Hamlet/Harmadik felvonás, 4. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← Harmadik felvonás, 3. színHamlet
szerző: William Shakespeare
(Harmadik felvonás, 4. szín)
Negyedik felvonás, 1. szín →
Szoba ugyanott.
Scene 4. The Queen's closet.
Királyné és Polonius jő.
Enter Queen Gertrude and Polonius
POLONIUS
Mindjárt jön. Aztán rakja meg, királyném
Nincs mód kiállni, mondja, csínjait;
Most is csupán felséged állt közötte
S a nagy harag közt. Én itt hallgatódzom;
Csak kérem, bánjon kereken vele.
Lord Polonius
He will come straight. Look you lay home to him
Tell him his pranks have been too broad to bear with,
And that your grace hath screen'd and stood between
Much heat and him. I'll sconce me even here.
Pray you, be round with him.
HAMLET
Künn.
Anyám, anyám, anyám!
Hamlet
Within Mother, mother, mother!
KIRÁLYNÉ
Csak bízza rám: ne féltsen engemet.
Vonuljon vissza; hallom lépteit.
Polonius elrejtezik.
Hamlet jő.
Queen Gertrude
I'll warrant you,
Fear me not: withdraw, I hear him coming.
POLONIUS hides behind the arras
Enter HAMLET
HAMLET
Nos hát, anyám, mi tetszik?
Hamlet
Now, mother, what's the matter?
KIRÁLYNÉ
Hamlet, nagyon megsértetted atyádat.
Queen Gertrude
Hamlet, thou hast thy father much offended.
HAMLET
Anyám, nagyon megsértetted atyámat.
Hamlet
Mother, you have my father much offended.
KIRÁLYNÉ
Jer, jer; nyelved hiú szót viszonoz.
Queen Gertrude
Come, come, you answer with an idle tongue.
HAMLET
Menj, menj; kötözködő nyelved gonosz.
Hamlet
Go, go, you question with a wicked tongue.
KIRÁLYNÉ
Mi volt ez, Hamlet?
Queen Gertrude
Why, how now, Hamlet!
HAMLET
Mi baj, édesem?
Hamlet
What's the matter now?
KIRÁLYNÉ
Feledtél?
Queen Gertrude
Have you forgot me?
HAMLET
Nem, a szent keresztre! nem
Ön a királyné, férje öccse' nője;
De – bár ne volna az – anyám is ön.
Hamlet
No, by the rood, not so
You are the queen, your husband's brother's wife;
And–would it were not so!–you are my mother.
KIRÁLYNÉ
Ha így van, küldöm, aki bír veled.
Queen Gertrude
Nay, then, I'll set those to you that can speak.
HAMLET
Jer, jer, ne moccanj; ülj le csöndesen
Tapot se innen, míg tükrömbe nem nézsz,
Mely megmutatja szíved bensejét.
Hamlet
Come, come, and sit you down; you shall not budge;
You go not till I set you up a glass
Where you may see the inmost part of you.
KIRÁLYNÉ
Mit akarsz velem? csak nem akarsz megölni?
Segítség!
Queen Gertrude
What wilt thou do? thou wilt not murder me?
Help, help, ho!
POLONIUS
A kárpit megett.
Hó! segítség! hej! segítség!
Lord Polonius
Behind What, ho! help, help, help!
HAMLET
Hahó! patkány?
Kardot ránt.
Meghalt; itt egy arany rá!
Meghalt.
Átszúr a kárpiton.
Hamlet
Drawing How now! a rat? Dead, for a ducat, dead!
Makes a pass through the arras
POLONIUS
A kárpit megett.
Végem van. Ó –
Lord Polonius
Behind O, I am slain!
Falls and dies
KIRÁLYNÉ
Jaj! mit tevél?
Queen Gertrude
O me, what hast thou done?
HAMLET
Hát tudom én, mit. A király?...
Fölemeli a kárpitot s előhúzza Poloniust.
Hamlet
Nay, I know not
Is it the king?
KIRÁLYNÉ
Ó, mily hebehurgya, véres munka ez!
Queen Gertrude
O, what a rash and bloody deed is this!
HAMLET
Véres biz' ez, s majd oly gonosz, anyám, mint
Megölni egy királyt, s öccsével élni.
Hamlet
A bloody deed! almost as bad, good mother,
As kill a king, and marry with his brother.
KIRÁLYNÉ
Királyt, megölni?
Queen Gertrude
As kill a king!
HAMLET
Azt mondám, igen –
Poloniusra.
Szegény izgága vén bolond, nyugodj.
Különbnek véltelek; magad kerested
Veszélyes, ládd-e, a túl-buzgalom. –
Ne törd kezed. Pisz! ülj le csöndesen,
Én hadd töröm a szíved; mert fogom,
Ha törhető anyagból van csinálva;
Ha átkos megszokás úgy meg nem edzé,
Hogy minden érzés ellen bástya lett.
Hamlet
Ay, lady, 'twas my word.
Lifts up the array and discovers POLONIUS
Thou wretched, rash, intruding fool, farewell!
I took thee for thy better: take thy fortune;
Thou find'st to be too busy is some danger.
Leave wringing of your hands: peace! sit you down,
And let me wring your heart; for so I shall,
If it be made of penetrable stuff,
If damned custom have not brass'd it so
That it is proof and bulwark against sense.
KIRÁLYNÉ
Mit tettem én, hogy nyelved ily gorombán
Mer rám zajongni?
Queen Gertrude
What have I done, that thou darest wag thy tongue
In noise so rude against me?
HAMLET
Oly tettet, mitől
Lehámlik a kegy, az illem pirul;
Képmutató lesz az erény; lehull az
Ártatlan szerelem szép homlokáról
A rózsa, és pokolvar váltja föl;
Mitől olyan lesz a nász-fogadás,
Mint kockajátszók hazug esküi.
Oly tettet, ó! mely ama testi frigynek
Kitépi lelkét, szó-árrá teszi
A hit malasztját. Az ég arca lángol,
Sőt e szilárd föld, e vegyes tömeg,
Bús képpel, mint majd ítélet-napon,
Belébetegszik.
Hamlet
Such an act
That blurs the grace and blush of modesty,
Calls virtue hypocrite, takes off the rose
From the fair forehead of an innocent love
And sets a blister there, makes marriage-vows
As false as dicers' oaths: O, such a deed
As from the body of contraction plucks
The very soul, and sweet religion makes
A rhapsody of words: heaven's face doth glow
Yea, this solidity and compound mass,
With tristful visage, as against the doom,
Is thought-sick at the act.
KIRÁLYNÉ
Hajh! miféle tett az,
Mely már a címlapon igy mennydörög?
Queen Gertrude
Ay me, what act,
That roars so loud, and thunders in the index?
HAMLET
Tekints e képre, s e másikra itt,
Két férfi-testvér hű ábráira.
Nézd, mennyi fönség űl e homlokon
Hypérjon fürtök; homlok Jupiter
Sajátja; szem Mársé, mely fenyeget
S parancsol egyben; állás Mercuré.
Most száll le, egy égcsókoló tetőre;
Oly összetétel és idom, valóban,
Hogy minden isten, úgy látszik, pecsétet
Nyomott reája, biztosítani
Egy férfit a világnak. Ez vala
Férjed; tekintsd már a következőt.
Im, férjed ez; mint üszögös kalász
Az ép testvért rohasztva. Van szemed?
Elhagyhatád e szép hegylegelőt,
Hogy e mocsáron hízz? Hah! van szemed?
Szerelmed nem okolhadd; hisz korodban
A hejjehujja vér szelíd, hunyász,
S hallgat az észre; de micsoda ész az,
Mely ettül erre száll! Érzésed, az van,
Mert hogy mozognál másképp: ámde béna
Érzék az; ilyet őrült sem hibáz,
Igy elmehábor sem tevé soha
Rabbá az érzést, hogy választani
Épen ne tudjon, ily különbözőkben.
Mi ördög volt hát a szem-bekötősdi,
Mely rászedett? Szem érzés nélkül, érzet
Látás nélkül, vagy fül, szem kéz ne'kül,
Szaglás minden ne'kül, vagy bármi hű
Érzéked egy-egy kóros része, így
El nem tompulhatott.
Fuj! nem pirulsz el? Pártütő pokol,
Ha így lázongsz egy tisztes anyanő
Csontjában, akkor a láng ifjuság
Erénye, öntüzében olvadó
Viasz legyen; ne mondják, hogy gyalázat,
Midőn az ifjú hév ösztön kirúg,
Ha már a csupa fagy ily lánggal ég
S az ész a vágynak keritője lesz!
Hamlet
Look here, upon this picture, and on this,
The counterfeit presentment of two brothers.
See, what a grace was seated on this brow;
Hyperion's curls; the front of Jove himself;
An eye like Mars, to threaten and command
A station like the herald Mercury
New-lighted on a heaven-kissing hill;
A combination and a form indeed,
Where every god did seem to set his seal,
To give the world assurance of a man
This was your husband. Look you now, what follows
Here is your husband like a mildew'd ear,
Blasting his wholesome brother. Have you eyes?
Could you on this fair mountain leave to feed,
And batten on this moor? Ha! have you eyes?
You cannot call it love; for at your age
The hey-day in the blood is tame, it's humble,
And waits upon the judgment: and what judgment
Would step from this to this? Sense, sure, you have,
Else could you not have motion; but sure, that sense
Is apoplex'd; for madness would not err,
Nor sense to ecstasy was ne'er so thrall'd
But it reserved some quantity of choice,
To serve in such a difference. What devil was't
That thus hath cozen'd you at hoodman-blind?
Eyes without feeling, feeling without sight,
Ears without hands or eyes, smelling sans all,
Or but a sickly part of one true sense
Could not so mope.
O shame! where is thy blush? Rebellious hell,
If thou canst mutine in a matron's bones,
To flaming youth let virtue be as wax,
And melt in her own fire: proclaim no shame
When the compulsive ardour gives the charge,
Since frost itself as actively doth burn
And reason panders will.
KIRÁLYNÉ
Ó, Hamlet! ne beszélj.
Lelkem mélyébe fordítod szemem,
Hol több olyan folt árnya látszik, amely
Soha ki nem mén.
Queen Gertrude
O Hamlet, speak no more
Thou turn'st mine eyes into my very soul;
And there I see such black and grained spots
As will not leave their tinct.
HAMLET
Hah! egy zsíros ágy
Nehéz szagú verítékében élni;
Bűzben rohadva mézeskedni ott
A szurtos almon –
Hamlet
Nay, but to live
In the rank sweat of an enseamed bed,
Stew'd in corruption, honeying and making love
Over the nasty sty,–
KIRÁLYNÉ
Ó, ne mondd tovább!
Fülembe mint tőr hatnak szavaid;
Ne többet, édes Hamlet.
Queen Gertrude
O, speak to me no more;
These words, like daggers, enter in mine ears;
No more, sweet Hamlet!
HAMLET
Egy gyilkos, egy gaz;
Egy szkláv, ki első férjed tizedének
Még huszadrésze sincs; egy váz király!
Ország, uralkodás zsebtolvaja,
Ki polcról lopta el a koronát,
Úgy dugta zsebre.
Hamlet
A murderer and a villain;
A slave that is not twentieth part the tithe
Of your precedent lord; a vice of kings;
A cutpurse of the empire and the rule,
That from a shelf the precious diadem stole,
And put it in his pocket!
KIRÁLYNÉ
Ó, ne többet.
Szellem jő.
Queen Gertrude
No more!
HAMLET
Egy kapca-, rongykirály. –
Mennybéli őrzők! lengjetek körül
Védszárnyatokkal. Mit kívánsz, kegyes alak?
Hamlet
A king of shreds and patches,–
Enter Ghost
Save me, and hover o'er me with your wings,
You heavenly guards! What would your gracious figure?
KIRÁLYNÉ
Haj! őrült csakugyan.
Queen Gertrude
Alas, he's mad!
HAMLET
Dorgálni jössz-e késkedő fiad,
Ki múlni hágy időt és szenvedélyt
S nem hajtja végre rettentő parancsod?
Ó, szólj!
Hamlet
Do you not come your tardy son to chide,
That, lapsed in time and passion, lets go by
The important acting of your dread command? O, say!
SZELLEM
Eszedbe jusson. Csak azért
Jövék, hogy edzzem tompult szándokod.
De nézd, anyádon mily réműlet űl,
Ó, lépj közéje s vivó lelke közzé
Minél gyöngébb a test, a képzelet
Annál erősben működik.
Szólj néki, Hamlet.
Ghost
Do not forget: this visitation
Is but to whet thy almost blunted purpose.
But, look, amazement on thy mother sits
O, step between her and her fighting soul
Conceit in weakest bodies strongest works
Speak to her, Hamlet.
HAMLET
Hogy van, asszonyom?
Hamlet
How is it with you, lady?
KIRÁLYNÉ
Ó, jaj! te hogy vagy?
Ki puszta űrbe függeszted szemed,
S beszédbe állsz a test nélkűli léggel?
Kiűl szemedben szellemed vadul,
S mint riadókor alvó katonák,
Fekvő hajad, bár tengő élte van csak,
Mind élre szökken. Ó, édes fiam!
Öntsd lángoló agyrémeid hevére
Hűs béketűrést. Mit nézsz oly merőn?
Queen Gertrude
Alas, how is't with you,
That you do bend your eye on vacancy
And with the incorporal air do hold discourse?
Forth at your eyes your spirits wildly peep;
And, as the sleeping soldiers in the alarm,
Your bedded hair, like life in excrements,
Starts up, and stands on end. O gentle son,
Upon the heat and flame of thy distemper
Sprinkle cool patience. Whereon do you look?
HAMLET
Őt, őt! Ni, mily halványan rám-mered!
Alakja, sorsa együtt, a kövekbe
Érzést papolna. – ó, ne nézz reám,
Nehogy siralmas arcod eltereljen
Ádáz müvemtől; és hogy színtelenné
Ne váljon tettem: könnyé, vér helyett.
Hamlet
On him, on him! Look you, how pale he glares!
His form and cause conjoin'd, preaching to stones,
Would make them capable. Do not look upon me;
Lest with this piteous action you convert
My stern effects: then what I have to do
Will want true colour; tears perchance for blood.
KIRÁLYNÉ
Kinek beszéled ezt?
Queen Gertrude
To whom do you speak this?
HAMLET
Nem látsz te semmit?
Hamlet
Do you see nothing there?
KIRÁLYNÉ
Semmit; pedig jól mindent, ami ott van.
Queen Gertrude
Nothing at all; yet all that is I see.
HAMLET
Nem is hallottál semmit?
Hamlet
Nor did you nothing hear?
KIRÁLYNÉ
Semmit én
Kettőnk szaván kivűl.
Queen Gertrude
No, nothing but ourselves.
HAMLET
No, nézz oda!
Nézd, hogy lopódzik el! – Atyám az, amint
E földön élt, járt. Nézd, ahol megyen
Most, most suhan az ajtón kifelé!
Szellem el.
Hamlet
Why, look you there! look, how it steals away!
My father, in his habit as he lived!
Look, where he goes, even now, out at the portal!
Exit Ghost
KIRÁLYNÉ
Hiú koholmány ez hevült agyadtól,
Anyagtalan teremtés, aminőben
Nagy mester a rajongás.
Queen Gertrude
This the very coinage of your brain
This bodiless creation ecstasy
Is very cunning in.
HAMLET
Mit, rajongás!
Erem, mint a tiéd, ütenyre vér
S éppoly zenét mond, mint az. Nem bolondság,
Amit beszéltem: tégy próbát velem,
S én szórul-szóra elmondom megint,
Holott az őrült ész ugrálna szerte.
Anyám, az Isten szent szerelmiért!
Ne áltasd lelked a csalóka írral,
Hogy őrültségem – nem bünöd – beszél;
Csak béhegeszti hámmal a fekélyt,
Míg láthatatlan terjed a fene,
S mindent aláás. Gyónj meg Istenednek;
Bánd meg a múltat; a jövőt kerüld,
S többé ne trágyázd a gyomot, hogy annál
Bujábbra nőjön. És bocsásd meg ezt az
Erényem; mert e szűkkeblű idők
Zsírjában az erénynek kell magának
A vétket megkövetni, sőt hajolva
Esengni, hagyjon tenni jót vele.
Hamlet
Ecstasy!
My pulse, as yours, doth temperately keep time,
And makes as healthful music: it is not madness
That I have utter'd: bring me to the test,
And I the matter will re-word; which madness
Would gambol from. Mother, for love of grace,
Lay not that mattering unction to your soul,
That not your trespass, but my madness speaks
It will but skin and film the ulcerous place,
Whilst rank corruption, mining all within,
Infects unseen. Confess yourself to heaven;
Repent what's past; avoid what is to come;
And do not spread the compost on the weeds,
To make them ranker. Forgive me this my virtue;
For in the fatness of these pursy times
Virtue itself of vice must pardon beg,
Yea, curb and woo for leave to do him good.
KIRÁLYNÉ
Kettéhasítád szívemet, fiam.
Queen Gertrude
O Hamlet, thou hast cleft my heart in twain.
HAMLET
Ó, hát hajítsd el a rosszabb felét
S kezdj a maradttal tisztább életet.
Jó éjt; – de bátyám ágyához ne menj
Mutass erényt, ha nincs is. A szokás –
E szörny, ez ördög, mely öntudatát
Elnyeli tetteinknek – angyal ebben
Hogy a szép s jó foglalkozásra is
Oly mezt, ruhát ad, mely tággá viselve
Ráillik éppen. Türtözzél ma éjjel;
S a holnap-éji megtartózkodás
Könnyebb leend; még könnyebb azután;
Mert képes a természet bélyegét
Kicserélni mintegy a szokás, lebírni
Az ördögöt, vagy csuda hatalommal
Kidobni. Még egyszer, jó éjszakát!
S ha áldva lenni óhajtasz, anyám,
Úgy kérlek, áldj meg. – Ezt a jó urat
Poloniusra.
Sajnálom; de ha így tetszett az égnek
– Büntetve őt velem, s engem vele –
Hogy én legyek szolgája, ostora.
Eltakarítom, és kezem miatti
Halálaért felelni én fogok.
Jó éjszakát megint.
Kegyes szándék kegyetlenségre hajt,
Rossz kezdetnek rosszabb lesz vége majd.
Egy szót még, asszonyom.
Hamlet
O, throw away the worser part of it,
And live the purer with the other half.
Good night: but go not to mine uncle's bed;
Assume a virtue, if you have it not.
That monster, custom, who all sense doth eat,
Of habits devil, is angel yet in this,
That to the use of actions fair and good
He likewise gives a frock or livery,
That aptly is put on. Refrain to-night,
And that shall lend a kind of easiness
To the next abstinence: the next more easy;
For use almost can change the stamp of nature,
And either ... the devil, or throw him out
With wondrous potency. Once more, good night
And when you are desirous to be bless'd,
I'll blessing beg of you. For this same lord,
Pointing to POLONIUS
I do repent: but heaven hath pleased it so,
To punish me with this and this with me,
That I must be their scourge and minister.
I will bestow him, and will answer well
The death I gave him. So, again, good night.
I must be cruel, only to be kind
Thus bad begins and worse remains behind.
One word more, good lady.
KIRÁLYNÉ
De mit tegyek?
Queen Gertrude
What shall I do?
HAMLET
Ezt semmi áron ne, amire kérlek
Hadd csaljon ágyba a pöffedt király,
Csipdesse arcod, hívjon mucijának,
S egy-két büdös csókért, vagy mert fene
Ujjával ott babirkál nyakadon,
Tálalj ki mindent: hogy hisz voltaképp
Én őrült sem vagyok, csak tettetésből.
Jó lenne ezt tudtára adni; mert
Hiszen melyik szép, józan, bölcs királyné
Tagadna ilyen drága titkot el
Egy béka, egy dög, egy furkó előtt?
Sőt, bár az ész titoktartást javall,
A háztetőn függő kosárt akaszd le,
Röpítsd belőle szét a madarat,
Próbára bújj belé, az egyszeri
Majomként, s törd ki onnan a nyakad.
Hamlet
Not this, by no means, that I bid you do
Let the bloat king tempt you again to bed;
Pinch wanton on your cheek; call you his mouse;
And let him, for a pair of reechy kisses,
Or paddling in your neck with his damn'd fingers,
Make you to ravel all this matter out,
That I essentially am not in madness,
But mad in craft. 'Twere good you let him know;
For who, that's but a queen, fair, sober, wise,
Would from a paddock, from a bat, a gib,
Such dear concernings hide? who would do so?
No, in despite of sense and secrecy,
Unpeg the basket on the house's top.
Let the birds fly, and, like the famous ape,
To try conclusions, in the basket creep,
And break your own neck down.
KIRÁLYNÉ
Elhidd, ha szó lehelletből leszen,
S lehellet életből: nincs éltem arra,
Hogy kilehelljem a mondottakat.
Queen Gertrude
Be thou assured, if words be made of breath,
And breath of life, I have no life to breathe
What thou hast said to me.
HAMLET
Most Angliába kell mennem, tudod.
Hamlet
I must to England you know that?
KIRÁLYNÉ
Jaj, azt feledtem; úgy határozák.
Queen Gertrude
Alack,
I had forgot: 'tis so concluded on.
HAMLET
Kész a pecsétes irat, s két tanuló-
Társam viendi, kikben úgy bizom,
Mint viperában; útam ők seperjék;
Levén vezérim a gazságra. Hagyján!
Hisz oly derék a tűzmestert saját
Aknája által vetni föl; s ügyetlen
Volnék, ha nálok egy öllel alább
Nem ások és a holdba nem röpítem.
Ó, oly derék az, ha két oldalon
Igy összevág két csel, egy vonalon.
Ez ember itt terhemre van: berántom
A lusta bendőt a mellékszobába.
Jó éjt, anyám. – Ez a tanácsos úr –
Éltében oly gaz, locska, balgatag –
Lám, most komoly, titkot tart, hallgatag
Gyerünk, barátom! most már végbe viszlek,
Jó éjt, anyám.
Külön el. Hamlet bevonszolja Poloniust.
Hamlet
There's letters seal'd: and my two schoolfellows,
Whom I will trust as I will adders fang'd,
They bear the mandate; they must sweep my way,
And marshal me to knavery. Let it work;
For 'tis the sport to have the engineer
Hoist with his own petard: and 't shall go hard
But I will delve one yard below their mines,
And blow them at the moon: O, 'tis most sweet,
When in one line two crafts directly meet.
This man shall set me packing
I'll lug the guts into the neighbour room.
Mother, good night. Indeed this counsellor
Is now most still, most secret and most grave,
Who was in life a foolish prating knave.
Come, sir, to draw toward an end with you.
Good night, mother.
Exeunt severally; Hamlet dragging in Polonius


Harmadik felvonás, 3. szín Hamlet (Harmadik felvonás, 4. szín) Negyedik felvonás, 1. szín