A lap feldolgozottságának foka

88155/1895. B. M. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
88155/1895. B. M. számú rendelet


A m. kir. belügyminister 1895. évi 88.155. számú körrendelete,
valamennyi törvényhatósághoz, nyilvános ünnepek alkalmával az országos czímerrel ellátott nemzeti lobogónak használata iránt.


Az 1848. évi XXI. t.-cz. 2. §-a kötelezőleg elrendeli, hogy minden középületeknél s közintézeteknél minden nyilvános ünnepek alkalmával, és minden magyar hajókon a nemzeti lobogó és ország czímere használtassék.

Tapasztaltatván, hogy a törvény eme határozott rendelkezése nincs kellően foganatositva, a mennyiben a nyilvános ünnepélyek alkalmával használni szokott nemzeti szinű lobogók nincsenek mindenütt az országos czímerrel ellátva, a minek a nemzeti lobogón használása pedig úgy a törvény szavai és intencziói szerint, mint egyáltalán közjogilag is a magyar államiságnak leghatározottabb külső kifejezését képezi: fölhívom a törvényhatóságot, gondoskodjék megfelelően arról, hogy az 1848. évi XXI. t.-cz. 2. §-ának rendelkezése jövőre pontosan végrehajtassék.


Budapesten, 1895. évi október hó 11-én.Perczel, s. k.