Hamlet/Első felvonás, 1. szín

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
← SzemélyekHamlet
szerző: William Shakespeare
(Első felvonás, 1. szín)
Első felvonás, 2. szín →
Szín: Helsingőr
Helsingőr. Emelt tér a kastély előtt.
Francisco őrt áll. Bernardo jő szembe.
Elsinore. A platform before the castle.
FRANCISCO at his post. Enter to him BERNARDO
BERNARDO
Ki az?
Bernardo
Who's there?
FRANCISCO
Nem úgy: te állj s felelj: ki vagy?
Francisco
Nay, answer me: stand, and unfold yourself.
BERNARDO
Sokáig éljen a király!
Bernardo
Long live the king!
FRANCISCO
Bernardo?
Francisco
Bernardo?
BERNARDO
Az vagyok.
Bernardo
He.
FRANCISCO
Órádra pontosan jössz.
Francisco
You come most carefully upon your hour.
BERNARDO
Most veré
Az éjfelet: menj, Francisco, fekünni.
Bernardo
'Tis now struck twelve; get thee to bed, Francisco.
FRANCISCO
Köszönöm, hogy felváltasz. Kemény hideg van,
S nem jól vagyok.
Francisco
For this relief much thanks: 'tis bitter cold,
And I am sick at heart.
BERNARDO
Nyugodtan őrködél?
Bernardo
Have you had quiet guard?
FRANCISCO
Egér se moccant.
Francisco
Not a mouse stirring.
BERNARDO
No, jó éjszakát.
Ha Marcellust, Horatiót találod,
Őrtársimat: mondd, hogy siessenek.
Horatio és Marcellus jőnek.
Bernardo
Well, good night.
If you do meet Horatio and Marcellus,
The rivals of my watch, bid them make haste.
FRANCISCO
Úgy tetszik, hallom is már. – Állj! Ki az?
Francisco
I think I hear them. Stand, ho! Who's there?
Enter HORATIO and MARCELLUS
HORATIO
Honnak baráti.
Horatio
Friends to this ground.
MARCELLUS
S dán alattvalók.
Marcellus
And liegemen to the Dane.
FRANCISCO
Jó éjszakát.
Francisco
Give you good night.
MARCELLUS
Isten veled, becsületes vitéz
Ki válta fel?
Marcellus
O, farewell, honest soldier
Who hath relieved you?
FRANCISCO
Bernardo van helyettem.
Jó éjt.
Francisco el.
Francisco
Bernardo has my place.
Give you good night.
Exit
MARCELLUS
Hahó! Bernardo!
Marcellus
Holla! Bernardo!
BERNARDO
Nos? Ki az?
Horatio, nemde?
Bernardo
Say,
What, is Horatio there?
HORATIO
Teste, lelke az.
Horatio
A piece of him.
BERNARDO
Hozott Isten, Horatio; téged is,
Jó Marcellus.
Bernardo
Welcome, Horatio: welcome, good Marcellus.
HORATIO
No, hát ma-éjjel is járt az izé?
Marcellus
What, has this thing appear'd again to-night?
BERNARDO
Semmit se láttam.
Bernardo
I have seen nothing.
MARCELLUS
Horatio azt mondja, képzelődünk,
És nem fog rajta hit, ez általunk
Két ízbe látott rémlátvány felől
Én hát magammal hívtam őt, virassza
Velünk ez éjnek perceit;
S ha jő megint a tünemény, legyen
Szemünk tanúja, és szólítsa meg.
Marcellus
Horatio says 'tis but our fantasy,
And will not let belief take hold of him
Touching this dreaded sight, twice seen of us
Therefore I have entreated him along
With us to watch the minutes of this night;
That if again this apparition come,
He may approve our eyes and speak to it.
HORATIO
Aj, aj! sosem jő.
Horatio
Tush, tush, 'twill not appear.
BERNARDO
Ülj le hát elébb;
Hadd ostromoljuk ismét a füled,
Mely e csodának úgy el van falazva,
Amit mi kétszer láttunk.
Bernardo
Sit down awhile;
And let us once again assail your ears,
That are so fortified against our story
What we have two nights seen.
HORATIO
Jó, leűlök.
Bernardo mondja el, miképp esett.
Horatio
Well, sit we down,
And let us hear Bernardo speak of this.
BERNARDO
Mult éjszaka,
Midőn ama csillag, mely a saroktól
Nyugotra ég, a mennynek épp azon
Részén világolt, Marcellus meg én,
Az óra egyet ütvén –
Bernardo
Last night of all,
When yond same star that's westward from the pole
Had made his course to illume that part of heaven
Where now it burns, Marcellus and myself,
The bell then beating one,–
Enter Ghost
MARCELLUS
Csitt! szó se több: ahol jő már megint!
Szellem jő.
Marcellus
Peace, break thee off; look, where it comes again!
BERNARDO
Alakra épen a megholt király.
Bernardo
In the same figure, like the king that's dead.
MARCELLUS
Te tudsz latinul: szólítsd meg Horatio.
Marcellus
Thou art a scholar; speak to it, Horatio.
BERNARDO
Nem a király? Nézd csak, Horatio.
Bernardo
Looks it not like the king? mark it, Horatio.
HORATIO
Egy ízig: átver félelem, csodálat.
Horatio
Most like: it harrows me with fear and wonder.
BERNARDO
Szót várna.
Bernardo
It would be spoke to.
MARCELLUS
Tégy kérdést, Horatio.
Marcellus
Question it, Horatio.
HORATIO
Mi vagy te, mely az éjfelet bitorlod,
Együtt ama szép, harcias idommal;
Amelyben egykor elhunyt Dánia
Fölsége járt? Az égre kényszerítlek
Szólj!
Horatio
What art thou that usurp'st this time of night,
Together with that fair and warlike form
In which the majesty of buried Denmark
Did sometimes march? by heaven I charge thee, speak!
MARCELLUS
Lám, neheztel.
Marcellus
It is offended.
BERNARDO
És halad tovább.
Szellem el.
Bernardo
See, it stalks away!
Horatio
Stay! speak, speak! I charge thee, speak!
Exit Ghost
MARCELLUS
Elment, felelni kedve nincs.
Marcellus
'Tis gone, and will not answer.
BERNARDO
No hát? Horatio! sápadsz, remegsz.
Nem több-e hát, mint puszta képzelet?
Mit vélsz felőle?
Bernardo
How now, Horatio! you tremble and look pale
Is not this something more than fantasy?
What think you on't?
HORATIO
Az Isten látja, nem hinném soha
Érzéki és hű vallomása nélkül
Saját szememnek.
Horatio
Before my God, I might not this believe
Without the sensible and true avouch
Of mine own eyes.
MARCELLUS
Ugyebár hasonlít?
Marcellus
Is it not like the king?
HORATIO
Mint te, magadhoz.
Még harcmez is e volt királyomon,
Midőn a büszke norvégit legyőzte;
S bosszús vitában ily zord képe volt,
Midőn a szánas lengyelt a jegen
Megverte. Különös.
Horatio
As thou art to thyself
Such was the very armour he had on
When he the ambitious Norway combated;
So frown'd he once, when, in an angry parle,
He smote the sledded Polacks on the ice.
'Tis strange.
MARCELLUS
Két ízbe már, s pont e halotti órán,
Járt őrhelyünk előtt ily harcilag.
Marcellus
Thus twice before, and jump at this dead hour,
With martial stalk hath he gone by our watch.
HORATIO
Mi részben árt sajátlag, nem tudom;
De általános véleményem az,
Hogy ez honunkra nagy csapást jelent.
Horatio
In what particular thought to work I know not;
But in the gross and scope of my opinion,
This bodes some strange eruption to our state.
MARCELLUS
Üljünk le; s aki tudja, mondja meg,
Mért e szoros, e pontos őrvigyázat,
Gyötörni éjjel az alattvalót?
Mért öntik e réz álgyukat naponta,
S veszik külföldön a sok harci szert;
Mért a hajóácsok nagy fogdosása,
Kiknél vasárnap, köznap egyre mén?
Mi készül, hogy ez izzadó sietség
Munkába fog mind éjet, mind napot?
Ki fejti ezt meg?
Marcellus
Good now, sit down, and tell me, he that knows,
Why this same strict and most observant watch
So nightly toils the subject of the land,
And why such daily cast of brazen cannon,
And foreign mart for implements of war;
Why such impress of shipwrights, whose sore task
Does not divide the Sunday from the week;
What might be toward, that this sweaty haste
Doth make the night joint-labourer with the day
Who is't that can inform me?
HORATIO
Én megmondhatom;
Legalább ez a hír. Az elhúnyt királyt,
Kinek képmása feltűnt az elébb,
Tudjátok, a norvégi Fortinbras,
Izgatva büszke verseny viszketegtől,
Párbajra készté: ám hős Hamletünk
(Mert így becsülte az ösmert világrész)
Megölte Fortinbrast; pecsétes alku,
Törvény- s lovagszokással szentesült,
Levén közöttük, mely szerint amaz
Éltével együtt minden birtokát,
Mely pör alatt volt, a győzőre hagyja;
S mellyel fölérőt szintén lekötött
A mi királyunk. Most, ha győz vala
Fortinbras, ő örökli e vagyont;
És így viszontag az övé, csere-
Kötésök egy kitűzött pontja által,
Hamletre szállt. No most, az ifjú Fortinbras,
Tapasztalatlan harcvággyal tele,
Norvégia szélein, itt és amott,
Egy csőcselék, elszánt hadat toborza,
Mely, puszta étiért, kész nyaktörő
Nagy vállalatra; és ez nem kisebb
(Hisz kormányunk előtt már nem titok),
Mint visszavenni tőlünk fegyver által
Az apja elvesztette földeket.
Ez inditója mind e készületnek,
Úgy sejtem én, ez őrségünk oka,
S az országos hű-hónak kútfeje.
Horatio
That can I;
At least, the whisper goes so. Our last king,
Whose image even but now appear'd to us,
Was, as you know, by Fortinbras of Norway,
Thereto prick'd on by a most emulate pride,
Dared to the combat; in which our valiant Hamlet–
For so this side of our known world esteem'd him–
Did slay this Fortinbras; who by a seal'd compact,
Well ratified by law and heraldry,
Did forfeit, with his life, all those his lands
Which he stood seized of, to the conqueror
Against the which, a moiety competent
Was gaged by our king; which had return'd
To the inheritance of Fortinbras,
Had he been vanquisher; as, by the same covenant,
And carriage of the article design'd,
His fell to Hamlet. Now, sir, young Fortinbras,
Of unimproved mettle hot and full,
Hath in the skirts of Norway here and there
Shark'd up a list of lawless resolutes,
For food and diet, to some enterprise
That hath a stomach in't; which is no other–
As it doth well appear unto our state–
But to recover of us, by strong hand
And terms compulsatory, those foresaid lands
So by his father lost: and this, I take it,
Is the main motive of our preparations,
The source of this our watch and the chief head
Of this post-haste and romage in the land.
BERNARDO
Nem más, csupán ez, én is úgy hiszem
S jól összevág, hogy e csodás alak
Fegyverbe' jár itt; oly hasonlatos
Ama királyhoz, akiért e harc.
Bernardo
I think it be no other but e'en so
Well may it sort that this portentous figure
Comes armed through our watch; so like the king
That was and is the question of these wars.
HORATIO
Egy porszem ő, az ész szemét zavarni.
Így Róma fönt-virágzó napjain,
A leghatalmasb Julius bukása
Előtt kevéssel, gazdátlan maradt
Sok sír, s belőle a leples halott
Makogva, nyíva járt mind útcaszerte;
Tűzfarku csillag, vérharmat, homály
A napban; és a nyirkos égitest,
Mely Neptun országán uralkodik,
Kórrá fogyott, majd mint a végnapon.
S ím, zord jövők hasonló gyászjelét,
Mintegy a balsors száguldó futárit,
S előbeszédét ránk törő gonosznak
Tüntet föl együtt a menny s föld; hazánk
Éghajlatán és honosink előtt.
Szellem visszajő.
De halkan! ím! ehol jő már megint!
Útját szelem, ha megront is. Megállj,
Káprázat! –
Ha van beszélni hangod, vagy szavad
Felelj!
Ha képes ember tenni jót veled,
Mi néked enyhes, nékem üdvhozó
Felelj!
Ha tán belátsz honod sorsába, mely
Előre tudva elkerűlhető
Ó, hát felelj!
S ha életedben zsarlott kincseket
Raktál halomra mélyen föld alatt,
Miér' ti holtak visszajárni szoktok
Kakasszó.
Horatio
A mote it is to trouble the mind's eye.
In the most high and palmy state of Rome,
A little ere the mightiest Julius fell,
The graves stood tenantless and the sheeted dead
Did squeak and gibber in the Roman streets
As stars with trains of fire and dews of blood,
Disasters in the sun; and the moist star
Upon whose influence Neptune's empire stands
Was sick almost to doomsday with eclipse
And even the like precurse of fierce events,
As harbingers preceding still the fates
And prologue to the omen coming on,
Have heaven and earth together demonstrated
Unto our climatures and countrymen.–
But soft, behold! lo, where it comes again!
Re-enter Ghost
I'll cross it, though it blast me. Stay, illusion!
If thou hast any sound, or use of voice,
Speak to me
If there be any good thing to be done,
That may to thee do ease and grace to me,
Speak to me:
Cock crows
If thou art privy to thy country's fate,
Which, happily, foreknowing may avoid, O, speak!
Or if thou hast uphoarded in thy life
Extorted treasure in the womb of earth,
For which, they say, you spirits oft walk in death,
Speak of it: stay, and speak! Stop it, Marcellus.
MARCELLUS
Ne üssek hozzá a lándzsámmal?
Marcellus
Shall I strike at it with my partisan?
HORATIO
Üss,
Ha nem akar megállni.
Horatio
Do, if it will not stand.
BERNARDO
Itt van!
Bernardo
'Tis here!
HORATIO
Itt van!
Szellem el.
Horatio
'Tis here!
MARCELLUS
Elment!
Megbántjuk, amily fönséges, midőn
Erőszak látszatával fenyegetjük;
Mert sérthetetlen, mint a levegő,
S hiú ütésink vásott gúny neki.
Marcellus
'Tis gone!
Exit Ghost
We do it wrong, being so majestical,
To offer it the show of violence;
For it is, as the air, invulnerable,
And our vain blows malicious mockery.
BERNARDO
Szólt volna már, hogy a kakas kiálta.
Bernardo
It was about to speak, when the cock crew.
HORATIO
S hogy felriadt! mint bűn sujtotta lény
A rettentő hivásra. Úgy beszélik,
Hogy a kakas, a reggel harsonája,
Metsző, hegyes torkával fölveri
A napnak istenét; s az ő jelére,
Ha tűz-, ha vízben, földön vagy egen
Csatangol a bolygó lélek, siet
Mesgyéi közzé; s hogy van benn' igaz,
Arról ez a jelen tárgy is bizonyság.
Horatio
And then it started like a guilty thing
Upon a fearful summons. I have heard,
The cock, that is the trumpet to the morn,
Doth with his lofty and shrill-sounding throat
Awake the god of day; and, at his warning,
Whether in sea or fire, in earth or air,
The extravagant and erring spirit hies
To his confine: and of the truth herein
This present object made probation.
MARCELLUS
Aztán csak elmúlt a kakas szavára.
Mondják, valahányszor az idő közelg,
Melyben Urunk születését innepeljük;
Egész éjjel zeng e hajnal-madár;
S hogy akkor egy se mér mozdulni szellem;
Az éj ártalmatlan; planéta nem ver,
Tündér nem ígéz, nem bűvöl boszorkány,
Oly üdvös, oly szentelt azon idő.
Marcellus
It faded on the crowing of the cock.
Some say that ever 'gainst that season comes
Wherein our Saviour's birth is celebrated,
The bird of dawning singeth all night long
And then, they say, no spirit dares stir abroad;
The nights are wholesome; then no planets strike,
No fairy takes, nor witch hath power to charm,
So hallow'd and so gracious is the time.
HORATIO
Hallottam én is, hiszek is belőle.
De ím, a reggel, öltve bíborát,
Ott járdal a domb harmatján, keletre
Menjünk, letelt az őr; s azt mondom én,
Tudassuk mindez éji látomást
Az ifjú Hamlettel; mert, a fejem rá!
Hogy e nekünk oly néma szellem ő-
Hozzá beszélni fog. Rálesztek, úgye,
Hogy értesítsük, mint a szeretet
Kivánja, s illik hű tisztünk szerint?
Horatio
So have I heard and do in part believe it.
But, look, the morn, in russet mantle clad,
Walks o'er the dew of yon high eastward hill
Break we our watch up; and by my advice,
Let us impart what we have seen to-night
Unto young Hamlet; for, upon my life,
This spirit, dumb to us, will speak to him.
Do you consent we shall acquaint him with it,
As needful in our loves, fitting our duty?
MARCELLUS
Rá, rá; közöljük; én tudom, ma reggel
Legalkalmasban hol találni őt.
Elmennek.
Marcellus
Let's do't, I pray; and I this morning know
Where we shall find him most conveniently.
Exeunt
Személyek Hamlet (Első felvonás, 1. szín) Első felvonás, 2. szín