnokság épületei Pancsován.
12. Deliblati m. kir. erdőgondnokság épületei Deliblaton.

V. A liptóujvári főerdőhivatal kerületében:
1. A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal, erdőrendező­ség és erdőszámvevőség épületei Liptó-Újváron.
2. Feketevági m. kir. erdőgondnokság épületei Feketevágon.
3. Szvarini m. kir. erdőgondnokság épületei Szvarinban.
4. Maluzsinai m. kir. erdőgondnokság épületei Maluzsinán.
5. Vichodnai m. kir. erdőgondnokság épületei Vichodnán.
6. Teplicskai m. kir. erdőgondnokság épületei Teplicskán.
7. Fenyőházai m. kir. erdőigazgatóság épületei Fenyőházán.
8. Likauki m. kir. erdőigazgatóság épületei Rózsa­hegyen.
9. Tátralomniczi sanatorium Tátra-Lomnicz fürdőtelepen.

VI. A nagybányai főerdőhivatal kerületében:
1. Az ungvári m. kir. főerdőhivatal, erdőrendezőség és erdőszámvevőség s a zugói m. kir. faraktár épületei Ungváron.
2. Radvánczi m. kir. erdőgondnokság épületei Radvánczon.
3. Ókemencsei m. kir. erdőgondnokság épületei Ó-Kemencsén.
4. Dubrinicsi m. kir. erdőigazgatóság épületei Dubrinicsen.
5. Turjaremetei m. kir. erdőgondnokság épületei T.-Remetén.
6. Csornahalovai m. kir. erdőgondnokság épületei Csornahalován.
7. Szlavnai m. kir. erdőigazgatóság péületei Szlavnán.

VII. A lippai főerdőhivatal kerületében:
1. Láposbányai m. kir. erdőgondnokság épületei Láposbányán.
2. Kapniki m. kir. erdőgondnokság épületei Kapnikon.
3. Horgospataki és tőkési m. kir. erdőgondnokságok épületei Horgospatakon.

VIII. Az ungvári főerdőhivatal kerületében:
1. A lippai m. kir. főerdőhivatal (erdőrendezőség és erdőszámvevőség) és m. kir. erdőgondnokság épületei Lippán.
2. Apátfalvai m. kir. erdőgondnokság épületei Apát­falván.
3. Berzovai m. kir. erdőgondnokság épületei Berzován.
4. Csálai m. kir. erdőgondnokság épületei Csálán.
5. Dorgosi m. kir. erdőgondnokság épületei Dorgoson.
6. Kladovai m. kir. erdőgondnokság épületei Kladován.
7. Pécskai m. kir. erdőgondnokság épületei Pécskán.
8. Sistaroveczi m. kir. erdőgondnokság épületei Sistaroveczon.
9. Solymosmilovai m. kir. erdőgondnokság épületei Radnán.
10. Tótváradi m. kir. erdőgondnokság épületei Tót­váradon.
11. Valemarei m. kir. erdőgondnokság épületei Valemaren.

IX. A zsarnóczai erdőhivatal kerületében:
1. A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal (erdőrendezőség és erdőszámvevőség) és a bródi m. kir. erdőgondnokság épületei Zsarnóczán (illetve Bród-telepen).
2. Geletneki m. kir. erdőgondnokság épületei Geletneken.
3. Garamrévi m. kir. erdőgondnokság épületei Ga­ramréven.
4. Jalnai m. kir. erdőgondnokság épületei Jalnán.
5. Körmöczi m. kir. erdőgondnokság épületei Körmöczbányán.
6. Selmeczi m. kir. erdőgondnokság épületei Selmeczbányán.
7. Szélaknai m. kir. erdőgondnokság épületei Szél­aknán.

X. A bustyaházai erdőhivatal kerületében:
1. A bustyaházai m. kir. erdőhivatal (erdőrendező­ség és erdőszámvevőség) és a m. kir. faraktár-gondnokság épületei Bustyaházán.
2. A viski m. kir. erdőgondnokság épületei Visken.
3. A huszti m. kir. erdőgondnokság épületei Huszton.
4. A técsői m. kir. erdőgondnokság épületei Técsőn.
5. A dombói m. kir. erdőgondnokság épületei Dombon.
6. Királymezői m. kir. erdőgondnokság épületei Királymezőn.
7. Németmokrai m. kir. erdőgondnokság épületei Német-Mokrán.
8. Bruszturai m. kir. erdőgondnokság épületei Bruszturán.
9. Szinevér-polyánai m. kir. erdőgondnokság épületei Szinevér-Polyánán.

XI. A szászsebesi erdőhivatal kerületében:
1. A szászsebesi m. kir. erdőhivatal (erdőszámvevő­ség) épülete Szász-Sebesen.
2. A dévai m. kir. erdőgondnokság épülete Déván.
3. A kudsiri m. kir. erdőgondnokság épülete Kudsiron.
4. A vajdahunyadi m. kir. erdőgondnokság épülete Vajda-Hunyadon.
5. A zalatnai m. kir. erdőgondnokság épülete Zalatnán.

XII. Az orsovai erdőhivatal kerületében:
1. Az orsovai m. kir. erdőhivatal (erdőszámvevőség és erdőrendezőség) épületei Orsován.
2. Ohaba-bisztrai m. kir. erdőgondnokság épülete Ohaba-Bisztrán.
3. Temes-szlatinai m. kir. erdőgondnokság épülete Temes-Szlatinán.
4. Dalboseczi m. kir. erdőgondnokság épülete Dalboseczen.
5. Herculesfürdői m. kir. erdőgondnokság épülete Herculesfürdőn.
6. Ógradinai m. kir. erdőgondnokság épülete Ó-Gradina.
7. Berzászkai m. kir. erdőgondnokság épülete Berzászkán.

XIII. A soóvári erdőhivatal kerületében:
1. A soóvári erdőhivatal (erdőrendezőség, erdőszám­vevőség) és a m. kir. faraktár-gondnokság épületei Soóváron.
2. Kakasfalvi m. kir. erdőgondnokság épületei Kakas­falván.
3. Keczerpekléri m. kir. erdőgondnokság épületei Keczerpekléren.
4. Aranyhidkai m. kir. erdőgondnokság épületei Aranyhidkán.
5. Szomolnoki m. kir. erdőgondnokság épületei Szomolnokon.
6. Óvizi m. kir. erdőgondnokság épületei Ó-Vizen.
7. Diősgyőri m. kir. erdőgondnokság épületei Diósgyőrben.
8. Ujhutai m. kir. erdőgondnokság épületei Uj-Hután.
9. Mocsolyási m. kir. erdőgondnokság épületei Mocsolyás.
10. Parasznyai m. kir. erdőgondnokság épületei Parasznyánon.
11. Miskolczi m. kir. erdőgondnokság épületei Miskolczon.

XIV. Az apatini erdőhivatal kerületében:
1. Apatini m. kir. erdőhivatal (erdőszámvevőség) és m. kir. erdőgondnokság épületei Apatinban.
2. A bezdáni m. kir. erdőgondnokság épületei a Kozara erdőn.
3. Doroszlói m. kir. erdőgondnokság épületei Doroszlón.
4. Palánkai m. kir. erdőgondnokság épületei Palánkán.

XV. A gödöllői erdőhivatal kerületében:
1. A gödöllői m. kir erdőhivatal (erdőszámvevőség) épülete Gödöllőn.
2. A budakeszi m. kir. erdőgondnokság épülete Budakeszen.
3. Isaszeg m. kir. erdőgondnokság épülete Isaszegen.
4. Mácsai m. kir. erdőgondnokság épülete Mácsán.
5. Nagymarosi m. kir erdőgondnokság épülete Nagy-Maroson.
6. Valkói m. kir. erdőgondnokság épülete Valkón.
7. Visegrádi m. kir. erdőgondnokság épülete Visegrádon.
8. Budapesti m. kir. faraktár épülete Budapesten.

XVI. Az erdőőri szakiskoláknál:
1. Liptóujvári m. kir. erdőőri szakiskola épületei Liptó-Újváros.
2. Királyhalmi m. kir. erdőőri szakiskola épületei Királyhalmán.
3. Vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskola épületei Vadászerdőn.
4. Görgényszentimrei m. kir erdőőri szakiskolák épületei Görgény-Szt.-Imrén.

XVII. A beszterczei erdőigazgatóság kerületében:
1. A beszterczei m. kir. erdőigazgatóság, erdőrendezőség, erdőszámvevőség épületei Beszterczén.
2. Szálvavölgyi, rabvölgyi és naszódi m. kir. erdőgondnokságok épületei Naszódon.
3. Radnai, szamosvölgyi, alsó- és felső- és az ilvai m. kir. erdőgondnokságok épületei Ó-Radnán.
4. Borgói alsó- és felső- és a dornavölgyi m. kir. erdőgondnokságok épületei Borgó-Prundon.

Ménes intézetek és méntelepek, kincstári birtokok.
1. A m. kir. állami ménesparancsnokság, Kis-Bér.
2. A m. kir. állami ménesparancsnokság, Bábolna.
3. A m. kir. állami ménesparancsnokság, Mezőhegyes.
4. A m. kir. állami ménesparancsnokság, Alsó-Szombatfalva.
5. A m. kir. állami ménesbirtok-igazgatóság, Kisbér.
6. A m. kir. állami ménesbirtok-igazgatóság, Bábolna.
7. A m. kir. állami ménesbirtok-igazgatóság, Mezőhegyes.
8. A m. kir. állami ménesbirtok-igazgatóság, Fogaras.
9. A m. kir. állami méntelep-parancsnokság, Székes-Fehérvár.
10. A m. kir. állami méntelep-parancsnokság, Nagy-Kőrös.
11. A m. kir. állami méntelep-parancsnokság, Debreczen.
12. A m. kir. állami méntelep-parancsnokság, Sepsi-Szent-György.
13. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Bábolna.
14. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Nyitra Bajna.
15. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Nagy-Atád.
16. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Palin.
17. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Versecz.
18. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Békés-Csaba.
19. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Baja.
20. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Dorozsma.
21. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Eperjes.
22. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Turia-Remete.
23. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Rimaszombat.
24. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Szatmár-Németi.
25. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Homoród.
26. A m. kir. állami méntelep-osztályparancsnokság, Deés.
27. A m. kir. koronauradalom, Gödöllő.
28. A m. kir. fürdőfelügyelőség, Herkules-fürdő.
29. A m. kir. fürdőgondnokság, Rankherlány.
30. A m. kir. kincstári tiszttartóság, Temes-Rékás.
31. A m. kir. kincstári ispánság, Pancsova.
32. A m. kir. kincstári ispánság, Lugos.
33. A m. kir. kincstári ispánság, Nagy-Becskerek.
34. A m. kir. kincstári ispánság, Apatin.
35. A m. kir. gulyatelep-intézőség, Kolozs.

Selyemtenyésztési főfelügyelőségek, fono­dák és gubóraktárak.
1. Szegzárd, selyemtenyésztési főfelügyelőség és selyemtenyésztési központ.
2. Pancsova, fonoda.
3. Ujvidék, fonoda.
4. Tolna, leendő fonoda.
5. Baja, selyemtenyésztési főfelügyelőség és gubóraktár.
6. Fehértemplom, selyemtenyésztési főfelügyelőség és gubóraktár.
7. Nagy-Becskerek, gubóraktár.
8. Német-Palánka, gubóraktár.
9. Ó-Becse, gubóraktár.
10. Ó-Moldva, gubóraktár.
11. Ó-Verbász, gubóraktár.
12. Orsova, petekészitő állomás.
13. Szabadka, gubóraktár.
14. Temesvár, selyemtenyésztési főfelügyelőség és gubóraktár.
15. Titel, gubóraktár.
16. Kaposvár, selyemtenyésztési főfelügyelőség.
17. Versecz, gubóraktár.
18. Zombor, gubóraktár.
19. Zsablya, gubóraktár.
20. Győr, gubóraktár.
21. Békés-Csaba, gubóraktár.
22. Temes-Kubin, gubóraktár.
23. Eszék, selyemtenyésztési főfelügyelőség és gubóraktár (Horvát-Szlavonországi).
24. Mitrovicza, selyemtenyesztési főfelügyelőség és gubóraktár (Horvát-Szlavonországi).
25. Uj-Gradiska, gubóraktár (Horvát-Szlavonországi).
26. Vinkovcze, gubóraktár (Horvát-Szlavonországi).
27. Zágráb, selyemtenyésztési főfelügyelőség és gubóraktár (Horvát-Szlavonországi).

Magyar kir. vinczellériskolák.
28. M. kir. vinczellériskola, Ménes.
29. M. kir. vinczellériskola, Tapolcza.
30. M. kir. vinczellériskola, Tarczal.
31. M. kir. vinczellériskola, Bihar-Diószeg.
32. M. kir. vinczellériskola, Nagy-Enyed.
33. M. kir. szőlészeti és kertészeti szakiskola, Pozsony.
34. A kecskeméti állami »Miklós«-telep.

Telepes községek.
35. Igazfalvi telep, iskolaépület, tanitói lak, óvodaépület.
36. Bodófalván iskolaépület, tanitói lak, községházát a telepesek épitették fel.
37. Vadászerdő, iskolaépület, tanitói lak, régi magtárház, a mely ideigl. kisdedóvódának czéloztatik felhasználtatni.
38. Felső-Muzslya, iskolaépület, tanitói lak, kisdedóvó.
39. Nagy-Sármás, iskola, két tanitói lak, kisdedóvó.
40. Bogojeva, iskolaépület község használatában.
41. Magyar-Nemegye, udvarház (kisdedóvoda).
42. Székely-Keve, iskola, községháza.
43. Sándoregyháza, iskola, községháza.
44. Hertelendyfalva, iskola, községháza.
45. Facset, gróf Szirmay Ottó min. megbizott lakása (volt kettős erdőőri lak).

Belépő állomások.
A tölgyesi,
a csikgyimesi,
a sósmezői,
az ó-sánczi,
a brassói,
a felső-tömösi,
a törcsvári,
a verestoronyi,
a vulkáni,
a piatra-albai,
az orsovai,
a bellobreskai,
a báziási belépő-állomások.

Állategészségügyi hivatalok.
A budapesti,
a győri m. kir. állategészségügyi hivatalok épületei

Állatorvosi, gazdasági stb. tanintézetek.
1. A budapesti m. kir. állatorvosi akadémia.
2. A magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia.
3. A keszthelyi, kassai, kolozsmonostori és debreczeni kir. gazdasági tanintézet épületei.
4. Az algyógyi, csákóvári, debreczeni, hódmezővásárhelyi, jászberényi, kecskeméti, lugosi, nagyszentmiklósi, pápai, rimaszombati és szentimrei ím kir. földmívesiskolák épületei.
5. A sárvári m. kir. tejgazdasági szakiskola épülete.
6. A budapesti m. kir. kertészeti tanintézet.
7. A tordai kertészet épülete.

Folyammérnöki és kultúrmérnöki hivatalok.
M. kir. folyammérnöki hivatal, Zombor.
M. kir. folyammérnöki hivatal, Szolnok.
IV. ker. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Kassa.
X. ker. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Brassó.
XIII. ker. m. kir. kultúrmérnöki hivatal, Nagy-Enyed.

VI. Vallás- és közoktatásügyi ministerium.
Központi épület, továbbá

I. Művészeti és emberbaráti intézetek.
1. A festészeti és szobrászati mesteriskolák.
2. Az országos m. k. mintarajz iskola és rajztanárképző.
3. A női festőiskola.
4. Az iparművészeti muzeum és iskola.
5. Az orsz. m. kir. zeneakadémia.
6. Az orsz. m. kir. szinművészeti akadémia.
7. A magyar nemzeti muzeum.
8. Az orsz. képtár és történelmi képcsarnok.
9. A vakok budapesti orsz. intézete.
10. A hülyék budapesti állami intézete.
11. A siketnémák váczi orsz. m. kir. nevelő- és tanitóképző-intézete.
12. A siketnémák kolozsvári intézete.
13. A siketnémák temesvári iskolája.
14. Az állam tulajdonát képező, de az orsz. magyar képzőművészeti társulat használatába átengedett városligeti új műcsarnok.

II. Felsőbb tanintézetek.
1. A budapesti tud. egyetem következő épületei:
a) központi épület (IV. Szerb-utcza),
b) könyvtár (IV. Ferencziek-tere),
c) természetrajzi intézetek épülete (VIII. Múzeum-körút),
d) vegytani intézet (VIII. Múzeum-körút [kertben]),
e) élettani intézet (VIII. Esterházy-utcza),
f) phisicai intézet (VIII. Esterházy-utcza),
g) orvoskari központi épület (VIII. Üllői-út),
h) I. sebészeti kóroda (VIII. Üllöi-út),
i) I. belgyógyászati kóroda (VIII. Üllői-út),
j) gazdasági hivatal (VIIí. Üllői-út) kertben,
k) boncztani intézet (VIII. Mária-utcza),
l) I. kórboncztani intézet (VIII. Mária-utcza) bér­házban,
m) II. belgyógyászati kóroda (VIII. Szentkirályi-utcza),
n) I. szülészeti és nőgyógyászati kóroda (VIII. Baross-utcza),
o) II kórboncztani intézet (VIII. Baross-utcza, bér­házban, melyben egy magánlakás is van),
p) II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda (VIII. Rökk Szilárd utcza 1., ez a koródának az új épüleíbe leendő kiköltözése után bábaképezde lesz),
q) II. szülészeti és nőgyógyászati kóroda újépülete (VIII. Üilői-út, botanikus kertben; még nincsen használatban),
r) boncztani intézet új épülete (IX. Tűzoltó-utcza, még nincsen használatban),
s) törvényszéki orvostani intézet (IX. Üllői-út).

2. A budapesti kir. József-műegyetem épületei:
a) főépület (VIII. Múzeum-körút),
b) melléképület,
c) pótépület (VIII. Esterházy-utcza).

3. A kolozsvári Ferencz József tudományegyetem épületei:
a) főépület (épülőben, négy utczára szól, tehát négy lobogóval volna ellátandó),
b) boncztani intézet,
c) élettani intézet,
d) vegytani intézet,
e) állattani intézet,
f) kór- és gyógytani intézet.

4. Királyi jogakadémiák épületei:
a) Kassán,
b) boncztani intézet,
c) Nagy-Váradon.

5. Róm. kath. és autonom felekezeti jogaka­démiák épületei:
a) egri érseki és
b) pécsi püspöki joglyceumok,
c) kecskeméti,
d) sárospataki,
e) debreczeni és
f) máramaros-szigeti ev. református,
g) eperjesi ág. hitv. ev. jogakadémiák épületei.

6. A bábaiskolák épületei:
a) Szegeden,
b) Nagy-Váradon,
c) Pozsonyban,
d) Nagy-Szebenben (most épül),
e) Szombathelyen,
f) Debreczenben,
g) Ungvárott.

7. Magyar Tudományos Akadémia épülete Budapesten.

III. Középiskolák.
I. Budapest fővárosi tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) az I. ker. állami főgymnasium,
a VII. ker. állami főgymnasium,
a VIII. ker. állami főgymnasium,
a II. ker. kir. főgymnasium,
az V. ker. kir. főgymnasium,
a IV. ker. kath. főgymnasium,
a Lásziő Mihály-féle főgymnasium,
a Fekete József-féle főgymnasium;
b) a II. ker. állami főreáliskola,
az V. ker. állami főreáliskola,
a VI.ker. állami főreáliskola,
a IV. ker. községi főreáliskola,
a VIII. ker. községi főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a budapesti ev. ref. főgymnasium,
a budapesti ág. ev. főgymnasium.

II. Budapest-vidéki tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a jászberényi állami főgymnasium,
a szolnoki állami főgymnasium,
az egri katholikus főgymnasium,
az esztergomi katholikus főgymnasium,
a kalocsai katholikus főgymnasium,
a kecskeméti katholikus főgymnasium,
a váczi katholikus főgymnasium,
a félegyházai közs. kath. főgymnasium,
a gyöngyösi közs. kath. főgymnasium,
a rákospalotai Wagner Manó-féle magángymnasium;
b) a kecskeméti állami főreáliskola,
az egri állami főreáliskola,
az esztergomi közs. alreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a halasi ev. ref. főgymnasium,
a kecskeméti ev. ref. főgymnasium,
a nagykőrösi ev. ref. főgymnasium,
a kunszentmiklósi ev. ref. algymnasium,
az aszódi ág. ev. algymnasium.

III. Pozsonyi tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a pozsonyi kir. főgymnasium,
a trencséni kir. főgymnasium,
a zsolnai kir. algymnasium,
a szakolczai kir. algymnasium,
a lévai kath. főgymnasium,
a nagyszombati kath. főgymnasium,
a nyitrai kath. főgymnasium,
a pozsonyszentgyörgyi kath. algymnasium,
a privigyei kath. algymnasium,
a komáromi kath. algymnasium,
az érsekújvári közs. gymnasium;
b) a pozsonyi állami főreáliskola,
a vágujhelyi izr. alreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a pozsonyi ág. ev. főgymnasium.

IV. Beszterczebányai tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a losonczi állami főgymnasium,
a beszterczebányai kir. főgymnasium,
a lőcsei kir. főgymnasium,
a selmeczbányai kir. gymnasium,
a trsztenai kir. algymnasium,
a rózsahegyi kath. főgymnasium,
a rozsnyói kath. főgymnasium,
a podolini kath. algymnasium;
b) a körmöczbányai állami főreáliskola,
a lőcsei állami főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
az iglói ág. ev. főgymnasium,
a késmárki ág. ev. főgymnasium,
a rozsnyói ág. ev. főgymnasium,
a selmeczbányai ág. ev. főgymnasium,
a beszterczebányai ág. ev. algymnasium,
a rimaszombati egyes. prot. főgymnasium.

V. Kassai tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a munkácsi állami főgymnasium,
a nagybányai állami főgymnasium,
a bártfai állami algymnasium,
a beregszászi állami gymnasium,
az eperjesi kir. főgymnasium,
a szatmári kir. főgymnasium,
az ungvári kir. főgymnasium,
a kassai kath. főgymnasium,
a sátoraljaújhelyi kath. főgymnasium,
a mármarosszigeti kath. algymnasium,
a kisszebeni kath. algymnasium;
b) a kassai állami főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a mármarosszigeti ev. ref. főgymnasium,
a szatmári ev. ref. főgymnasium,
az eperjesi ág. ev. főgymnasium.

VI. Debreczeni tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a szentesi állami főgymnasium,
a nagykállói állami algymnasium,
a miskolczi kir. algymnasium,
a nagykárolyi kath. főgymnasium,
a debreczeni kath. algymnasium;
b) a debreczeni állami főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a debreczeni ev. ref. főgymnasium,
a hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium,
a miskolczi ev. ref. főgymnasium,
a sárospataki ev. ref. főgymnasium,
a kisújszállási ev. ref. főgymnasium,
a mezőtúri ev. ref. főgymnasium,
a hajdúböszörményi ev. ref. gimnasium,
a hajdúnánási ág. ev. főgymnasium,
a karczagi ev. ref. főgymnasium,
a szarvasi ág. ev. főgymnasium,
a nyíregyházai ág. ev. főgymnasium.

VII. Kolozsvári tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a szamosujvári állami főgymnasium,
a naszódi alapítványi főgymnasium,
a balázsfalvai gör. kath. főgymnasium,
a csiksomlyói kath. főgymnasium,
a kolozsvári kath. főgymnasium,
a gyulafehérvári kath. főgymnasium,
a székely udvarhelyi kath. főgymnasium,
a marosvásárhelyi kath. gymnasium,
a szilágysomlyói kath. algymnasium,
b) a székelyudvarhelyi állami főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a kolozsvári ev. ref. főgymnasium,
a marosvásárhelyi ev. ref. főgymnasium,
a nagyenyedi ev. ref. főgymnasium,
a székelyudvarhelyi ev. ref. főgymnasium,
a zilahi ev. ref. főgymnasium,
a beszterczei ág. ev. főgymnasium,
a szászrégeni ág. ev. algymnasium,
a kolozsvári unitárius főgymnasium,
a székelykereszturi unitárius gymnasium.

VIII. Nagyszebeni tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a nagyszebeni állami főgymnasium,
az erzsébetvárosi állami algymnasium,
a brassói kath. főgymnasium,
a kézdivásárhelyi kath. algymnasium,
a petrozsényi magángymnasium,
b) a dévai állami főreáliskola,
a brassói állami főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a) a sepsiszentgyörgyi ev. ref. főgymnasium,
a szászvárosi ev. ref. főgymnasium,
a brassói ág. ev. főgymnasium,
a medgyesi ág. ev. főgymnasium,
a nagyszebeni ág. ev. főgymnasium,
a segesvári ág. ev. főgymnasium,
a szászsebesi ág. ev. algymnasium,
a brassói román gör. kel. főgymnasium,
a brádi román gör. kel. algymnasium,
b) a nagyszebeni ág. ev. főreáliskola,
a brassói ág. ev. alreáliskola,
a brassói román gör. kel. alreáliskola.

IX. Nagyváradi tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a fehértemplomi állami főgymnasium,
a lugosi állami főgymnasium,
az aradi kir. főgymnasium,
a belényesi gör. kath. főgymnasium,
a nagyváradi kath. főgymnasium,
a temesvári kath. főgymnasium,
a nagyszalontai közs. algymnasium,
b) az aradi állami főreáliskola,
a nagyváradi állami főreáliskola,
a temesvári állami főreáliskola,
a verseczi állami algymnasium.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a békési ev. ref. gymnasium,
a csabai ág. ev. algymnasium.

X. Szegedi tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a makói állami főgymnasium,
a pancsovai állami főgymnasium,
a zombori állami főgymnasium,
a nagykikindai állami gymnasium,
az ujvidéki kir. főgymnasium,
a nagybecskereki közs. főgymnasium,
a szabadkai közs. főgymnasium,
a szegedi közs. kath. főgymnasium,
a verbászi közs. algymnasium,
a zentai közs. algymnasium,
a bajai kath. főgymnasium,
b) a szegedi állami főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
az ujvidéki szerb görög kel. főgymnasium.

X. Székesfejérvári tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a kaposvári állami főgymnasium,
a szegzárdi állami főgymnasium,
a zalaegerszegi állami főgymnasium,
a keszthelyi kath. főgymnasium,
a nagykanizsai kath. főgymnasium,
a pécsi kath. főgymnasium,
a székesfejérvári kath. főgymnasium,
a veszprémi kath. főgymnasium,
b) a pécsi állami főreáliskola,
a székesfejérvári állami főreáliskola,
a sümegi községi alreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a csurgói ev. ref főgymnasium,
a gyönki ev, ref. algymnasium,
a bonyhádi ág. ev. algymnasium.

XI. Győri tankerület.

1. A főigazgatóság vezetése alatt:
a) a szentgotthárdi állami algymnasium,
a győri kath. főgymnasium,
a soproni kath. főgymnasium,
a szombathelyi kath. főgymnasium,
a kőszegi kath. algymnasium,
a magyaróvári kath. algymnasium,
a pápai kath. algymnasium,
a tatai kath. algymnasium,
a soproni Lähne-féle gymnasium,
b) a győri állami főreáliskola,
a soproni állami főreáliskola.

2. Az állam főfelügyelete alatt:
a) a pápai ev. ref. főgymnasium,
a soproni ág. ev. főgymnasium,
a felsőlövői ág. ev. gymnasium,
b) a felsőlövői ág. ev. alreáliskola.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministernek alárendelve:
1. a budapesti középiskolai tanárképzőintézet gyakorló gymnasiuma,
2. a budapesti orsz. rabbiképzőintézet,
3. a fiumei állami főgymnasium.
4. Eötvös Collegium, Budapesten.
5. Ferencz József nevelőintézet, Budapesten.
Az összes elemi és polgári tanitó- és tanitónőképzőintézetek.
Az összes óvónőképezdék.
Az összes állami, községi és felekezeti felsőbb leányiskolák, felső kereskedelmi, polgári és felső népiskolák, elemi iskolák és óvodák, nemkülönben a magánosok által fentartott tanintézetek.
Végül:
A közalapítványi főtisztség épülete: Vágsellyén és Buziáson.
A közalapítványi számtartóság épülete: Nagy-Kövéresen, Czegléden és Pécsváradon.
A közalapítványi felügyelőség épülete: Pécsváradon, Szegzárdon, Czegléden, Püspök-Ladányban és Somlyó-Vásárhelytt.
A közalapítványi ispánság épülete: Sajó-Ládon.
Az uradalmi főtisztség épülete: Báttaszéken.
A közalapítványi erdőgondnokság: Znió-Váralján, Nyitra-Koloson, Apátfalván, Pilis-Maróton, Pilis-Szent-Kereszten, Telkin, Szegzárdon, Vaiszlón, Pécsváradon, Zala-Erdődön, Nagy-Kövéresen, Gsákován és Jérszegen.
A vallásalap faraktár-gondnoki épülete Budapesten.

VII. Igazságügyministerium.
Központi épület.
Az összes kir. biróságok.
Az összes vádhatóságok.
Az összes letartóztatási intézetek.
A közjegyzői és ügyvédi kamarák.
Az orsz. bírósági vegyészeti intézet.
A községi biróságok, valamint az 1870. évi II. t.-cz.-ben megnevezett külön bíróságok.

VIII. Honvédelmi ministerium.

IX. Közigazgatási biróság.

X. Állami számvevőszék épülete.

Lábjegyzetek[szerkesztés]

  1. Lásd : Magy. Rend. Tára, 1895. évf., II. k., 1119. old.