1983. évi II. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1983. évi II. törvény
az Alkotmány módosításáról


Az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről szóló 1972. évi I. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) az alábbiak szerint módosul:

1. § Az Alkotmány 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az Országgyűlés Alkotmányjogi Tanácsot választ. Az Alkotmányjogi Tanács ellenőrzi a jogszabályok és a jogi iránymutatások alkotmányosságát. Az alkotmánnyal ellentétes rendelkezés végrehajtását - az Országgyűlés és az Elnöki Tanács által alkotott jogszabályok, valamint a Legfelsőbb Bíróság irányelvei és elvi döntései kivételével - felfüggesztheti.

(4) Az országgyűlési bizottságok és az Alkotmányjogi Tanács által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük vallomást tenni.”

2. § Az Alkotmány 33. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Minisztertanács)

d) a minisztériumokat vezető miniszterekből, az Országos Tervhivatal elnökéből és a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökéből áll.”

3. § Az Alkotmány 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § Az országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár - a Minisztertanács által meghatározott feladatkörében - az állampolgárokra, az állami szervekre és a gazdálkodó szervezetekre kötelező rendelkezéseket adhat ki. Ezeket a hivatalos lapban ki kell hirdetni. E rendelkezések nem lehetnek ellentétesek az Országgyűlés, az Elnöki Tanács vagy a Minisztertanács által alkotott jogszabályokkal, valamint a miniszteri rendelettel.”

4. § Az Alkotmány 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A főváros és a városok kerületekre oszthatók.”

5. § Az Alkotmány 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Népköztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi bíróságok gyakorolják.”

6. § (1) Az Alkotmány 71. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az országgyűlési képviselőket, valamint a községi, a városi és a fővárosi kerületi tanácsok tagjait (a helyi tanácstagokat) a választópolgárok általános, egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással választják. Az országgyűlési képviselőket választókerületenként és országos választási listán, a helyi tanácstagokat választókerületenként választják.”

(2) Az Alkotmány 71. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az országgyűlési képviselőket, valamint a tanácsok tagjait választóik visszahívhatják. Az országos választási listán megválasztott képviselő visszahívásáról - a Hazafias Népfront Országos Tanácsának javaslatára - az Országgyűlés dönt.”

7. § (1) Ez a törvény 1984. január 1-jén - a 6. § az 1985. évi általános választás kitűzésének napján - lép hatályba. Végrehajtásáról a Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisztertanács gondoskodik.

(2) Ahol bármely jogszabály járásbíróságról rendelkezik, helyette helyi bíróságot kell érteni.