A lap feldolgozottságának foka

5/1983. Főv. Tan. rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
5/1983. Főv. Tan. rendelet
Megjelent a Fővárosi Közlöny 1983. október 31-én kiadott 10. számában.


Budapest Főváros Tanácsa 5/1983. számú rendelete
a fővárosi címer- és zászló használatáról.


1. §.

A címer és zászló leírása


(1) A főváros gótikus címerpajzsának színe vörös. A pajzsot középen a Dunát jelképező, ezüst színű, hullámos pólya szeli át, melynek közepén ötágú vörös csillag lebeg. A felső mezőben Pestet jelképező, egytornyú, egykapus, aranyszínű, az alsó mezőben Budát jelképező, háromtornyú, egykapus, aranyszínű vár lebeg. Mind a két vár kapuja nyitott és a háttere vörös.

(2) A főváros zászlója fehér (ezüst) színű, téglalap alakú. Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya 2:3. A zászló közepén – középpontosan – a főváros címere helyezkedik el. A címer felett vízszintesen vörös betűkkel BUDAPEST felirat szerepel. A címerpajzs magassága a zászló magasságának a fele.

2. §.

A címer és zászlóhasználat köre


(1) A főváros címere – a 3. §-ban meghatározott módon – felhasználható, különösen;
 (a) a fővárosi és kerületi tanácsok tanácskozótermeiben, hivatali helyiségeiben;
 (b) a Fővárosi és a kerületi tanácsülések meghívóin;
 (c) a Fővárosi és a kerületi tanácsok, a végrehajtó bizottságok és a tanácsi bizottságok felhívásain, programjain, tervein, a nem tanácsi szervekkel kötött megállapodásain, szerződésein;
 (d) a Fővárosi és a kerületi tanácsok bizottságai és tisztségviselői által a tanács megbízásából eredő tevékenység során használt levélpapíron;
 (e) ünnepségeken, rendezvényeken a fővárossal kapcsolatos kiállításokon;
 (f) Budapest életével, történetével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
 (g) nemzetközi kapcsolatokban és a fővárosra vonatkozó idegenforgalmi propagandában;
 (h) kitüntető emlékplaketteken, érmeken, az ezekhez kapcsolódó igazolványokon, díszokleveleken, emléklapokon;
 (i) a főváros középületeinek díszítésére;
 (j) a Fővárosi Tanács, valamint vállalatai, intézményei dolgozói, továbbá társadalmi és mozgalmi szervek részére rendszeresített egyenruha díszeként:
 (k) a fővárosi tanácsi vállalatok és intézmények emblémájaként:
 (l) a fővárosra utaló emlék- és ajándéktárgyakon;
 (m) cserezászlókon, jelvényeken.

(2) A fővárosi zászló – a 3. §-bán meghatározott módon használható:
 (a) a fővárosi és a kerületi tanácsülések alkalmával;
 (b) a főváros és az egyes kerületek életében jelentős – kizárólag helyi – események alkalmával;
 (c) ünnepségeken, rendezvényeken;
 (d) Budapest bel- és külföldi kapcsolataiban;
 (e) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével – elismerésként;
 (f) idegenforgalmi propagandában.

3. §.

A címer és zászlóhasználat módja


(1) A főváros címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(2) Az állami és a fővárosi címer együttes használata esetén a fővárosi címer úgy alkalmazható (elhelyezés, méret), hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse.

(3) A főváros címerét kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, méretarányoknak, színeknek) betartása mellett szabad ábrázolni.

(4) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr) jelentkezzék.

(5) A címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(6) A Magyar Népköztársaság állami zászlójának, a nemzetközi munkásmozgalom vörös zászlójának és a fővárosi zászlónak együttes használata esetén biztosítani kell, hogy a fővárosi zászló az állami és vörös zászló jelentőségét ne kisebbítse.

(7) A fővárosi címer és zászló használatának módjára vonatkozóan a felhasználásra adott engedély (4. § |5] bekezdés) egyéb kikötéseket is tartalmazhat.

4. §.

A címer és zászlóhasználat engedélyezése


(1) A főváros címerének és zászlójának előállítását, forgalombahozatalát és használatát – a (2) bekezdésben említett kivételekkel – a Fővárosi Tanács Elnöke engedélyezi. Az engedély esetenkénti felhasználásra, vagy huzamosabb időre szólhat.

(2) Nem kell engedély
 (a) a főváros címerének használatához
   — a 2. §. (1) a., b., c., d. pontjaiban megjelölt esetekben
   — a 2. §. (1) e., f., g., h., i. pontjaiban megjelölt esetekben a Fővárosi Tanács és szervei részére
 (b) a fővárosi zászló használatához
   — a 2. §. (2) a–e. pontjaiban megjelölt esetekben a fővárosi és kerületi tanácsok részére
   — a 2. §. (2) f. pontjában megjelölt esetekben a Fővárosi Tanács és szervei részére.

(3) A címer és zászlóhasználatra vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező szerv nevét és címét;
b) a címer és a zászló felhasználásának, illetve előállításának célját és módját, az előállítandó mennyiséget;
c) a forgalombahozatal vagy terjesztés módját;
d) kereskedelmi forgalombahozatal esetén a javasolt egységárat:
e) a címer-, és zászlóhasználat időtartamát;
f) a címer és zászló felhasználásáért felelős személy nevét.

(4) A címernek tárgyakon történő (jelvény, ajándéktárgy, emléktárgy) felhasználása esetén a kérelemhez mellékelni kell a Képző- és Iparművészeti Lektorátus vagy a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottság a művelődési feladatokat ellátó szakigazgatási szerve által adott szakvéleményt, valamint a címerrel díszített tárgy mintáját.

(5) A címer es zászlóhasználatra szóló engedélynek tartalmaznia kell:
 (a) az engedélyes megjelölését;
 (b) a felhasználás célját, módját:
 (c) a felhasználás idejét, az engedély érvényességét;
 (d) a felhasználással, előállítással, forgalombahozatallal kapcsolatos esetleges egyéb kikötést.

5. §.

Szabálysértési rendelkezések


(1) Aki a főváros címerét vagy zászlóját engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő módon előállítja, forgalomba hozza, felhasználja, – amennyiben a címer- és zászló használatával kapcsolatos cselekmény súlyosabb megítélés alá nem esik – szabálysértést követ el, és 3.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) El lehet kobozni azt a dolgot, amelyet az (1) bekezdésben írt szabálysértés elkövetéséhez eszközül használtak, vagy amely a szabálysértés útján jött létre.

6. §.

Zárórendelkezések


A rendelet 1994. január 1-én lép hatályba, ezzel egy időben a Fővárosi Tanács 1/1966. számú rendelete hatályát veszti.

dr. Bielek József s. k.
V. B. titkár


Szépvölgyi Zoltán s. k.
tanácselnök


————————————————————

INDOKLÁS
Budapest főváros Tanácsa 5/1983. számú rendeletéhez a fővárosi címer és zászló használatáról.


1. §-hoz

Budapest címerét – alapítása óta – a főváros lakossága megkedvelte, széleskörűen ismertté vált. A fővárosi zászló alapításánál – figyelemmel a központi jogszabály rendelkezéseire – a javaslat a főváros közismert, elfogadott címerét veszi alapul.

2. §-hoz

A hatályos tanácsrendelet viszonylag szűk körben teszi lehetővé a címer használatát. Jelenleg a címer elsősorban a Fővárosi Tanács és szervei protokolláris rendezvényein, kiadványain használható szabadon, kivételesen pedig – külön engedéllyel – jelentős fővárosi intézmények használhatják kiállításokon, emléklapokon, kiadványokon stb.
A javaslat a címerhasználók körét és a címer-, használat lehetőségét is bővíteni kívánja. Így a címerhasználat lehetőségét szabaddá teszi a kerületi tanácsok számára is, sőt bizonyos megszorításokkal nem tanácsi szervek számára is engedélyezi. A címerhasználat körében lehetőséget kíván teremteni többek között arra is, hogy fővárosi tanácsi vállalatok emblémájaként, fővárosi intézmények dolgozóinak ruházatán, valamint mozgalmi és társadalmi szervek egyenruháján és iskolaköpenyeken, középületeken is használható legyen a főváros címere.
A fővárosi zászló használata körének meghatározásánál a rendelet – a központi jogszabályok adta kereteken belül – a fővárosi címer használatához hasonló rugalmas szabályozást tartalmaz.

3. §-hoz

A javaslat – összhangban a központi jogszabály rendelkezésével – megfelelő szabályozást ad az állami és a fővárosi címer, illetve zászló együttes használata esetére. Emellett a használat módjára vonatkozó rendelkezések kiegészülnek azzal, hogy a címer és a zászló engedéllyel történő használata esetén lehetővé teszi az engedélyező számára további feltételek meghatározását is. (Pl.: kitüntető jelvények, illetve zászlók kiviteli minőségének előírásait.)

4. §-hoz

A javaslat szerint – a 2. §-al összhangban – bővül azoknak az eseteknek a köre, amikor a fővárosi címer és zászló engedély nélkül használható. A kivételes esetekben történő külön engedélyezési eljárás egyértelművé tétele érdekében írja elő a javaslat az ezzel kapcsolatos alapvető szabályokat.

5. §-hoz

A szabálysértési rendelkezésekben a tervezet 3.000 Ft-ban állapítja meg a fővárosi címer és zászló használatának körében elkövetett szabálysértés miatt kiszabható bírság maximumát. Elsősorban az emlék- és ajándéktárgyakon megjelenő engedély nélküli címerábrázolás megelőzése érdekében a tervezet biztosítja az ilyen tárgyak elkobzásának lehetőségét.