GNU General Public License (magyar)

A Wikiforrásból
GNU General Public License

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Hungarian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Hungarian speakers understand the GNU GPL better.

Az alábbi szöveg a GNU General Public License magyar nyelvű fordítása. Nem a Free Software Foundation adta ki, és nem jelent hivatalos állásfoglalást a GNU GPL-t használó szoftverek terjesztésének feltételeivel kapcsolatban – ebben csak a GNU GPL eredeti angol szövege mérvadó. Mindazonáltal reméljük, hogy a fordítás a magyar nyelv beszélőinek segítségére lesz a GNU GPL pontosabb értelmezésében.

Copyright (C) 1989, 1991 hu:Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA


Bárki terjesztheti, másolhatja az eredeti angol dokumentumot, de annak módosítása nem megengedett.

Előszó[szerkesztés]

A legtöbb szoftverlicenc azért készül, hogy megfossza a felhasználókat a terjesztéshez és a módosításhoz való joguktól. Ezzel ellentétben, a GNU General Public License célja, hogy garantálja a szabad szoftver szabadon terjeszthetőségét és módosíthatóságát – ezáltal biztosítva a szoftver szabad felhasználhatóságát minden felhasználó számára. A General Public License érvényes a Free Software Foundation legtöbb szoftverére, és érvényes lehet bármely más programra, melynek szerzője e licenc alkalmazása mellett dönt. (A Free Software Foundation egyes szoftvereire a GNU Lesser General Public License vonatkozik.) Ön is választhatja ezt a licencelést programjai számára.

Amikor "free software"-ről, azaz szabad szoftverről beszélünk, mindig a szabadságra gondolunk, és nem az árra. A General Public License licenccsalád tervezésekor az volt a fő szempont, hogy megmaradjon a szoftver terjesztésének joga (ezért akár pénzt is kérhet a terjesztő), hogy a felhasználó programmal együtt megkapja a forrást vagy hozzájuthasson a forráskódhoz, hogy megváltoztathassa a szoftvert, vagy felhasználhassa egy darabját egy új szabad szoftver létrehozásához; és hogy tudja, ezeket a dolgokat megteheti.

A jogai védelmének érdekében szükség van bizonyos korlátozásokra, amelyek megtiltják mindenkinek, hogy megtagadják ezeket a jogokat Öntől, vagy hogy azt kérjék Öntől, hogy mondjon le ezekről a jogokról. Ezek a korlátozások feladatokat rónak Önre, ha úgy dönt, hogy szabad szoftvereket terjeszt vagy módosít.

Ha például úgy dönt, hogy szabad szoftvert terjeszt, mindegy, hogy pénzért vagy ingyen, annak aki a szoftvert kapja, meg kell kapnia az összes jogot is, amivel Ön rendelkezik. Meg kell győződnie róla, hogy ő is megkapja – vagy megkaphatja, ha kéri – a forráskódot. És meg kell mutatnia neki ezeket a feltételeket, hogy tisztában legyen a jogaival.

Jogai védelme két lépésben valósul meg: (1) a szoftver szerzői jogvédelem alá esik és (2) rendelkezésére bocsátjuk ezt a licencet, amely által bárkinek törvény adta joga lesz másolatot készíteni a szoftverről, azt terjeszteni vagy módosítani.

Valamint, minden programíró és a saját magunk védelmében, biztosak akarunk lenni abban, hogy mindenki megérti: a szabad szoftverre nincs garanciavállalás. Ha a szoftvert módosítja valaki, és a módosított változatot terjeszti, azt akarjuk, hogy aki azt megkapja, tudja, hogy nem az eredeti változatot használja. Tehát ha a módosított változatba mások hibákat csempésznek, ez ne tehessen kárt az eredeti szerző hírnevében.

Végül, minden szabad programra állandó veszélyt jelent a szoftverek szabadalmaztatása. El szeretnénk kerülni azt, hogy a szabad programok terjesztői önállóan szabadalmaztassák a szoftvereket, és így a program szabadalmi oltalom alá kerüljön. Ennek elkerülése végett egyértelműen lefektettük, hogy minden, a programban felhasznált szabadalom bárki számára szabadon felhasználható legyen, vagy ne is essen szabadalmi védelem alá.

A másolásra, terjesztésre és módosításra vonatkozó pontos feltételek a következők:

GNU GPL[szerkesztés]

A másolásra, terjesztésre és módosításra vonatkozó feltételek és szabályok

0.[szerkesztés]

Ezek a jogok vonatkoznak bármely olyan programra vagy munkára, melynek a szerzői jogi megjegyzésében a jog tulajdonosa a következő szöveget helyezte el: Terjeszthető a GNU GPL-ben foglaltak alapján. A következőkben a Program megjelölés vonatkozik bármely programra, vagy munkára, a Programon alapuló munka pedig magát a Programot, vagy a Programot felhasználó szerzői joggal védett munkát jelenti, vagyis olyan munkát, mely tartalmazza a Programot, vagy annak egy részletét, módosítottan vagy módosítatlanul és/vagy más nyelvre fordítva. (Ezentúl a fordítás minden egyéb megkötés nélkül beletartozik a módosítás fogalmába.)

A másoláson, terjesztésen és módosításon kívül más tevékenységgel nem foglalkozik ez a dokumentum, azokat hatályon kívülinek tekinti. A Program futtatása nincs korlátozva, illetve a Program kimenetére is csak abban az esetben vonatkozik ez a szabályozás, ha az tartalmazza a Programon alapuló munka egy részletét (attól függetlenül, hogy ez a Program futtatásával jött-e létre). Ez tehát a Program működésétől függ.

1.[szerkesztés]

A Program forráskódja másolható és terjeszthető módosítás nélkül bármely adathordozón, feltéve, hogy minden egyes példányon pontosan szerepel a megfelelő szerzői jogi megjegyzés, illetve a garanciavállalás elutasítása. Érintetlenül kell hagyni minden erre a szabályozásra és a garancia teljes hiányára utaló szöveget, és ezt a dokumentumot is el kell juttatni mindazokhoz akik a Programot kapják.

Kérhető pénz az adatok fizikai továbbítása fejében, illetve díjazás fejében lehet garanciás támogatást adni a Programhoz.

2.[szerkesztés]

A Program, vagy egy darabja módosítható, mely így az egy a Programon alapuló munkát alkot, a módosítás ezután tovább terjeszthető az 1. részben adott feltételek szerint, ha az alábbi feltételek is teljesülnek:

a) A módosított fájlokat el kell látni olyan megjegyzéssel, mely feltünteti a módosítást végző nevét és a módosítások dátumát.
b) Minden olyan munkát vagy programot, mely részben vagy egészben tartalmazza a Programot vagy a Programon alapul, olyan szabályokkal kell kiadni, hogy annak használati joga harmadik személy részére ingyenesen hozzáférhető legyen, ezen dokumentumban található szabályok alapján.
c) Ha a módosított Program interaktív bemenetet használ, akkor azt úgy kell elkészíteni, hogy a megszokott módon történő indításkor megjelenítsen egy üzenetet a megfelelő szerzői jogi megjegyzéssel és a garancia hiányára utaló közléssel (vagy éppen azzal az információval, hogy minként juthat valaki garanciához), illetve azzal az információval, hogy bárki terjesztheti a Programot eme feltételek alapján. Ezenkívül utalást kell tenni rá, hogy miként olvashatja el a felhasználó ezt a dokumentumot. (Kivétel: ha a Program interaktív ugyan, de nem jelenít meg hasonló üzenetet, akkor a Programon alapuló munkának sem kell ezt tennie.)

Ezek a feltételek a módosított munkára mint egészre vonatkoznak. Ha a munka egy azonosítható részei nem a Programon alapulnak, függetlenként elkülönülten azonosíthatók, akkor ez a szabályozás nem vonatkozik ezekre a részekre, ha azok külön munkaként vannak terjesztve. Viszont, ha ugyanez a rész az egész részeként kerül terjesztésre, és az egész a Programon alapuló munka, akkor az egész terjesztése csak ezen dokumentum alapján lehetséges, mely ebben az esetben a jogokat minden egyes felhasználó számára kiterjeszti az egészre tekintet nélkül arra, hogy mely részt ki írta.

Ezen szövegrésznek nem az a célja, hogy a mások jogait elvegye vagy korlátozza a kizárólag saját maga által írt munkákra. A cél, hogy a jogok gyakorlása szabályozva legyen a Programon alapuló illetve a gyűjteményes munkák terjesztése esetében is.

Ezenkívül más munkák, melyek nem a Programon alapulnak, a Programmal (vagy a Programon alapuló munkával) közös adathordozón vagy adattárolón szereplése nem jelenti ezen szabályok érvényességét azokra is.

3.[szerkesztés]

A program (vagy a programon alapuló munka a 2. szakasz alapján) másolható és terjeszthető tárgykódú vagy végrehajtható kódú formájában az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint, amennyiben az alábbi feltételek is teljesülnek:

a) A teljes, gép által értelmezhető forráskód kíséri az anyagot, melynek terjesztése az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint történik, szoftverterjesztésre használt hordozón; vagy
b) Egy legalább három évre szóló írásos ajánlat kíséri az anyagot, mely szerint bármely külső személynek rendelkezésre áll a teljes gép által értelmezhető forráskód, a fizikai továbbítást fedező összegnél nem nagyobb díjért az 1. és 2. szakaszban foglaltak szerint szoftverterjesztésre használt adathordozón; vagy
c) Olyan tájékoztatás kíséri az anyagot, mely tartalmazza az írásos ajánlat szövegét a forráskód biztosítására. (Ez az alternatíva csak nem kereskedelmi terjesztés esetén alkalmazható, abban az esetben, ha a terjesztő a Programhoz a tárgykódú vagy forráskódú formájában jutott hozzá az ajánlattal együtt a b. cikkelynek megfelelően.)

Egy munka forráskódja a munkának azt a formáját jelenti, melyben a módosításokat szokás végezni. Egy végrehajtható program esetében a teljes forráskód jelenti a modulok forráskódját, a kapcsolódó felületkezelő definíciós fájlokat, és a fordítást vezérlő parancsfájlokat. Egy speciális kivételként a forráskódnak nem kell tartalmaznia az operációs rendszer főbb részeit (kernel fordítóprogram stb.), melyen a végrehajtható kód fut, hacsak nem tartozik ehhez maga a program is.

Ha a végrehajtható program vagy tárgykód terjesztése a forráskód hozzáférését egy megadott helyen biztosító ajánlattal történik, ez az ajánlat egyenértékű a forráskód terjesztésével, még akkor is, ha másoknak így nem kell a forrást lemásolniuk a tárgykóddal együtt.

4.[szerkesztés]

A Programot csak az ebben a dokumentumban leírtaknak megfelelően lehet lemásolni, terjeszteni, módosítani, rá jogokat bejegyezni. Az egyéb módon való másolás, módosítás, terjesztés, jogok bejegyzése semmissé teszi a dokumentumban közzétett jogosultságokat. Akik azonban jogaikat ennek a szerzői jogi szabályozásnak a keretei között kapták, azok joga mindaddig megmarad, amíg teljesen megfelelnek a leírtaknak.

5.[szerkesztés]

Nem kell elfogadni ezt a szabályozást, mivel aláírni sem kell. Ezenkívül viszont semmi más nem adhat jogokat a Program továbbterjesztésére és módosítására. Ezeket a cselekedeteket a Törvény bünteti, ha nem ennek a szerzői jogi szabályozásnak a keretei között történnek. Mindezek miatt a Program (vagy a Programon alapuló munka) terjesztése vagy módosítása ezen dokumentum szabályainak elfogadását jelenti.

6.[szerkesztés]

Minden alkalommal, amikor a Program (vagy az azon alapuló munka) továbbadása történik, a Program vevője automatikusan hozzájut a Program eredeti tulajdonosának szerzői jogait tartalmazó dokumentumhoz, mely biztosítja a Program másolását és terjesztését eme szabályok szerint. Nem lehet semmi módon további korlátozásokat hozni a vevő számára ezen szabályok betartása céljából. Más szavakkal: a Program továbbadója nem felelős más személyekkel betartatni ezeket a szabályokat.

7.[szerkesztés]

Ha bírósági határozat vagy más szabadalmi kötöttségek miatt olyan feltételek állnak elő, melyek ellentétesek e szabályozással, ezek nem mentik fel a terjesztőt a feltételek figyelembevétele alól. Ha a terjesztés nem lehetséges ezen szabályozás szerint, akkor egyáltalán nem lehetséges. Például, ha egy szabadalmi szerződés nem engedi meg egy program tiszteletdíj nélküli terjesztését, akkor az egyetlen módja, hogy eleget tegyen valaki mindkét szabályozásnak az, hogy eláll a továbbfejlesztett program terjesztésétől.

Ha ennek a szakasznak bármely része nem érvényesül, vagy nem érvényesíthető valamely körülmény folytán, akkor a szakaszt kell mérlegelni, egyéb esetekben a szakasz mint egész alkalmazandó.

Ennek a szakasznak nem az a célja, hogy a szabadalmak vagy egyéb hasonló jogok elutasítására bírjon bárkit is. Mindössze meg szeretné védeni a szabad szoftver terjesztés rendszerének egységét, melyet a szabad közreadást szabályozó feltételrendszerek teremtenek meg. Sok ember nagylelkű közreműködése folytán igen nagyszámú és változatos szoftver terjesztése történik ezen a módon, mely nagyban függ ennek a feltétel rendszernek állandó betartásán. Minden esetben a szerző/adományozó dönti el, hogy művét mely rendszer szerint teszi közzé. Ezt a döntést a jogok felhasználója nem befolyásolhatja.

Ez a szakasz pontosan szeretné tisztázni a szabályozás hátralevő részének lehetséges következményeit.

8.[szerkesztés]

Ha a Program terjesztése és/vagy használata egyes országokban nem lehetséges szabadalmak vagy szerzői jogokkal védett kapcsolódási felületek miatt, akkor a Program szerzői jogainak eredeti tulajdonosa, aki a Programot ezen szabályozás alapján adja közre, egy földrajzi megkötést adhat a terjesztésre, és egyes országokat kizárhat. Ekkor a terjesztés csak azokban az országokban lehetséges, amelyek nem lettek ilyen módon kizárva. Ebben az esetben ennek a szabályozásnak kell tartalmazni az ilyen megkötéseket is.

9.[szerkesztés]

A Szabad Szoftver Alapítvány időnként a dokumentum felülvizsgált illetve újabb változatait adja ki. Ezek az újabb dokumentumok az előzőek szellemében készülnek, de részletekben különböznek, hogy új problémákat kezelhessenek.

A dokumentum minden változata egy meghatározott verziószámmal ellátva jelenik meg. Ha a program szerzői jogi megjegyzésében egy bizonyos vagy annál újabb verzió van megjelölve, akkor lehetőség van akár a megjelölt, vagy a Szabad Szoftver Alapítvány által kiadott későbbi verzióban leírt feltételek követésére. Ha nincs ilyen megjelölt verzió, akkor a Szabad Szoftver Alapítvány által valaha kibocsátott bármelyik dokumentum alkalmazására lehetőség van.

10.[szerkesztés]

A Programot más szabad szoftverbe, melynek szerzői jogi szabályozása különbözik a GPL-től, akkor lehet beépíteni, ha a szerzőtől erre engedélyt szereztünk. Abban az esetben, ha a program szerzői jogainak tulajdonosa a Szabad Szoftver Alapítvány, akkor a Szabad Szoftver Alapítvány címére kell írni. Az alapítvány egyes esetekben ezt engedélyezi. A döntés a következő két cél szem előtt tartásával fog megtörténni: a Programon alapuló munkák szabadok maradjanak; valamint segítse elő a szoftver újrafelhasználását és megosztását.

NINCS GARANCIAVÁLLALÁS[szerkesztés]

11.[szerkesztés]

Mivel a program használati joga díjmentes, a programhoz nem jár garancia az ide vonatkozó jogszabálynak megfelelően. Amennyiben a szerzői jogok tulajdonosai írásban másként nem nyilatkoznak, a program úgy ahogy van kerül kiadásra mindenféle garanciavállalás nélkül. A programmal kapcsolatban nincs sem származtatott, sem egyéb garanciavállalás, beleértve de nem kizárólagosan a forgalomba hozhatóságra vagy alkalmazhatóságra vonatkozó garanciákat. A program minőségéből és működéséből fakadó összes kockázat a felhasználót terheli. Ha a program hibásan működik, a felhasználónak magának kell vállalnia a javításhoz szükséges minden költséget.

12.[szerkesztés]

Amennyiben a hatályos jogszabályok, vagy a szerzői jogok tulajdonosai írásos megállapodásban másként nem rendelkeznek, sem a program szerzője sem mások, akik módosították és/vagy terjesztették a programot a fentieknek megfelelően, nem tehetők felelőssé károkért melyek lehetnek véletlenek, vagy meghatározott körülmények miatt történtek (beleértve de nem kizárólagosan az adatvesztést és a helytelen adatfeldolgozást, valamint a más programokkal való hibás együttműködést), akkor sem, ha ezen felek tudatában voltak ilyen károk keletkezésének lehetőségének.}

Feltételek és szabályok vége

Hogyan alkalmazhatók ezek a szabályok egy új programra?[szerkesztés]

Ha valaki egy új programot készít és szeretné hogy az a többi ember számára a lehető leginkább hasznos legyen, annak az a legjobb módja, hogy Szabad Szoftverré teszi azt, megengedve bárki számára a szabad másolást és módosítást ezen szabályok alapján.

Ehhez a következő megjegyzést kell csatolni a programhoz. A legbiztosabb ezt minden egyes forrásfájl elejére beírni, így közölve leghatásosabban a garancia visszautasítását. Minden fájl ezenkívül kell, hogy tartalmazzon egy copyright sort és egy utalást arra helyre, ahol a teljes szöveg található.

  Egy sor mely megadja a program nevét, és leírja, hogy mit csinál.
  Copyright (C) 20yy a szerző neve
 
  Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a GNU
  Általános Közreadási Feltételek dokumentumában leírtak szerint -- 2.
  vagy későbbi verzió --, melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki.
 
  Ez a program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz,
  de minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra vagy valamely célra
  való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.
  További részletekért lásd a GNU Általános Közreadási Feltételek
  dokumentumát.
 
  A programmal együtt kellett, hogy érkezzen egy példány a GNU  
  Általános Közreadási Feltételek dokumentumából is. Ha mégsem akkor
  ezt a Szabad Szoftver Alapítványnak küldött levélben jelezni kell.
 
  A szabad szoftver alapítvány címe:
  Free Software Foundation, Inc., 
  59 Temple Place, Suite 330, 
  Boston, MA 02111-1307 USA.

A programhoz csatolni kell azt is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni a szerzővel, elektronikus vagy hagyományos levél küldésével.

Ha a program interaktív, a következőhöz hasonló üzenettel lehet ezt megtenni a program indulásakor:


  Gnomovision version 69, Copyright (C) 20yy a szerző neve
  A Gnomovision programhoz SEMMIFÉLE GARANCIA NEM JÁR; A részletes
  tájékoztatáshoz ezt kell begépelni: show w.
  Ez egy szabad szoftver; bizonyos feltételek mellett terjeszthető
  illetve módosítható.
  A részletes tájékoztatáshoz ezt kell begépelni: show c.


A show w és show c képzeletbeli parancsok, és a GNU Általános Közreadási Feltételek megfelelő szakaszát kell megjeleníteniük. Természetesen a valódi parancsok lehetnek a show w és a show c-től különbözőek is, lehetnek akár egérkattintások vagy menüpontok is a programnak megfelelően.

Ha szükséges, meg kell szerezni (programozó esetében) a munkáltatótól vagy iskolától a program szerzői jogairól való lemondás igazolását. Erre itt egy példa:

 Az Adócsaló BT ezennel lemond minden szerzői jogi érdekeltségéről
 a Gnomovision programmal kapcsolatban, melyet Hekker Jani írt.

 Aláírás: Maffy Jocó, 1989. április 1.
 Maffy Jocó, alelnök

A General Public License általános közreadási feltételek dokumentuma nem engedi meg, hogy Szabad Szoftver része legyen szabadalommal védett programnak. Ha a program egy eljáráskönyvtár, akkor inkább a más programokkal való összefűzését célszerű megengedni. Ha ez a cél, akkor a GNU Library General Public License dokumentumot lehet alkalmazni, mely ilyen eljáráskönyvtárak közreadását szabályozza.

Lásd még[szerkesztés]