A lap feldolgozottságának foka

1880. évi LIII. törvénycikk

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1880. évi LIII. törvénycikk
a törvénytár, törvénygyüjtemény és rendeletek tárának kiadásáról és elárusitásáról


1. § A törvénytár, törvénygyüjtemény és rendeletek tárának, valamint egyes törvényeknek vagy rendeleteknek, nemkülönben az 1868:III. tc. értelmében készitendő forditásoknak önálló kiadása és azok elárusitása az állam kizárólagos jogát, képezi, és arról - akár házilag, akár magánvállalkozókkal kötött szerződés utján - kizárólag a kormány gondoskodik.

2. § A kiadás és elárusitás módozatait a belügyminister állapitja meg, a ki ugy a forditásokról, valamint az olcsó kiadásu példányoknak kellő számban és kellő időben kiállitásáról is köteles gondoskodni.

Hasonlag köteles gondoskodni arról, hogy ezen kiadmányok a könyvkereskedéseknek is közvetitésével az ország minden részében könnyen megszerezhetők legyenek.

Ugyancsak a belügyminister határozza meg az egyes példányok árát, a kiadás minőségéhez képest, de mindenesetre ugy, hogy a törvénygyüjtemény és rendeletek tára aránylag jutányosan legyen megszerezhető.

Egyes törvények a szükséghez képest önállóan is áruba bocsájthatók.

3. § A törvényhatóságok, rendezett tanácsu városok, nagyközségek és körjegyzői szövetkezetek kötelesek a törvénygyüjtemény évi folyamának egy-egy, az állam nyelvén kiadott példányát megszerezni.

A belügyminister rendeleti uton állapitja meg, hogy a törvényhatóságok tisztviselői közül kik legyenek kötelezve ezen törvénygyüjteméy megszerzésére. Azon testületeknek és tisztviselőknek, kik a törvénygyüjtemény megszerzésére kötelezve vannak, a belügyminister az általa a 2. § értelmében meghatározandó árból az egész ár 10%-át meg nem haladható elengedést tehet.

4. § Az egyes ministerek a saját tárczájuk ügykezelésére vonatkozó szolgálati és eljárási utasitásokat, melyek a rendeletek tárába fel nem vétetnek, ezentul is külön kiadhatják.

5. § Ezen törvény intézkedései alá általában nem tartoznak a törvények vagy rendeletek oly kiadásai és gyüjteményei, a melyek a törvényeket és rendeleteket tudományos, vagy gyakorlati magyarázásokkal kisérik; - sem azon gyüjtemények, melyek a szakszerü használat czéljából csupán az egy szakmába vágó törvényeket és rendeleteket tartalmazzák.

6. § Ezen törvény rendelkezései az 1881-ik év január 1-én tul szentesitendő törvények és kibocsátandó rendeletek kiadásaira vonatkoznak.

7. § Az állam érdekeinek a jelen törvény értelmében leendő megvédéséről a belügyminister köteles gondoskodni, ki az ezen törvény rendelkezéseinek ellenére jogosulatlanul kiadott, vagy áruba bocsátott kiadmányokat közigazgatásilag lefoglaltathatja.

8. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép, s végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.