Ugrás a tartalomhoz

4072/1919. M. E. számú rendelet

A Wikiforrásból
A Magyar Köztársaság kormányának 4072/1919. M. E. számu rendelete
a rotációs ujságpapirkészletek bejelentése, zár alá vétele és igénybevétele, valamint forgalombahozatala tárgyában.
Megjelent a Budapesti Közlöny 1919. augusztus 22-én kiadott 91. számában.
A Magyar Köztársaság kormánya rendeli:


1. §.


A rotációs ujságpapiron nyomtatott hivatalos lapok papirellátását biztositandó, az országban található összes rotációs ujságpapirkészletek jelen rendelet erejénél fogva ezennel zár alá vétetnek és a készletekkel további intézkedésig csakis a kereskedelemügyi miniszter rendelkezhetik.
Mindazok (vállalatok, cégek, üzemek és egyének) tehát, akik ilyennemü papiros birtokában vannak vagy ilyennemü papirost mások részére őrizetben tartanak, ideértve a közraktári és beraktározási vállalatokat stb. kötelesek a meglevő készleteket a kereskedelemügyi minisztériumnak (27. szakosztály) 48 óra alatt bejelenteni.

2. §.


A kereskedelemügyi miniszter a zár alá eső készletek birtokosait arra kötelezheti, hogy készletüket egészben vagy részben a miniszter által kijelölt személynek (eég. üzem, vállalát) engedjék át. Amennyiben a vevő és eladó között a rotációs ujságpapir árára vonatkozólag megállapodás nem jönne létre, a vételárat a kereskedelemügyi miniszter határozza meg.

3. §.


Jelen rendelet életbeléptének napjától kezdve rotációs ujságpapirt közforgalmi vasuton, hajón vagy gépkocsin csakis a kereskedelemügyi miniszter írásbeli engedélyével (szállitási igazolványnyal) szabad szállitani. A szállitási engedélyt (szállitási igazolványt) a kereskedelemügyi minisztérium 27. szakosztályától kell kérni (II. Lánchid-u. II. emelet).

4. §.


Aki jelen rendelet valamely rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, amennyiben cselekménye sulyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Azon készlet tekintetében, melyre nézve a kihágást elkövették, a rendőri büntető eljárás során elkobzásnak van helye.
E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak mint büntetőbiróságnak, a székesfővárosi államrendőrság működési területén pedig a magyar államrendőrség hatáskörébe tartozik.

5. §.


A rotációs ujságpapir forgalmának és felhasználásának szabályozásáról szóló 734/1916., 1177/1917. és 31038/1918. számu K. M. rendelet, vvégül az 5543/1918. M. E. számu rendelet ezennel hatályát veszti.

6. §.


Jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe.
Budapest, 1919. évi augusztus hó 21-én.

Friedrich s. k.,
miniszterelnök.