1954. évi VIII. törvény

A Wikiforrásból
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
1954. évi VIII. törvény

A Magyar Népköztársaság Alkotmányának módosításáról

Az Országgyűlés a tanácsok továbbfejlesztése és megerősítése érdekében a Magyar Népköztársaság Alkotmányának következő módosítását határozza el:

1. § (1) Az Alkotmány 20. §-ának (1) bekezdése, amely a Népköztársaság Elnöki Tanácsának hatáskörét állapítja meg, a következő új e) ponttal egészül ki:

„e) legfelsőbb fokon irányítja az államhatalom helyi szerveinek munkáját.”

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak folytán az Alkotmány 20. §-a (1) bekezdésének új szövege a következő:

„(1) A Népköztársaság Elnöki Tanácsának hatásköre:

a) kitűzi az országgyűlési választásokat,

b) összehívja az Országgyűlést,

c) törvényeket kezdeményez,

d) országos jelentőségű kérdésekben népszavazást rendelhet el,

e) legfelsőbb fokon irányítja az államhatalom helyi szerveinek munkáját,

f) a Magyar Népköztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt,

g) megerősíti a nemzetközi szerződéseket,

h) megbízza és fogadja a követeket,

i) kinevezi a törvény által meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazottakat, valamint a fegyveres erők magasabb rangú tisztjeit,

j) adományozza az országgyűlés által alapított rendjeleket és címeket, valamint hozzájárul külföldi rendjelek és címek viseléséhez,

k) gyakorolja a kegyelmezési jogot,

l) dönt azokban az ügyekben, amelyeket külön törvény hatáskörébe utal.”

2. § Az Alkotmány 25. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Minisztertanács az államigazgatási szervek által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetőleg megváltoztathat, amely az Alkotmányba ütközik, vagy a dolgozó nép érdekeit sérti.”

3. § Az Alkotmány 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyes igazgatási szervek területi változásait az államhatalom szervei határozzák meg.”

4. § Az Alkotmány 31. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a helyi tanácsok hatáskörét módosító következő rendelkezés lép:

„b) megállapítja – az állami népgazdasági terv és az állami költségvetés keretein belül – a helyi gazdasági tervet és költségvetést, ellenőrzi ezek végrehajtását.”

5. § Az Alkotmány 33. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A végrehajtóbizottságok az őket megválasztó helyi tanácsoknak, a felsőbb államhatalmi szerveknek, a felsőbb tanácsok végrehajtóbizottságainak és a Minisztertanácsnak felelősek; kötelesek munkájukban ezek rendelkezéseit megtartani.”

6. § Az Alkotmány 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi tanács hatáskörébe tartozó szakigazgatási feladatokat a végrehajtóbizottságok szakigazgatási szervei látják el, amelyek egyrészt a végrehajtóbizottságnak, másrészt a felsőbb szakigazgatási szerveknek vannak alárendelve.”

7. § Ez a törvény az 1954. évi szeptember hó 25. napján lép hatályba