A lap feldolgozottságának foka

Előszó (Népdalok és mondák 3. kötet)

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Népdalok és mondák (3. kötet)
szerző: Erdélyi János
Előszó
Babám szerelmiért →

Midőn a Kisfaludy-Társaság czime és tekintélye alatt megindított Népköltési Gyüjtemény jelen harmadik kötete világ elé megy, be van fejezve az első folyam, vagyis az, melly az időnkénti beküldésekből, ugy a hogy összeállítva, kiadathatott. Ennyi az eredménye néhány év előtti felszólalásunknak; igen elég arra, hogy tanuságot tegyen a népköltészetnek keletéről irodalmunkban; de még mind kevés ama hoszú történeti élethez, mellyet fajunk a négy folyam mellékén századok óta nemzetileg él. Mi van, mi nincs e népi szellemvirágokban, döntse el a kritika, s a közönség biráló véleménye, mert mig ez nem történik, további lépés lehetlen, vagy csömört okozó volna az első hatás kellemes íze után. Részemről, mint e vállalat sürgetője, vagy tán létesítője is, örömmel fordíték reájok minden időt és figyelmet, könnyű szivvel mondván le ama kétes dicsről, mi talán eredeti dolgozatok után jutott volna irodalmi pályámnak, mert használnom kelle az időt, a közönség fogékonyságát, s tömegben adni elé a mit lehetett, hogy kielégíttessék vágyakodása. Tudom, mit s miért tevék. Az én gondolataim az irodalomról nagyobb körüek, mint legtöbb emberé, s ha a népben akarék alapot vetni az irodalmi ösmereteknek, nem annyit tesz, mintha nagy feneket igyekeztem volna terveimnek keriteni, hanem mivel jól tudom, hogy szük alapon nagyság nem emelhedhetik. S ezt tudva, hálás köszönettel tartozom mind azon érdemes ügybarátoknak, kik a Kisfaludy-Társaságot, s általa engemet küldéseikkel gyámolítva, anyagot gyüjtenék emez alap lerakásához; miért legyen itt nevök följegyezve, mint munkatársaké, folyó rendben:

157. Kelecsényi Pál ujobban Családról néhány régibb és ujabb dalt és töredéket külde 3. számu gyüjteményben.
158. Zerpák Antal, széplaki segéd lelkész 76 dalt.
159. Borzi Nagy Iván Váczról több rendbeli régi kéziratu és nyomatott dalokat.
160. Karancsvidéki Népdalok (folytatás) Nógrádból, beküldve Hegyessy Sándor által.
161. Pécskai és környékebeli dalok, öszveszedve Ruszt Teréz által Arad megyéből.
162. Domoszlay György Bécsből, nógrádi, gömöri, honti, borsodi dalok (gyüjteményét engedé át használatul).
163. Májer István esztergami tanár által a) veszprém-somlyói 6 népdal, b) Esztergamból, kőhid-gyarmati 18 d. c) Csallóközről, nagypákai 4 d.
164. Népdalok. Összegyüjté Galambos István Jász Kis-éren (használatul volt átengedve).
165. Henczy József gyüjteménye Sümegről.
166. Kelecsényi Pál ujabb (4. számu) gyüjteménye.
167. Szvorényi J. több füzetkéből álló küldése Fehérvárról.
168. Sopronból Irinyi József.
169. Marmaros-Szigetről, Bartók Gábor, oktató, I. II. füzetben mondákat.
170. Népdalok második küldeményben. Gyüjté Pesty Frigyes, Temesvárról.
171. Machik József, a magyar irodalom tanitója a zágrábi főiskolában, két kötetet.
172. Rumy Ágoston beküldé néhai édes atyja Rumy Károly György becses gyüjteményét.
173. Mondák. III. küldemény Bartók Gábortól Máramaros-Szigetről.
174. Pest megyei Népdalok, Gyüjté Szeberinyi Andor.
175. Pesty Frigyes harmad izben Temesvárról.
176. Obernyik Károly Népregék czim alatt mondákat.

Fogadják mindnyájan hálámat s köszönetemet becses fáradságaikért. Pesten, marczius 15. 1848.

                                                                                                    Erdélyi János.