A lap feldolgozottságának foka

Itélet

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Itélet
szerző: Gárdonyi Géza
Göre Gábor történetek

Arra is gondótom, hogy mondok följegyzöm egypár itéletömet, mert sok biró van Magyarországon, de kevés böltsesség, hát hogy olvassák mindönfelé, hogy hogyan szolgáltassák a zigasságot.
Itt van egy.
                               Itélet az Pofon erányába

Jedzőkönyv íródott ez mái napon. Biró: Göre Gábor biró ur, esküttek: Durbints Pál, Réz Esvány. Jedzőkönyv író Balog Amborus, eskütt.
A mái törvénytévő napon előáll Vida Imre bakter oszt panaszoli ezt a panaszt.
Én igy mond a zéjjel dógom szörint járom az falut, hogy nem akadok-e éjjeli kóborlóra vagy röndetlenségre? hát 10-iz óra után tájba, de már 11-gy fele is járt a zidő, mikor hallom, hogy ropog a Sütőjék gerággya. Ki löhet az mondok, de akárki, nem lyólyáratu embör.
Éppeg ott álltam ahun kiugrott. Én se szólok, tsak mögragadom, ű avval úgy vág pofon, hogy hét szivárvány is karikádzott a szömem előtt.


Hát ennek erányába vagyok itt panaszos, hogy aki éngöm pofon vágott, mögbüntetőggyék.
Biró uram kérdezi, hogy ki erányába szól a panasz?
Panaszos feleli, hogy ű nem tuggya mert sitét vót. Ahogy az embört mögragatta, tsak a pélpája maratt a kezibe.
Panaszos előmutati az pélpát, hát vadonat uj pélpa, a szára is uj.
Biró uram kérdözi az eskütt uraiméktul, hogy ki ösmeri az pélpát?
Eskütt uraimék felelik, hogy nem ösmerik nem is a mi falunk bóttyábúl való, mer ijjen gombos kupaku pélpa a mi falunk bóttyába nintsen.
Biró uram kérdözi, hogy kik lyártak mostanába a városba?
Eskütt uraimék felelik, hogy tennap sokan mögfordútak a bútsun férfiak is.
Biró uram röndöli, hogy Sütő Máté gazdát mög köll kérdözni, nem tolvajolták-e mög, minek okábul a kisbiró oda küldődik.
Közben mig a kisbiró odalyár beállit Gombos Dani bötsülés ifju legény, hogy űneki panasza van.
Biró uram feleli, hogy most ugyis várakozással töltődik a züdő, hát ha nem nagy a panasz, möghallgatódik.
Gömbös Dani elmondi, hogy űtet a zéjjel hazafele möntébe valami tolvaj gazembör mögfogta, se szó, se beszéd, tsak mögfogta. Ü se vót röst, pofon teremtötte a zúton állót, avval tovább mönt. Otthun vötte észre, hogy a pélpáját a zutonálló ellopta.
Biró uram előmutati az pélpát, hogy ez-e az?
Gombos Dani feleli, hogy ez a, valósággal e.
Biró uram kérdözi, hogy aszondi mi keresetöd vót a Sütőjék kertjébe étzaka.
Feleli az legény, hogy tisztösséges szándékkal keresködöt a Sütőjék Bortsája erányába.
Sütő Máté is ekközben mögérközik, oszt jelönti, hogy nála sömmi héjányosság nintsen, tsak éppen hogy a gerád van letörve.

                                              Itélet

1. Vida Imre az Pofonér nem kap sömmit, mivelhogy nem szólott és e miatt a legény nem tutta kit üt pofon, mán pedig az magyar embörnek ősi szokása az, hogy Pofon üti aztat aki ütet sitétbe Mögragadi.
2. Gombos Dani ifju legény Biróilag mögdorgálódik és visszakapja az pélpáját de kötelessége, hogy az Gerádot mögigazitsa.
3. Sütő Máté vigyázzon a Lányára.


Mej Itélet után minekutána az bakter a község háza udvarán vissza teremtötte az Pofont és az legénnyel más huzakodásokban is röndetlenködött, mind a két panaszos Egy napi tömlötzre itéltetődik.
                                                                     Göre Gábor
                                                                          biró úr.