Szécsényi országos szövetséglevél

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Szécsényi országos szövetséglevél
szerző: Magyarországi státusok és rendek
1705. szeptember 20.
INSTRUMENTUM

CONFOEDERATIONIS

Inclitorum Regni Hungariae Statvvm et Ordinum

pro Libertate confoederatorum.

Mi, alól specificált Magyarországi Statusok és Rendek, adjuk tudtára örök emlékezetül mindeneknek, a kiknek illik, ez Levelünknek rendiben. Hogy, minekutánna az szabados uraságra vágyódó Austriai Ház a Királyi Diplomát hiti megszegésével általhágván, minden Törvényeinket megvetvén és földre tapodván, Édes Hazánkat s Nemzetünket minden Szabadságátúl nemcsak megfosztotta, hanem ennek főbb Tagjait minden kegyetlenséggel öldöklötte, és sokakat közzűlök rettenetes kínokkal e föld szinérűl eltörleni nem irtózott volna: Istennek csudálatos vezérlésébűl azon kegyetlen uralkodás rabságábúl Méltóságos Fejedelem RÁKÓCZI FERENCZ Kegyelmes Urunk ő Nagysága kiszabadúlván, és azon Hazánk szabadságát eltörlő s ártatlan vérünket szomjúhozó Austriaiak ellen velünk együtt fegyvert fogván és már harmadfél esztendőktűl fogva hasznossan hadakozván, e végre, hogy ezen Ügy dolgában közönséges akarattal tovább is annál jobb rend tétethessék: e folyó ezerhétszáz ötödik esztendőben, September havának első napjára ide az Szécsényi Mezőben Generalis Conventusra Bennünket hívogató Levelei által öszvegyűjtött volna; szükségesnek ítéltük, hogy mindeneknek előtte egy olly Fejet válaszszunk magunknak, a ki velünk együtt hittel confoederálván, ezen Hazánk Ügyét valamíg Isten által régi Szabadságinak helyrehozásával és megnyerésével kívánt czélját el nem éri, nemcsak az Hadi dolgokban, hanem a Törvényes, Egyházi, Politiai és Oeconomiai állapotokban is igazgassa, kormányozza, és Velünk egyetembe oltalmazza; Tetszett közönségessen és egyező akarattal a praetitulált Méltóságos Fejedelmet RÁKÓCZI FERENCZ Kegyelmes Urunkat, Erdély Országának Választott Fejedelmét, minékünk is Confoederált Statusoknak, VEZÉRLŐ FEJEDELMÜNKNEK választanunk, az mint választottuk is. Melly Confoederatiónknak hogy annyival jobb fundamentuma, nagyobb ereje, és állandósága legyen: azt a következendő Esküvés módjával ratificáltuk és stabiliáltuk; sőt annak felette, annak feljebb declarált czéljáig való megtartására nemcsak magunkat, hanem maradékinkat és suceessorinkat is sub Poena Perpetuae Notae Infidelitatis et Perduellionis in Patriam obligáljuk és obstringáljuk.

Az melly ESKÜVÉSNEK FORMVLÁJA ím ez:

Én N. N. esküszöm az élő Istenre, ki az Atya, Fiú, Szent-Lélek, teljes Szent-Háromság, egy bizony örök Isten, Boldogságos Szűz Máriára és Istennek minden Szenteire, Hogy az Confoederált Nemes Magyar Haza Statusinak és Rendeinek az Austriai Ház által megbántódott minden Szabadságinak és Törvényeinek helyreállítására öszvekötött és most is újonnan megerősíttetett Confoederatiójában avvagy Szövetségében szabad akaratom szerint belépek, ezen Szövetséget mint tulajdon életemet úgy böcsüllöm és tartom, az ellen sem titkon, sem nyilván soha nem practikálok, ha mást practikálni tudnék is, vagy hallanék, kijelentem, és a közelebb commendérozó Főtiszteknek s következendőképpen magának Vezérlő Fejedelmünknek tudtára adom, abbúl semmiképpen ki nem állok, s az Ügyet el nem hagyom, azt mindenkor teljes tehetségemmel elősegítem és terjesztem, az egyenetlenséget eltávoztatom, az egyességet, mint ezen Szövetségnek lelkét, megtartom; sőt ezek felett a Méltóságos Fejedelmet RÁKÓCZI FERENCZ Uramat ő Nagyságát, úgy mint a Szabadságért öszveszövetkezett Magyarság Választott Vezérlő Fejedelmének ismérem, böcsüllöm, Parancsolatinak engedelmeskedem, ő Nagysága és ezen Szövetség barátinak barátja, ellenséginek ellensége leszek, utolsó csöpp véremig ezen ügy mellett el nem hagyom ; és mivel ezen Szövetség a Magyar Nemzetnek javára s boldogulására czéloz és szerkesztetett: mindenek felett az Haza javán munkálódom, s annak oltalmára igyekezem, és valamit a Confoederált Statusok közakarattal kötnek, rendelnek és végeznek, kigondolható ok, félelem és tekintet nélkül nemcsak megtartani, de minden erővel és tehetséggel véghez vinni is igyekezem, és ezen esküvésemmel most is magamban eltökéllem; Isten engemet úgy segéljen, Boldogságos Szűz Mária és Istennek minden Szentei!

Nоtandum. Az Praelatus Vrak a több Venerabilis Clerussal, illyen Clausula insertiójával tették le az hitet, tudniillik: A mennyiben az Római Catholica Anyaszentegyháznak ellenére nem lészen.

Melly Hitünket hogy e szerint egymást közt letettük: annak nagyobb bizonyságára ezen Confoederationalis Levelünkket a Praelatusi és Vri Statusok magok pecsétjeivel, a többi pedig rész szerint Vármegyéknek és Királyi Városoknak, rész szerint (mivel némelly Nemes Vármegyék pecsétjei az ellenség kezénél lévén, vigore Praesentium annihiláltatnak, s az által az új pecsétnek csináltathatására felszabadíttatnak) azoknak Deputatusi usualis pecsétünkkel és saját kezünk subscribtiójával is megerősítettük.

Költ az Szécsényi Mezőben celebrált GENERALIS CONVENTUSUNKBVL, Szent-Mihály Havának huszadik napján,

Ezer hétszáz ötödik ESZTENDŐBEN.

F. P. Rákóсzi m. p. P. H.
 
Comes Nicolaus Bercsény,
supremus totius militiae Genera-
lis et Comitatus de Ungh supre-
mus Comes m. p. P. H.
 
 
Comes Simon Forgách de Gyímes,
Generalis-Campi-Marchallus, Co-
mitatus Borsodiensis supremus
Comes m. p. P. H.
 
Stephanus Telekesy Episcopus
Agriensis, Comitatusque Heves
supremus Comes m. p. P. H.
 
Comes Antonius Eszterházy,
Generalis Cavalleriae, Partium-
que Trans-Danubianarum supre-
mus Generalis, necnon Inclyti
Comitatus Comaromiensis supre-
mus Comes m. p. P. H.
 
Stephanus Dolny Episcopus et
supremus Comes Csanádiensis
m. p. P. H.
 
Comes Franciscus Barkóczy,
intra Danubium et Tibiscum exi-
stentium supremus Generalis et
supremus Comitatus Zemplinien-
sis m. p. P . H.
 
Andreas Pettes Electus Episco-
pus Ansariensis et Praepositus
Agriensis m. p. P. H.
 
Alexander Károlyi, Partium Regni
Ungariae Trans - Tibiscanarum
Generalis Commendans, supremus
Comes Comitatus Szatthmáriensis
m. p. P. H.
 
Emeritus Pongrácz Electus Epis-
copus Pharensis, Archidiaconus
Zoliensis m. p. P. H.
 
С. Stephanus Csáky, Comitatuum
Beregh et Ugocsa supremus Co-
mes m. p. P. H.
 
Stephanus Illyés Electus Episco-
pus Samandriensis, Abbas B. M.
V. de Szent Jób m. p. P. H.
 
Petrőczy István Generális m. k.
P. H.
 
Michaël Mérey Abbas Saxárdien-
sis m. p. P. H.
 
Comes Michaël Csáky m. p. P. H.
 
Gabriel Spátay Abbas Jánosien-
sis m. p. P. H.
 
G. Eszterházy István m. k. P. H.
 
Andreas Kürtösy Abbas В. M. V.
de Vizere m. p. P. H.
 
G. Balassa Ádám m. k. P. H.
 
loannes Bakó Praepositus Major
Váradiensis m. p. P. H.
 
Sennyey István m. k. P. H.
 
Nicolaus Frombhildt Administra-
tor Jaszoviensis m. p. P. H.
 
Iffiabbik Esterhás Dániel egyik
Commandérozó Generális – Mar-
schallus m. k. P. H.
 
Gilbertus Mayer Administrator
Lelesziensis m. p. P. H.
 
Laurentius Zay de Chömör m. p.
P. H.
 
Nicolaus Krucsay Abbas B. M. V.
de Csatár m. p. P. H.
 
Stephanus Buday, Generalis Vi-
giliarum Praefectus et Colonellus
m. p. P. H.
 
Joannes Kondor Praepositus Hat-
vaniensis m. p. P. H.
 
Ladislaus Ignatius Comes de
Szent-Ivány m. p. P. H.
 
Dominicus Brenner Praepositus
Hantenis m. p. P. H.
 
Andrássi György Gyalogok Ge -
nerálissa m. k. P. H.
 
Andreas Berkes Praepositus Va-
ciensis m. p. P. H.
 
Révay Zsigmond m. k. P. H.
 
Tobias Újfalusi Beneficiatus Va-
ciensis m. p. P. H.
 
Johannes Godofredus Liber Baro
de Hellenbach, Camerarum et
Civitatum Montanarum supremus
Inspector m. p. P. H.
 
Joannes Rachay Abbas Benedic-
tionis Dei m. p. P. H.
Paulus Nébest Canonicus Scepu-
siensis m. p. P. H.
 
Stephanus Kálmánczay m. p.
P. H.
 
Nicolaus Miticzky Abbas Sancti
Aegidij de Simigio, Vice-Archi-
Diaconus Gömöriensis, Parochus
Jolsvensis m p. P. H
 
Thomas Theodorus L. B. de
Schmitek, Comitatus Zoliensis
supremus Comes m. p. P. H.
 
 
Johannes Godefredus Liber Baro
de Hellenbach junior m. p. P. H.
 
 
Franciscus de Réva, Comes sup-
remus ac Perpetuus Comitatus de
Thurócz m. p. P. H.
 
 
Michael de Réva m. p. P. H.
 
 
Paulus Újfalusy m. p. P. H.
 
 
Wolfgangus Perényi de Perény,
Excellentissimi supremi Genera-
lis Aulae Capitaneus m. p. P. H.
 
 
Adamus Horvát de Muranicz,
supremus totius Militiae Genera-
lis- Adjutantius m. p. P. H.
 
 
Ladislaus Cziráky m. p. P. H.
 
 
Joannes Balassa m. p. P. H.
 
 
Baro Gasparus Serédy m. p. P. H.
 
 
Franciscus Klobusiczky m. p.
P. H.
 
 
Michaël Fischer L. В. de Nagy-
Szalatnya m. p. P. H.
Liber Baro Matthias Andrásy
m. p. P . H.
 
 
Franciscus Berthóty, Poloniae
Fragopolitanorum Confiiniorum
supremus Commendans et Eques-
tris Colonellus m. p. P. H.
 
 
Joannes Sréter, duorum Regimi-
num Equestris ac Pedestris Or-
dinis Colonellus et Montanarum
Civitatuum Commendans m. p.
P. H.
 
 
Balogh István, Nemes Pozson vár-
megyének főkapitánya m. k. P. H.
Georgius Ráttky Capitaneus m. p.
P. H.
 
 
Nicolaus Péchy, Laib-Gvuardiae
suae Serenitatis Principalis Capi-
taneus m. p. P. H.
 
 
Daniel Ráttky Capitaneus m. p.
P. H.
 
 
Ladislaus Szemere Brigaderius
m. p. P. H.
 
 
Stephanus Berthóty Brigaderius
m. p. P. H.
 
 
Ladislaus Beniczky Vice-Comes
Comitatus Posoniensis m. p.
Sigillo Comitatus prae manibus
hostium existente proprio P. H.
 
Petrus Szirmay de Eadem, Inclyti
Comitatus Abaújváriensis Vice
Comes m. p.
 
Franciscus Olasz Inclyti Comitatus
Aba-Újvariensis Jurassor m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Adalbertus Sándor, Vice-Comes
Comitatus Nittriensis, Sigillo Co-
mitatus prae manibus hostium
existente proprio m. p. P. H.
 
 
Georgius Ghyczi Comitatus Nit-
rieusis Deputatus m. p. P. H.
 
 
N. Madocsány Vice-Comes Comi-
tatus Trenchiniensis, Sigillo Comi-
tatus prae manibus hostium exi-
stente proprio m. p. P. H.
 
Stephanus Soós de Sóvár Vice-
Comes Inclyti Comitatus Zempli-
nieinis m. p.
 
Georgius Tersztyánszky substi-
tutus Notarius et Deputatus m. p.
P. H.
 
Andreas Szirmay Inclyti Comita-
tus Zempliniensis Assessor m. p.
(Vármegyei pecsét)
 
Andreas Török de Szendrő Vice-
Comes Comitatus Neogradiensis
m. p.
 
Franciscus Dessőffy de Csernek
Inclyti Comitatus Sárosiensis
Vice-Comes m. p.
 
Stephanus Kántor Inclyti Comi-
tatus Neogradiensis Juratus No-
tarius m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Joannes Melczer Deputatus m p.
(Vármgyei pecsét.)
 
Andreas Hunyady Vice-Comes
Comitatus Barsiensis m. p.
 
Andreas Kazinczy, Inclyti Comi-
tatus de Ungh Ordinarius Vice-
Comes m. p.
 
Andreas Nagy de Pél, Comitatus
Barsiensis Deputatus m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Adamus Orosz de Csicser Depu-
tatus ejusdem Comitatus m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Caspar Pataky Inclytorum Comi-
tatum Pest, Pilis et Solt unitorum
substitutus Vice-Comes, sigillo
authentico prae inanibus hostium
existente proprio m. p. P. H.
 
Joannes Györgey de Toporcz In-
clyti Comitatus Scepusiensis Or-
dinarius Vice-Comes m. p.
 
Stephanus Szígyártó eorundem
Comitatuum Deputatus m. p. P. H.
 
Balthazar Görgey ejusdem Comi-
tatus Deputatus m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Andreas Török de Szendrő Vice-
Comes Comilatus Hontensis m. p.
 
Paulus Máriásy de Markusfalva
Inclyti Comitatus Gömöriensis
Ordinarius Vice-Comes m. p.
 
Kovács János, nemes Hont vár-
megye Deputatussa m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Sámuel Szent-Imrey de K.-Vajda
ejusdem Inclyti Comitatus Ordi-
narius Notarius m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Georgius Okolicsányi, Inclyti Co-
mitatus Arvensis Vice-Comes
m. p.
 
Sigismundus Kende Vice-Comes
Comitatus Szatmáriensis m. p.
 
Andreas Reviczky Juratus Comi-
tatus ejusdem Notarius m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Georgius Klobusiczky ejusdem
Inclyti Comitatus Deputatus m. p.
(Vármegyei négyes pecsét.)
 
Thomas Baán Inclyti Comitatus
Lyptoviensis Vice-Comes m. p.
 
Emericus Szent-Pétery Vice-Co-
mes Inclyti Comitatus Borsodien-
sis m. p.
 
Caspar Okolicsányi Juratus No-
tarius Comitatus Lyptoviensis
m. p. (Vármegyei pecsét.)
 
Michaël Borsy ejusdem Inclyti
Comitatus Juratus Notarius et
Deputatus m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Melchior Rakovszky Inclyti Co-
mitatus Thurocziensis art prae-
sentem actum Deputatus m. p.
 
Daniel Eördögh Vice-Comes et
Deputatus Inclyti Comitatus Sza-
bolcs m. p.
 
Josephus Huszár ejusdem Inclyti
Comitatus Deputatus m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Joannes Jármy ejusdem Comita-
tus Deputatus m. p.
(Vármegyei négyes pecsét.)
 
 
Nicolaus Bilkey Inclyti Comita-
tus Beregh Deputatus m. p.
 
 
Emericus Görgey Juratus Comi-
tatus de Beregh Notarius m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Ladislaus Konkoly Inclytorum
Comitatuum Comaromiensis et
Strigoniensis Vice-Comes, sigillis
Comitatus prae manibus hostium
existentibus proprio m. p. P. H.
 
Paulus Balogh Inclyti Comitatus
Thornensis Deputatus m. p.
 
Joannes Farkas Juratus ejusdem
Comitatus Vice-Notarius m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Joannes Cseythey eorundem Co-
mitatuum Deputatus m. p. P. H.
 
Paulus Ország, Inclytorum Co-
mitatuum Heves et Exterioris
Szólnok unitorum substitutus
Vice-Comes m. p.
 
 
Georgius Berényi eorundem In-
clytorum Comitatuum Unitorum
Notarius m. p .
(Vármegyei p.)
 
Franciscus Bohus Comitatus Zo-
liensis substitutes Vice-Comes
m. p.
 
Stephanus Újlaky Vice-Comes
Comitatus Ugocsiensis m. p.
 
Petrus Csemiczky juratu s prae-
titulati Inclyti Comitatus Nota-
rius m. p.
(Vármegyei pecsét.)
 
Franciscus Újhelyi ejusdem Co-
mitatus Deputatus m. p.
(Vármegyei négyes p )
 
 
Adamus Vay de Vaja Nobilium
Nationum Cumanorum et Jazi-
gium supremus Capitaneus nec-
non Suae Serenitatis Aulae Ma-
reschallus m. p. P. H.
 
Nagy Bálint, nemes Nagy-Kún-
ság Deputatussa m. k.
 
Kászonyi Tamás nemes Jászság
Deputatussa m. k.
 
Csikay János Deputatus m. k.
 
Várkonyi András Deputatus m k.
(Kerületi pecsét.)
 
Cseplisz János nemes Kis-Kún-
ságnak kapitánya és deputatusa
m. k.
(Kerületi pecsét.)
 
 
 
Franciscus Hegyi Liberae ac Re-
giae Civitatis Baziniensis Senator
et Deputatus m. p.
 
 
Samuel Kovács ejusdem Civita-
tus Deputatus m. p.
 
Michaël Obesflay modori senator
és abligatus (sic) m. k.
 
 
Johannes Georgius Schreiber Ci-
vitatis Lib. Reg. Modrensis sena-
tor et Juratus Notarius m. p.
(Városi pecsét.)
 
 
 
Matthias Jaczemics senator Ju-
ratus Notarius ас Deputatus Li-
berae Civitatis Cibiniensis m. p.
 
 
Georgius Lehotzki senator et de-
putatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
Samuel Matthei Civitatis Basi-
niensis Ablegatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
 
(Egy lapnyi üres hely.)
 
 
Liberae Regiae Montanarum Pri-
mariae Civitatis Cremniciensis
Exterioris Senatus Orator et De-
putatus Elias Smidek m. p.
 
David Armpruszter Civitatis
Montanae Schemniciensis Senator
et pro nunc Deputatus m. p.
 
Adamus Hirssner Orator et De-
putatus ejusdem Civitatis m. p.
(Városi pecsét.)
 
Michaël Ignatius Pirolt praeliba-
tae Civitatis Senator, Juratus No-
tarius et Deputatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
Liberae Regiae Montanae Civi-
tatis Novizoliensis Judex ae De-
putatus Melchior Szmertnik m. p.
 
Georgius Nigrím Civitatis Regiae
Montanaeque Belabanensis De-
putatus m. p.
 
Martinus Klement praememoratae
Civitatis Novisoliensis Senator,
Juratus Notarius et Deputatus
m. p.
(Városi pecsét.)
 
Joannes Jacobus Knaufl ejusdem
Civitatis Deputatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
Georgius Zámboi Liberae Civi-
tatis Bakabaniensis Senator et
Ablegatus m. p.
 
Joannes Miklóssy Nomine Civi-
tatis Liberae аc Regiae Monta-
naeque Libethabanyensis Juratus,
Senator et Deputatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
Johannes Hruszkovics ejusdem
Civitatis Deputatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
 
Liberae Civitatis Úybánia Jura-
tus Notarius et Deputatus Abra-
ham Stochs m. p.
 
Liberi Oppidi Lypcza Senator
et Deputatus Bathasor Gally m. p.
(Városi pecsét.)
 
Elias Zausky ejusdem Deputatus
m. p. (Városi pecsét.)
 
 
Nomine Liberae Regiae Civitatis
Késmárk Deputati:
Jakobus Kray m. p.
Josephus Hulik m. p.
Martinus Dévay m. p.
(Városi pecsét.)
 
Sámuel Hadas Oppidi Zathmár-
Németiensis Notarius et Deputa-
tus m. p.
(Városi pecsét.)
 
Michaël Roth Regiae Liberaeque
Civitatis Eperjesiensis Judex m. p.
 
 
Joannes Klesik senator m. p.
(Városi pecsét.)
 
 
Nomine Regiae ас Liberae Civi-
tatis Barthphensis Deputatus
Mattheus Grünvald m. p.
(Városi pecsét.)
 
Bartholomeus Alauda Liberae
Regiaeque Civitatis Leuchovien-
sis Judex et Deputatus m. p.
 
 
Joannes Georgius Brockhoff prae-
tacti Civitatis Leuchovien-
sis Senator et Deputatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
Stephanus Hunyadi Regiae ас
Liberae Civitatis Nagy-Banyen-
sis Senator, Deputatus m. p.
 
Franciscus Győry Regiae Libe-
raeque Civitatis Cassoviensis Ju-
dex et Deputatus m. p.
 
Samuel Szepsi ejusdem Civitatis
Deputatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
Stephanus Wancsay Liberae Re-
giaeque Civitatis Cassoviensis
Tribunus Plebis et Deputatus
m. p. (Városi pecsét.)
 
Franciscus Ladányi Civitatis
Szathmáriensis Juratus Notarius
et Deputatus m. p.
 
Nomine Civitatis Liberae ac Re-
giae Breznobányensis Juratus
Notarius et Deputatus Jacobus
Gronel m. p.
(Városi pecsét )
 
Georgius Szatthmári Civitatus
ejusdem Senator et Deputatus
m. p. (Városi pecsét.)
 
 
Balthasar Belosovith Rigiae Li-
beraeque Civitatis Carponensis
Senator et Deputatus m. p.
 
 
Matthias Sembery ejusdem Civi-
tatis Senator et Ordinarius No-
tarius ас ad praesentem Conven-
tum Deputatus m. p.
(Városi pecsét.)
 
 
Joannes Scultety Liberae Re-
giaeque Civitatis Veterisoliensis
Ablegatus m. p.
 
 
Joannes Alberti Senator et Able-
gatus Regiae ас Liberae Civita-
tis Veteri Soliensis m. p.
(Városi pecsét.)
 
 
Georgius Petenada m. p.
 
 
Wolffgangus Gillig m. p.
 
 
Liberae Regiaeque Civitatis
Sancti-Georgiensis Ablegati.
(Városi pecsét.)
 
 

Források[szerkesztés]