A lap feldolgozottságának foka

86674/1897. B. M. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
86674/1897. B. M. számú rendelet


A m. kir. belügyminister 1897. évi 86.674. számú körrendelete,
az országos külön- és egyesitett ezímerek hiteles rajzának és leirásának közlése tár­gyában.


Valamennyi vármegyei törvényhatóság első tisztviselőjéhez.

Az ország czímerének helyes ábrázolására nézve tapasztalható bizonytalanság megszüntetése érdekében a ministerelnök úr Magyarország külön czímerének, valamint a magyar korona országai egyesitett czímerének történeti és heraldikai vizsgálat alapján meghatározott hiteles rajzát és leírását külön kiadvány alakjában közrebocsátotta.[1]

Midőn erről czímedet tudomás végett értesitem, egyúttal — ezen kiadványból a t. czímed hivatalát, a főszolgabirói hivatalokat, a r. t. városokat és a vármegyei összes községeket illető s ezeknek tudomás és tájékozás végett szétküldendő példányok idezárása mellett — felhivom czímedet, hogy a czímed hivatala részére szánt példánynak a törvényhatósági bizottság, a rend. tanácsú városok és községek részére szánt példányoknak pedig a képviselőtestület legközelebbi közgyűlésében leendő bemutatása iránt intézkedvén, a szóban forgó kiadványban foglalt hiteles czímerrajzokat minden egyes adandó alkalommal, különösen pedig a czímerhasználati engedélyek iránt benyujtott folyamodványok tárgyalása alkalmával a felek részéről használni kivánt és a kérvényhez csatolandó czímerrajz helyessége szempontjából feltétlenül irányadóknak tekintse, valamint saját hatáskörében a megfelelő módon arra nézve is hasson közre, hogy az ország czímere hiteles rajzának és leirásának szabatos ismerete minél szélesebb körben elterjedve, köztudattá váljék.


Budapesten, 1897. évi szeptember hó 14-én.Perczel, s. k.II. Valamennyi városi törvényhatóság első tisztviselőjéhez.

Az ország czímerének helyes ábrázolására nézve tapasztalható bizonytalanság megszüntetése érdekében a ministerelnök úr Magyarország külön czímerének, valamint a magyar korona országai egyesitett czimerének történeti és heraldikai vizsgálat alapján meghatározott hiteles rajzát és leirását külön kiadvány alakjában közrebocsátotta.[1]

Midőn erről czímedet — a hiteles czímerrajzok és leirás egy példányának idezárása mellett — tudomás végett értesitem, egyúttal felhivom, hogy a czímed hivatala részére szánt példánynak a törvényhatósági bizottság legközelebbi közgyűlésében leendő bemutatása iránt intézkedvén, a szóban forgó kiadványban foglalt hiteles czímerrajzokat minden egyes adandó alkalommal, különösen pedig a czímerhasználati engedélyek iránt benyujtott folyamodványok tárgyalása alkalmával a felek részéről használni kivánt és a kérvényhez csatolandó czímerrajz helyessége szempontjából feltétlenül irányadóknak tekintse, valamint saját hatáskörében a megfelelő módon arra nézve is hasson közre, hogy az ország czímere hiteles rajzának és leirásának szabatos ismerete minél szélesebb körben elterjedve, köztudattá váljék.


Budapesten, 1897. évi szeptember hó 14-én.Perczel, s. k.

Lábjegyzetek[szerkesztés]

  1. 1,0 1,1 Lásd : Magy. Rend. Tára, 1896. évf., H. k., 671. l.