5555/1940. ME számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
5555/1940. ME számú rendelet

A m. kir. minisztérium 1940. évi 5.555. M. E. számú rendelete,

a sajtóellenőrzésről.

A m. kir. minisztérium az 1939:II. t.-c. 151. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az 1939. évi december hó 10. napján kelt 10.800/1939. M. E. számú (Rt. 1939. 2275. o.) és az 1940. évi február hó 11. napján kelt 1.060/1940. M. E. számú (Rt. 1940. 35. o.) rendeletek egyidejű hatályon kívül helyezése mellett, a következőket rendeli.

1. §. (1) Időszaki lapot, vagy más sajtóterméket kinyomtatni csak akkor szabad, ha annak kinyomtatására a sajtótermék előállítási helye szerint illetékes kir. ügyészség, illetőleg az alábbi (2) bekezdésben megjelölt hatóság tagja engedélyt adott.

(2) A kir. ügyészség székhelyén kívül előállított sajtótermék kinyomtatásának engedélyezésére a kir. ügyészség vezetője által kirendelt ügyészségi tag (ügyészségi megbízott), vagy a rendőrhatóságnak a kir. ügyészség által erre felhatalmazott tagja jogosult.

2. §. (1) Az engedély megadására jogosult (1. §.) az időszaki lap közlésére szánt minden közleményének kefelenyomatát vagy géppel írt szövegét (kéziratát) azonnal, más sajtótermék bemutatott kéziratát pedig késedelem nélkül átvizsgálja, és ha arról győződik meg, hogy a sajtótermék vagy egyes közlemények megjelenése és terjesztése a hadviselés érdekét, vagy az állam más fontos érdekét hátrányosan érintené, az engedély kiadását megtagadni és a sajtótermék terjesztését megtiltani köteles. Erről a sajtótermék előállítóját értesíteni kell.

(2) Ha az engedély kiadásának megtagadására nincs ok, az engedélyt késedelem nélkül meg kell adni.

3. §. Időszaki lapban a hatóság által törült közlemény helyét, ha pedig valamely közleménynek csak egy részét törülték, a törült rész helyét üresen hagyni, vagy a figyelmet a törlésre egyéb módon felhívni nem szabad. A tilalom megtartásának ellenőrzése végett a hatóság elrendelheti, hogy a közleménynek vagy a lappéldánynak újból kiszedett és áttördelt levonatát a többszörösítés megkezdése előtt bemutassák.

4. §. Napilap terjesztését a sajtórendészeti köteles példány megküldésével egyidőben szabad megkezdeni. Minden más sajtótermék terjesztését csak akkor szabad megkezdeni, ha erre az 1. §-ban megjelölt hatóság külön engedélyt adott.

5. §. A sajtótermékek átvizsgálására kirendelt kir. ügyész mellé a m. kir. miniszterelnök által Budapesten szervezett sajtóellenőrző bizottság működését tovább is folytatja.

6. §. (1) Az 1914:XIV. t.-c. 5. §-a második bekezdésének 1. és 2. pontjában megjelölt (ú. n. kereskedelmi és választási) nyomtatványokat is csak akkor szabad kinyomtatni, ha arra az 1. §-ban megjelölt hatóság engedélyt adott.

(2) Az előbbi bekezdésben meghatározott nyomtatványok egyes fajtáira vonatkozóan (például névjegy, gyászjelentés stb.) az ellenőrzés végett való bemutatási kötelezettség alól a hatóság a helyi viszonyok figyelembevételével felmentést adhat.

7. §. (1)Az 1939:II. t.-c. 198. §-a értelmében vétséget követ el az, aki akár szándékosan, akár gondatlanságból olyan sajtóterméket nyomtat ki, terjeszt vagy terjesztet, amelynek kinyomtatására a hatóság (1. §.) engedélyt nem adott, vagy amelynek terjesztését a hatóság megtiltotta.

(2) Aki a rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezéseket megszegi vagy kijátsza, megszegésükben vagy kijátszásukban bármily módon közreműködik, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és az 1939:II. t.-c. 212 §-a értelmében két hónapig, háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő. A pénzbüntetés tekintetében az 1928:X. törvénycikk rendelkezései irányadók, a pénzbüntetés legmagasabb összege nyolcezer pengő.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri büntetőbíróságnak, a m. kir. rendőrség működésének területén a m. kir. rendőrségnek hatáskörébe tartozik. Az 1929:XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés szempontjából szakminiszternek a m. kir. miniszterelnököt kell tekinteni.

8. §. A köteles példányok bemutatására és más sajtórendészeti kötelezettségekre vonatkozó jogszabályok - amennyiben azokat a jelen rendelet nem módosítja - továbbra is hatályban maradnak.

9. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján (1940. aug. 29.) lép hatályba.

Budapesten, 1940. évi augusztus hó 28. napján.

Gróf Teleki Pál s. k.

m. kir. miniszterelnök.