Himnusz (Erkel Ferenc)

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Himnusz
szerző: zene: Erkel Ferenc, vers: Kölcsey Ferenc

Vegyes karra[szerkesztés]


\version "2.18.2"
\paper { print-all-headers = ##t system-system-spacing.basic-distance = #20 }
%\layout { \context { \Voice \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }  % ne legyen copyright szöveg
szopran = \relative c' { \override Score.MetronomeMark.padding = #2 \tempo "Andante religioso" 4 = 60
	g'4. as8 bes4 es | bes as g2 | c4 bes as g | f( g) as2\fermata | \break
	f4. g8 as4 f' | as, g f2 | bes4 as g f | es( f) g2\fermata | \break
	es'4. d8 c4 b | c d g,2 | g'4.( f8) es4 d | es f bes,2 | \break
	as'4. g8 f4 es | d4. c8 bes4 as | g g f f8( g) | es2. b'4\rest | \break }
alt = \relative c' {
	es4. f8 g4 g | g f es2 | as4 g f e | f( e) f2_\fermata | \break
	d4. es8 f4 as | f es d2 | g4 f es d | es( d) es2_\fermata | \break
	g4. g8 g4 g | g fis g2 | bes4. ~ bes8 bes4 bes | bes a bes2 | \break
	c4. bes8 as4 c | bes4. as8 g4 f | es es es d | es2. b'4\rest | \break }
tenor = \relative c {
	g'4. as8 bes4 es | bes bes bes2 | c4 des c bes | as( c) c2\fermata | \break
	f,4. g8 as4 f' | bes, bes bes2 | bes4 c bes as | g( bes) bes2\fermata | \break
	c4. b8 c4 d | c a g2 | bes bes4 bes | bes c bes2 | \break
	c4. e8 f4 c | d4. es8 bes4 d | bes c c as8( bes) | g2. r4 | \break }
basszus = \relative c { \dynamicDown
	es4. f8 g4 g | bes, d es2 | as,4 bes c c | f( c) f2_\fermata | \break
	bes,4. d8 f4 as | d, es bes( as) | g as bes bes | es( bes) es2_\fermata | \break
	c4. d8 es4 f | es d g2 | es4.( f8) g4 as | g f bes2 | \break
	f4. g8 as4 a | bes( bes,8) c d4 bes | es c as bes | es2. r4 | \break }
dinamika = { s4.\p\< s2 s8 | s4\> s2. | s4\> s1. s4\! | s4.\< s2 s8 | s4\> s2. | s4\> s1. s4\! |
	s4.-\tweak X-offset #-3 \mf s8 s2 | s1 | s4.-\tweak X-offset #-1 \f s8 s2 | s1 | s4.-\tweak X-offset #-3 \ff s8 s2 | s2. s1*2\> s4 \! | 
	}
dallam = { \new ChoirStaff
  <<
  \new Dynamics { \dinamika } % felső dinamika sor
  \new Staff \with { instrumentName = \markup { \column { \line { \halign #1 "Szoprán" } \line { \halign #1 "Alt " } } } } {
   \key es \major
   \time 4/4
   %\set Staff.midiInstrument = "drawbar organ" \transposition c''
   \set Staff.midiInstrument = "trombone"
	<<
	\new Voice { \dynamicUp \voiceOne \szopran }
	\new Voice = "alt" { \voiceTwo \alt }
	>>
	\bar "|."
   }
   \new Lyrics \lyricsto "alt" {
	Is -- ten, áldd meg a ma -- gyart jó kedv -- vel, bő -- ség -- gel,
	Nyújtsd fe -- lé -- je vé -- dő kart, ha küzd el -- len -- ség -- gel;
	Bal -- sors a -- kit ré -- gen tép, hozz rá víg esz -- ten -- dőt:
	Meg -- bűn -- hőd -- te már e nép a múl -- tat s_jö -- ven -- dőt!
   }
  \new Staff \with { instrumentName = \markup { \column { \halign #1 "Tenor " } } } { \dynamicUp
   \key es \major
   \set Staff.midiInstrument = "concertina"
	\clef "G_8" \tenor
	\bar "|."
   }
  \new Staff \with { instrumentName = \markup { \halign #1 "Basszus " } } { \dynamicUp
   \key es \major
   \set Staff.midiInstrument = "cello"
	\clef bass \basszus
	\bar "|."
   }
  \new Dynamics { \dinamika } % alsó dinamika sor
  >>
}
\score {
  \dallam
%  \header {
%   title = "Himnusz"
%   subtitle = "vegyeskarra"
%   composer = "Erkel Ferenc"
%   poet = "Kölcsey Ferenc"
%  }
  \layout { indent = 1.25\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Egynemű karra[szerkesztés]


\version "2.18.2"
\paper { system-system-spacing.basic-distance = #20 }
%\layout { \context { \Voice \consists "Ambitus_engraver" } }
\header { tagline = "" }
soregy = \relative c' { e4. f8 g4 c | g f e2 | a4 g f e | }
sorket = \relative c' { d4. e8 f4 d' | f, e d2 | g4 f e d | }
felso = \relative c' { \override Score.MetronomeMark.padding = #2 \tempo "Andante religioso" 4 = 60 
	\soregy | d4( e) f2\fermata | \break \sorket | \octaveCheck c' c4( d) e2\fermata | \break
	c'4. b8 a4 gis | a b e,2 | e'4.( d8) c4 b | c d g,2 | f'4. e8 d4 c | b4. a8 g4 f | e e d d8( e) c2. b'4\rest | \bar "|."
	}
also = \relative c' { \soregy | d4( cis4) d2\fermata | \sorket | \octaveCheck c' c4( b) c2\fermata |
	e4. e8 e4 e | e dis e2 | g g4 g | g fis g2 | a4. g8 f4 a | g4. f8 e4 d | c c c b | c2. b'4\rest |
	}
alsosor = \relative c' {
	c4. d8 e4 e | e d c2 | f4 e d cis | d( a) d2_\fermata | b4. c8 d4 f | d c b2 | e4 d c b | c( g) c2_\fermata |
	a4. b8 c4 d | c b e2 | c4.( d8) e4 f | e d g2 | d4. e8 f4 fis | g g,8 a b4 g | c a f g | c2. r4 |
	}
dinamika = {s4.\p\< s2 s8 | s4\> s2. | s4\> s1. s4\! | s4.\< s2 s8 | s4\> s2. | s4\> s1. s4\! | 
	s4.\mf s8 s2 | s1 | s4.\f s8 s2 | s1 | s4.\ff s8 s2 | s2. s1*2\> s4 \! | 
	}
dallam = <<
  \new Dynamics { \dinamika }	% felső dinamika sor
  \new Staff \with { instrumentName = #"I-II." } {
	<< \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
	\new Voice = "foszolam" { \voiceOne \felso }
	\new Voice { \voiceTwo \also }
	>> }
  \new Lyrics \lyricsto "foszolam" {
    Is -- ten, áldd meg a ma -- gyart jó kedv -- vel, bő -- ség -- gel,
    Nyújtsd fe -- lé -- je vé -- dő kart, ha küzd el -- len -- ség -- gel;
    Bal -- sors a -- kit ré -- gen tép, hozz rá víg esz -- ten -- dőt:
    Meg -- bűn -- hőd -- te már e nép a múl -- tat s_jö -- ven -- dőt!
   }
  \new Staff { \set Staff.instrumentName = "III." \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ" \alsosor }
  \new Dynamics { \dinamika }	% alsó dinamika sor
  >>
\score {
  \new ChoirStaff { \dallam }
  \header {
   title = "Himnusz"
   composer = "Erkel Ferenc"
   poet = "Kölcsey Ferenc"
  }
  \layout { indent = 1.0\cm }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}