1989. évi VIII. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1989. évi VII. törvény
az Alkotmány módosításáról


A Magyar Népköztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény - amelynek módosított és egységes szövegét az 1972. évi I. törvény állapította meg - (a továbbiakban: Alkotmány) a következők szerint módosul:

1. § Az Alkotmány a következő 39/A. § és 39/B. §-sal egészül ki:

„39/A. § (1) A képviselők legalább egyötöde a Minisztertanáccsal vagy valamely tagjával szemben írásban bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A Minisztertanács elnökével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a Minisztertanáccsal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni.

(2) Az indítvány feletti vitát és szavazást az Országgyűlés soron következő ülésszakán, de legkorábban a beterjesztéstől számított öt nap után, legkésőbb a beterjesztéstől számított tizenöt napon belül kell megtartani.

(3) A Minisztertanács - elnöke útján - bizalmi szavazást javasolhat a (2) bekezdésben előírt határidők szerint.

(4) A Minisztertanács - elnöke útján - azt is javasolhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi szavazás legyen.

39/B. § (1) A bizalom megvonása esetén a Minisztertanács az új Minisztertanács megválasztásáig hivatalban marad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Minisztertanácsot megilletik; nemzetközi szerződést azonban nem köthet, és rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat.

(2) Az Országgyűlés a bizalom megvonásától számított hatvan napon belül egyszerre határoz az új Minisztertanács programjának elfogadása és tagjainak megválasztása felől.”

2. § Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.