3923/1919. M. E. számú rendelet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
A magyar népköztársaság kormányának 3923/1919. M. E. számu rendelete a műtárgyak kivitelének megtiltásáról.
Megjelent a Budapesti Közlöny 1919. augusztus 13-án kiadott 80. számában.
1. §.


Nem élő művészeknek képzőművészeti alkotásait (festmények, grafikai müvek, szobrok), régiségeket, ideszámitva a régi fegyvereket is, földből kikerült leleteket, régi iparművészeti és népművészeti tárgyakat, továbbá régi kéziratokat, nyomtatványokat és okleveleket az ország területéről további intézkedésig kivinni tilos.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter e tilalom alól az általa megállapitott eljárás szerint kivételt engedhet.

2. §.


Aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza, vagy megszegésénél vagy kijátszásánál bármi módon közreműködik, az – amennyiben cselekménye sulyosabb büntető rendelkezés alá nem esik – kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Ha megállapitható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a tettes cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbüntetés a 2000 koronán felül a megállapitott nyereség kétszeresével felemelt összegig terjedhet.
Ama tárgy (1. §.) tekintetében, amelyre nézve a kihágást elkövették, a törvény értelmében elkobzásnak van helye. Az elkobzott tárgy az államot illeti.
E kihágás miatt az eljárás a járásbiróság hatáskörébe tartozik.

3. §.


Ez a rendelet azonnal életbelép és a vallás- és közoktatásügyi miniszter hajtja végre.
Budapest, 1919. augusztus hó 9-én.

Friedrich s. k.,
miniszterelnök.